Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ: Καταγγέλλει την κυβέρνηση του Περού για προώθηση της ξενοφοβίας

✔️  Ενώ αποκαλύπτει τα ψέματα του αντιδραστικού Κολομβιανού Προέδρου

Την έντο­νη αντί­δρα­ση της κυβέρ­νη­σης της Βενε­ζου­έ­λας έχει προ­κα­λέ­σει η στά­ση της περου­βια­νής κυβέρ­νη­σης, που καταγ­γέλ­λε­ται ότι τις τελευ­ταί­ες μέρες υπο­θάλ­πει ξενο­φο­βι­κές επι­θέ­σεις κατά Βενε­ζου­ε­λά­νων μετα­να­στών στο Περού. Από βίντεο που είδαν το φως της δημο­σιό­τη­τας κατα­γρά­φο­νται ξυλο­δαρ­μοί στο δρό­μο αλλά και απει­λές από αστυ­νο­μι­κούς σε Βενε­ζου­ε­λά­νους πλα­νό­διους πωλη­τές, που προ­σπα­θούν να κερ­δί­σουν λίγα χρή­μα­τα για την επι­βί­ω­σή τους.

Σε ανα­κοί­νω­σή του το υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών της Βενε­ζου­έ­λας σημειώ­νει ανά­με­σα σε άλλα ότι η στά­ση αυτή της κυβέρ­νη­σης του Περού, να μην τηρεί υπο­χρε­ώ­σεις που εκπο­ρεύ­ο­νται από τις διε­θνείς Συν­θή­κες και να προ­ω­θεί την ξενο­φο­βία και ρατσι­στι­κές συμπε­ρι­φο­ρές, «εντάσ­σε­ται στο σχε­δια­σμό της επι­θε­τι­κό­τη­τας ενά­ντια στη Βενε­ζου­έ­λα, που στη­ρί­ζουν επί­σης σει­ρά ρατσι­στι­κών κυβερ­νή­σε­ων της περιο­χής, σε αγα­στή συνερ­γα­σία με τη βενε­ζου­ε­λά­νι­κη πρα­ξι­κο­πη­μα­τι­κή αντι­πο­λί­τευ­ση».

Την ίδια στιγ­μή καταγ­γέλ­λει ότι η περου­βια­νή κυβέρ­νη­ση θέτει και εμπό­δια σε προ­σπά­θειες που κάνει η κυβέρ­νη­ση της Βενε­ζου­έ­λας για τον επα­να­πα­τρι­σμό όσων Βενε­ζου­ε­λά­νων το επι­θυ­μούν, για παρά­δειγ­μα μη παρέ­χο­ντας υπη­ρε­σί­ες αερο­δρο­μί­ου σε ναυ­λω­μέ­να σκά­φη για τη μετα­φο­ρά των πολιτών.

Η ανα­κοί­νω­ση ανα­φέ­ρει επί­σης ότι στη Βενε­ζου­έ­λα ζει μια κοι­νό­τη­τα άνω των 300.000 ανθρώ­πων με κατα­γω­γή από το Περού, οι οποί­οι δεν υφί­στα­νται κανε­νός είδους διά­κρι­ση.

Να σημειω­θεί ακό­μα πως μέσω της αντι­πρό­ε­δρου Ντέλ­σι Ροντρί­γκες, που μίλη­σε την Παρα­σκευή από το βήμα της Γενι­κής Συνέ­λευ­σης του ΟΗΕ, η βενε­ζου­ε­λά­νι­κη κυβέρ­νη­ση κατήγ­γει­λε τον αντι­δρα­στι­κό Πρό­ε­δρο της Κολομ­βί­ας, Ιβαν Ντού­κε, ότι παρα­πλη­ρο­φο­ρεί τον Οργα­νι­σμό. Μιλώ­ντας στη ΓΣ του ΟΗΕ, ο Ντού­κε εμφά­νι­σε ως από­δει­ξη της παρου­σί­ας Κολομ­βια­νών ανταρ­τών στη Βενε­ζου­έ­λα σήμε­ρα, φωτο­γρα­φί­ες του 2013 μέσα στην Κολομ­βία. Σε αντι­πα­ρα­βο­λή η Ροντρί­γκες έδει­ξε πρό­σφα­τες φωτο­γρα­φί­ες του Χουάν Γκουαϊ­δό, αχυ­ράν­θρω­που των ΗΠΑ και της ΕΕ και αυτο­α­να­κη­ρυ­χθέ­ντος Προ­έ­δρου της Βενε­ζου­έ­λας, με τη συμ­μο­ρία των Κολομ­βια­νών εγκλη­μα­τιών — παρα­στρα­τιω­τι­κών ναρ­κε­μπό­ρων «Λος Ραστρό­χος», όπως επί­σης απο­δεί­ξεις για στρα­τό­πε­δα που εκπαι­δεύ­ουν μισθο­φό­ρους για να επι­τί­θε­νται από την Κολομ­βία στη Βενε­ζου­έ­λα, με στό­χο την ανα­τρο­πή της εκλεγ­μέ­νης κυβέρ­νη­σης του Νικο­λάς Μαδούρο.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο