Κυβερνητική υποκρισία: Από τη μια νέα μέτρα και «ατομική ευθύνη» και απ’ την άλλη… ο Κουμουτσάκος

Την στιγ­μή που τα κρού­σμα­τα του κορω­νοϊ­ού αυξά­νο­νται και η κυβέρ­νη­ση — επι­κα­λού­με­νη ως συνή­θως την «ατο­μι­κή ευθύ­νη» — επι­βάλ­λει έκτα­κτα περιο­ρι­στι­κά μέτρα στην Αττι­κή, υπουρ­γοί πηγαί­νουν στην εκκλη­σία να… μετα­λά­βουν χωρίς κανέ­να απο­λύ­τως μέτρο προ­φύ­λα­ξης. Αυτό έπρα­ξε ο Ανα­πλη­ρω­τής Υπουρ­γός Μετα­νά­στευ­σης και Ασύ­λου, Γεώρ­γιος Κου­μου­τσά­κος, ο οποί­ος κοι­νώ­νη­σε μετά το πέρας της θεί­ας λει­τουρ­γί­ας στον … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Κυβερ­νη­τι­κή υπο­κρι­σία: Από τη μια νέα μέτρα και «ατο­μι­κή ευθύ­νη» και απ’ την άλλη… ο Κου­μου­τσά­κος.