Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κυβερνοεπίθεση σε κρατικές ιστοσελίδες

Προ­βλή­μα­τα δια­πι­στώ­θη­καν στη λει­τουρ­γία ελλη­νι­κών κυβερ­νη­τι­κών ιστο­σε­λί­δων. Μετα­ξύ αυτών ήταν της Βου­λής, του υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών, του υπουρ­γεί­ου Οικο­νο­μι­κών, του Χρη­μα­τι­στη­ρί­ου, της ΕΥΠ και του υπουρ­γεί­ου Οικονομικών.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες τα προ­βλή­μα­τα οφεί­λο­νται σε κυβερ­νο­ε­πί­θε­ση, ενώ σε κάποιες, περι­πτώ­σεις οι ίδιες οι υπη­ρε­σί­ες απε­νερ­γο­ποί­η­σαν τους ιστο­τό­πους, ώστε να μην υπάρ­ξει χακά­ρι­σμα. Κυβερ­νη­τι­κές πηγές ανα­φέ­ρουν ότι δεν έχει εντο­πι­στεί η ταυ­τό­τη­τα των χάκερ

Από την άλλη, η τουρ­κι­κή ομά­δα χάκερ «Anka Neferler» ισχυ­ρί­ζε­ται με ανάρ­τη­σή της στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης, ότι «χάκα­ρε» ελλη­νι­κές κρα­τι­κές ιστο­σε­λί­δες, με επί­θε­ση «DDoS».

Οι χάκερ υπο­στη­ρί­ζουν ότι η επί­θε­ση γίνε­ται ως απά­ντη­ση στη στά­ση της Ελλά­δος. «Η Ελλά­δα απει­λεί την Τουρ­κία στο Αιγαίο και την Ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο. Και τώρα απει­λεί τη διά­σκε­ψη της Λιβύ­ης», αναφέρουν.

Η επί­θε­ση «DDoS (Distributed Denial of Service) προ­κα­λεί την πτώ­ση της ιστο­σε­λί­δας λόγω υπερ­βο­λι­κού φόρ­του, καθώς εμφα­νί­ζε­ται εικο­νι­κά σαν ταυ­τό­χρο­νη είσο­δος εκα­τομ­μυ­ρί­ων χρη­στών σε αυτή, κίνη­ση στην οποία αδυ­να­τούν να αντε­πε­ξέλ­θουν οι σέρβερ.

Η Αθή­να επι­βε­βαιώ­νει την κυβερ­νο­ε­πί­θε­ση, ενώ κυβερ­νη­τι­κές πηγές ανα­φέ­ρουν ότι θα υπάρ­ξει εκπό­νη­ση σχε­δί­ου για να απο­τρα­πούν παρό­μοιες επι­θέ­σεις στο μέλ­λον. Σύμ­φω­να με κοι­νο­βου­λευ­τι­κές πηγές η επί­θε­ση περιο­ρί­στη­κε στην υπερ­φόρ­τω­ση της γραμ­μής με απο­τέ­λε­σμα την πτώ­ση της ιστο­σε­λί­δας της Βου­λής, αλλά απο­κρού­στη­κε οποια­δή­πο­τε προ­σπά­θεια υπο­κλο­πής στοι­χεί­ων ή ανάρ­τη­σης μηνή­μα­τος των δραστών.

Κατά τις ίδιες πηγές από τα πρώ­τα στοι­χεία των ελέγ­χων των τεχνι­κών ασφα­λεί­ας δεν προ­κύ­πτει ότι την κυβερ­νο­ε­πί­θε­ση έκα­ναν Τούρ­κοι χάκερς, αν και οι έρευ­νες συνεχίζονται.

Αυτή την ώρα οι τεχνι­κές υπη­ρε­σί­ες της Βου­λής έχουν ρίξει εσκεμ­μέ­να την επί­ση­μη ιστο­σε­λί­δα του Ελλη­νι­κού Κοι­νο­βου­λί­ου προ­κει­μέ­νου να απο­φορ­τι­στεί και να απο­κα­τα­στα­θεί πλή­ρως η λει­τουρ­γία της.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο