Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κυκλοφορεί η εφημερίδα ΕΕΤΕ Νο 213

Με ενδια­φέ­ρου­σα επί­και­ρη γενι­κή και εξει­δι­κευ­μέ­νη ύλη κυκλο­φό­ρη­σε το τελευ­ταίο τεύ­χος (Νο 213) της εφη­με­ρί­δας του Επι­με­λη­τη­ρί­ου Εικα­στι­κών Τεχνών Ελλά­δος (ΕΕΤΕ)

Πρό­σκλη­ση Κάλε­σμα προς τα μέλη του ΕΕΤΕ στην προ­γραμ­μα­τι­κή Γενι­κή Συνέ­λευ­ση (β) του ΕΕΤΕ, Παρα­σκευή 11 Νοεμ­βρί­ου 2022, ώρα 5.30 μ.μ.στο Υπουρ­γείο Πολι­τι­σμού, Μπου­μπου­λί­νας 20, Αθήνα

Για την ενεργειακή κρίση και τις επιπτώσεις της

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ 9 ΝΟΕΜΒΡΗ, ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΛΑϊΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Για τους διο­ρι­σμούς εικα­στι­κών εκπαι­δευ­τι­κών και τη σύστα­ση οργα­νι­κών θέσεων

Ρυθ­μί­σεις ν. 4949/2022 σχε­τι­κά με ΦΠΑ και τέλος επι­τη­δεύ­μα­τος καλλιτεχνών

Ο νέος νόμος για την παι­δεία υπο­νο­μεύ­ει τη λει­τουρ­γία του Δημό­σιου Πανεπιστημίου

Κατα­δί­κη τεσ­σά­ρων νέων για το «αδί­κη­μα» της ζωγραφικής

Για τον καλ­λι­τε­χνι­κό δια­γω­νι­σμό της πόλης των Τρικάλων

Το νέο ΔΣ του ΕΕΤΕ, που προ­έ­κυ­ψε από τις εκλο­γές της 19ης και 20ης Ιου­νί­ου 2022, συγκρο­τή­θη­κε σε σώμα την Πέμ­πτη 30 6 2022 ως εξής:

Πρό­ε­δρος: Νάσος Χαλ­κί­δης, Ζωγρά­φος \ Αντι­πρό­ε­δρος: Μάρ­θα Κορί­τσο­γλου, Ζωγράφος
Γενι­κή Γραμ­μα­τέ­ας: Βικτώ­ρια Ντα­ρί­λα, Γλύπτρια
Ταμί­ας: Αρι­στεί­δης Πατσό­γλου, Γλύπτης
Μέλη: Στέ­λιος Στα­φέ­τος, Έφο­ρος Ζωγρα­φι­κής \  Αντώ­νης Μυρω­διάς, Έφο­ρος Γλυ­πτι­κής \ Γιάν­νης Στε­φα­νά­κις, Έφο­ρος Χαρα­κτι­κής \ Χαρά­λα­μπος Γκολ­φι­νό­που­λος, Έφο­ρος Δια­κο­σμη­τι­κής \ Φανή Αχει­μά­στου, Χαρά­κτρια \ Άντα Γόντι­κα, Ζωγρά­φος \ Μαριάν­να Τσα­γκά­ρη-Ανα­στα­σο­πού­λου, Γραφίστρια

Ρυθ­μί­σεις ν. 4949/2022 σχε­τι­κά με ΦΠΑ και τέλος επι­τη­δεύ­μα­τος καλλιτεχνών

Για τους διο­ρι­σμούς εικα­στι­κών εκπαι­δευ­τι­κών και τη σύστα­ση οργα­νι­κών θέσεων

Για το επί­δο­μα επι­κίν­δυ­νης και ανθυ­γιει­νής εργα­σί­ας εικα­στι­κών εργα­ζό­με­νων στο Υπ. Πολιτισμού

Για τον βαν­δα­λι­σμό του Μνη­μεί­ου Πεσό­ντων Αεροπόρων

Για την αποφυλάκιση του Δ. Λιγνάδη

Για το Μνη­μείο Γενο­κτο­νί­ας των Ελλή­νων της Μ. Ασί­ας και του Πόντου

Για τη δολο­φο­νία της Παλαι­στί­νιας δημο­σιο­γρά­φου Shireen Abu Akleh

Ο νέος νόμος για την παιδεία υπονομεύει τη λειτουργία του Δημόσιου Πανεπιστημίου

Για την Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις Βάσεις

Σκέ­ψεις πάνω στη Biennale της Βενε­τί­ας 2022, Χρύ­σα Κοφί­να, εικαστικός

PDF LogoΕφημερίδα EETE no_213

Διορ­θώ­σεις στο τεύ­χος 213 της εφη­με­ρί­δας μας

1. Στο φύλ­λο της εφη­με­ρί­δας μας που τώρα κυκλο­φό­ρη­σε, τ.213,(σ.1, σ.3) στο άρθρο «Για την ενερ­γεια­κή κρί­ση και τις επι­πτώ­σεις της», η τελευ­ταία παρά­γρα­φος «Για τον χώρο μας» δόθη­κε εκ παρα­δρο­μής για εκτύ­πω­ση χωρίς να ολο­κλη­ρω­θεί, για αυτό και δεν υπάρ­χει συνέ­χεια του κει­μέ­νου σε άλλη σελί­δα. Αφού επε­ξερ­γα­στεί περαι­τέ­ρω το θέμα της δημιουρ­γί­ας ταμεί­ου αλλη­λεγ­γύ­ης, θα υπάρ­ξει ανα­κοί­νω­ση του Δ.Σ.

2. Επί­σης στο άρθρο «Πρό­σκλη­ση φιλο­ξε­νί­ας στο κτί­ριο Μπι­νιώ­ρη του ΕΕΤΕ» (σ. 8), από λάθος στη διόρ­θω­ση του κει­μέ­νου – ο δαί­μων του τυπο­γρα­φεί­ου- δεν συμπε­ρι­λή­φθη­καν κάποιες επε­ξη­γή­σεις, ως προς τη φιλο­ξε­νία στο κτί­ριο. Συνε­πώς προ­κει­μέ­νου να μη δημιουρ­γη­θεί απο­λύ­τως κανέ­να πρό­βλη­μα θα υπάρ­ξει νεό­τε­ρη ανα­κοί­νω­ση του Δ.Σ. σχε­τι­κά με το θέμα αυτό.

Divider line

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο