Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κυκλοφορεί ο Γ2 τόμος του δοκίμιου ιστορίας του ΚΚΕ 1967–1974

Ο Γ2 Τόμος του Δοκί­μιου Ιστο­ρί­ας του παρουσιά­ζει τις ιδε­ο­λο­γι­κές-πολι­τι­κές επε­ξερ­γα­σί­ες και την ηρω­ι­κή δρά­ση του Κόμ­μα­τος κατά τη διάρ­κεια της επτα­ε­τούς στρα­τιω­τι­κής δικτα­το­ρί­ας (1967–1974), σε συνάρ­τη­ση με τις εγχώ­ριες και διε­θνείς οικο­νο­μι­κές-πολι­τι­κές εξε­λί­ξεις και με τις εξε­λί­ξει δ στο Διε­θνές Κομ­μου­νι­στι­κό Κίνη­μα. Στο Δοκί­μιο κατα­γρά­φο­νται οι ιστο­ρι­κές ρίζες, οι αιτί­ες και  ο ταξι­κός χαρα­κτή­ρας του στρα­τιω­τι­κού πρα­ξι­κο­πή­μα­τος, οι διώ­ξεις των κομ­μου­νι­στών και άλλων ριζο­σπα­στών αγω­νι­στών που το συνό­δευαν, η διά­σπα­ση με το λεγό­με­νο «ΚΚΕ Εσω­τε­ρι­κού» στη 12η Ευρεία Ολο­μέ­λεια της ΚΕ του ΚΚΕ (1968), η τιτά­νια προ­σπά­θεια ανα­συ­γκρό­τη­σης των Κομ­μα­τι­κών Οργα­νώ­σε­ων και η ίδρυ­ση της ΚΝΕ(1968), η ανά­δει­ξη του Χαρί­λα­ου Φλω­ρά­κη σε Γραμ­μα­τέα της ΚΕ του ΚΚΕ, (1972) οι φοι­τη­τι­κοί και εργα­τι­κό – λαϊ­κοί αγώ­νες και ο ξεση­κω­μός του Πολυ­τε­χνεί­ου (1973), το πρα­ξι­κό­πη­μα της Χού­ντας στην Κύπρο (1974) και η επα­να­φο­ρά της αστι­κής κοι­νο­βου­λευ­τι­κής δημοκρατίας.
Πρό­κει­ται για ένα ντο­κου­μέ­ντο που-στη­ρι­ζό­με­νο στο Αρχείο της ΚΕ του ΚΚΕ και στη μελέ­τη σημα­ντι­κών ιστο­ρι­κών τεκ­μη­ρί­­ων- συμ­βάλ­λει στην καλύ­τε­ρη κατα­νό­η­ση της ιστο­ρί­ας της περιό­δου και προ­σφέ­ρει χρή­σι­μα ιστο­ρι­κά διδάγ­μα­τα στο σημε­ρι­νό και αυρια­νό ταξι­κό αγώ­να για την ανα­τρο­πή της καπι­τα­λι­στι­κής εξου­σί­ας και την κατά­κτη­ση της επα­να­στα­τι­κής εργα­τι­κής εξουσίας.

Η συγ­γρα­φή της ιστο­ρί­ας του ΚΚΕ στον Τόμο Γ1 του Δοκι­μί­ου (1949–1967) έχει ταξι­κή αφε­τη­ρία και περιε­χό­με­νο, αφού εξε­τά­ζει την εξέ­λι­ξη της στρα­τη­γι­κής του, την εξέ­λι­ξη όλης της πολι­τι­κής του δρά­σης στις συγκε­κρι­μέ­νες ιστο­ρι­κές συν­θή­κες. Διε­ρευ­νά την επί­δρα­σή του στην εξέ­λι­ξη της ταξι­κής πάλης, με κρι­τή­ριο την κατεύ­θυν­σή της προς το στό­χο της κοι­νω­νι­κής απε­λευ­θέ­ρω­σης. Ανα­δει­κνύ­ει δια­χρο­νι­κά συμπε­ρά­σμα­τα από τη σκο­πιά της προ­σέγ­γι­σης του στό­χου της εργα­τι­κής εξου­σί­ας. Οδη­γεί σε βαθύ­τε­ρη γνώ­ση της ταξι­κής πάλης σε διε­θνές επίπεδο.

Η χρο­νι­κή περί­ο­δος στην ιστο­ρία του ΚΚΕ, την οποία πραγ­μα­τεύ­ε­ται ο Τόμος Γ1, έχει ως αφε­τη­ρία της την προ­σπά­θεια ανα­συ­γκρό­τη­σης των δυνά­με­ών του στην προ­σφυ­γιά, αλλά και στην Ελλά­δα, σε συν­θή­κες βαθιάς παρανομίας.

Καμπή στην ιστο­ρία του Κόμ­μα­τος τη συγκε­κρι­μέ­νη χρο­νι­κή περί­ο­δο απο­τε­λεί η δεξιά οπορ­του­νι­στι­κή στρο­φή με την 6η Πλα­τιά Ολο­μέ­λεια της ΚΕ (1956),  με την παρέμ­βα­ση του ΚΚΣΕ και άλλων 5 αδελ­φών Κομ­μά­των εξουσίας.

Δ. Κου­τσού­μπας: Το Δοκί­μιο Ιστο­ρί­ας του ΚΚΕ είναι πολύ­τι­μο εργα­λείο, σύντρο­φος και βοη­θός στην πάλη του Κόμματος

Η απο­χώ­ρη­ση των οπορ­του­νι­στών από το Κόμ­μα μετά από τη 12η  Ολο­μέ­λεια –που στη συνέ­χεια συγκρό­τη­σαν το λεγό­με­νο «ΚΚΕ εσω­τε­ρι­κού»– έδω­σε στο ΚΚΕ τη δύνα­μη να προ­χω­ρή­σει απο­φα­σι­στι­κά στη δημιουρ­γία παρά­νο­μων Κομ­μα­τι­κών Οργα­νώ­σε­ων, να ιδρύ­σει το 1968 την ΚΝΕ, να δρά­σει ενά­ντια στη στρα­τιω­τι­κή δικτα­το­ρία μέχρι το 1974 και να επι­βά­λει την ανοι­χτή δρά­ση του πριν τη θεσμι­κή νομι­μο­ποί­η­σή του κατά την περί­ο­δο απο­κα­τά­στα­σης του αστι­κού κοι­νο­βου­λευ­τι­σμού στην Ελλά­δα, περί­ο­δο την οποία πραγ­μα­τεύ­ε­ται ο τόμος Γ2.

Ο Γ1 Τόμος του Δοκι­μί­ου Ιστο­ρί­ας του ΚΚΕ απευ­θύ­νε­ται στην ίδια την εργα­τι­κή τάξη, στους πρω­το­πό­ρους νέους και νέες εργα­τι­κής και λαϊ­κής κατα­γω­γής, στους συνει­δη­τούς επι­στή­μο­νες, για­τί επι­στή­μη σημαί­νει αλή­θεια, για­τί αλή­θεια για την κοι­νω­νι­κή πρό­ο­δο σημαί­νει σοσια­λι­στι­κή-κομ­μου­νι­στι­κή προοπτική.

 

 

 

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο