Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κυβερνητική υποκρισία: Από τη μια νέα μέτρα και «ατομική ευθύνη» και απ’ την άλλη… ο Κουμουτσάκος

Την στιγ­μή που τα κρού­σμα­τα του κορω­νοϊ­ού αυξά­νο­νται και η κυβέρ­νη­ση — επι­κα­λού­με­νη ως συνή­θως την «ατο­μι­κή ευθύ­νη» — επι­βάλ­λει έκτα­κτα περιο­ρι­στι­κά μέτρα στην Αττι­κή, υπουρ­γοί πηγαί­νουν στην εκκλη­σία να… μετα­λά­βουν χωρίς κανέ­να απο­λύ­τως μέτρο προφύλαξης.

Αυτό έπρα­ξε ο Ανα­πλη­ρω­τής Υπουρ­γός Μετα­νά­στευ­σης και Ασύ­λου, Γεώρ­γιος Κου­μου­τσά­κος, ο οποί­ος κοι­νώ­νη­σε μετά το πέρας της θεί­ας λει­τουρ­γί­ας στον Ιερό Ναό της Αγί­ας Σοφί­ας Νέου Ψυχικού.

Η πρά­ξη του υπουρ­γού έρχε­ται μόλις μια μέρα αφό­του ο καθη­γη­τής Γενε­τι­κής του Πανε­πι­στη­μί­ου της Γενεύ­ης Μανώ­λης Δερ­μι­τζά­κης, ανα­φε­ρό­με­νος στα νέα μέτρα που λαμ­βά­νο­νται, είχε δηλώ­σει ότι «προ­τού στα­μα­τή­σουν οι οικο­νο­μι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες και κλεί­σουν επι­χει­ρή­σεις θα πρέ­πει να στα­μα­τή­σει η θεία κοινωνία».

Μήπως, τελι­κά, τα μέτρα προ­φύ­λα­ξης και η περί­φη­μη «ατο­μι­κή ευθύ­νη» δεν ισχύ­ει για υπουρ­γούς και στε­λέ­χη της κυβέρνησης;

Σε ανάρ­τη­ση του στο Twitter, o κ. Κου­μου­τσά­κος επι­χεί­ρη­σε να δικαιο­λο­γή­σει τα αδι­καιο­λό­γη­τα γρά­φο­ντας: «Λυπά­μαι που μια αυθόρ­μη­τη ειλι­κρι­νής επι­θυ­μία & ανά­γκη την ημέ­ρα των γενε­θλί­ων μου, που δημο­σιο­ποι­ή­θη­κε ερή­μην μου, δημιούρ­γη­σε θέμα. Προ­φα­νώς δεν ενθαρ­ρύ­νω οποιον­δή­πο­τε σε αυτήν τη στά­ση. Αντί­θε­τα, προ­τρέ­πω όλους να τηρή­σουν πλή­ρως τα κυβερ­νη­τι­κά μέτρα υπέρ της δημό­σιας υγείας».

Μάλ­λον για τον κύριο υπουρ­γό, αυτό που έχει μεγα­λύ­τε­ρη σημα­σία είναι το ότι δημο­σιο­ποι­ή­θη­κε η πρά­ξη του και όχι η ουσία της ανευ­θυ­νό­τη­τας του. Με λίγα λόγια, όλα για την «επι­κοι­νω­νία» και το «φαί­νε­σθαι»…

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο