Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κυκλοφορεί ο “Οδηγητής” Δεκεμβρίου!

Από σήμε­ρα Σάβ­βα­το 2 Δεκεμ­βρί­ου κυκλο­φο­ρεί το νέο τεύ­χος του «Οδη­γη­τή». Στο εξώ­φυλ­λό του κυριαρ­χεί το σύν­θη­μα «Αδιέ­ξο­δα δεν υπάρ­χουν! Με το ΚΚΕ στον αγώ­να μπο­ρού­με να νική­σου­με!», δίνο­ντας τον τόνο για τους αγώ­νες που έχου­με μπρο­στά μας και χρειά­ζε­ται να δυνα­μώ­σουν με τη συμπό­ρευ­ση περισ­σό­τε­ρων νέων με το ΚΚΕ και την ανα­τρε­πτι­κή πολι­τι­κή του.

 • Η σφα­γή στην Παλαι­στί­νη, που συνε­χί­ζε­ται, ξεχω­ρί­ζει στην αρθρο­γρα­φία του περιο­δι­κού, με την ΚΝΕ να διορ­γα­νώ­νει τις επό­με­νες μέρες μεγά­λη συναυ­λία με τη συμ­με­το­χή δεκά­δων καλ­λι­τε­χνών, ανά­με­σά τους και η Νατάσ­σα Μπο­φί­λιου, που μας χάρι­σε μία ξεχω­ρι­στή συνέντευξη.

Στις σελί­δες του «Ο» οι ανα­γνώ­στες μπο­ρούν να δια­βά­σουν για τις αγω­νι­στι­κές διερ­γα­σί­ες που είναι σε εξέ­λι­ξη σε χώρους νεο­λαί­ας, όπως οι εκλο­γές στους Συλ­λό­γους Σπου­δα­στών Δημο­σί­ων ΙΕΚ σε Αττι­κή και Θεσ­σα­λο­νί­κη, αλλά και η Πανελ­λα­δι­κή Συνά­ντη­ση του ΜΑΣ, που πρό­κει­ται να πραγ­μα­το­ποι­η­θεί αρχές του Δεκέμ­βρη. Ακό­μα, φοι­τη­τές και μαθη­τές μπο­ρούν να μάθουν για όσα προ­βλέ­πει το νομο­σχέ­διο που σχε­διά­ζε­ται για τα πανεπιστήμια.

Δια­βά­στε ακόμα:

 • Πιο έμπει­ροι, πιο δυνα­τοί, ώρα να συνα­ντη­θού­με με του ΚΚΕ την ανα­τρε­πτι­κή πολιτική
 • Για την Παγκό­σμια Ημέ­ρα Μετανάστη
 • Μαθαί­νο­ντας για τον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο μέσα από τις εκδό­σεις της «Σύγ­χρο­νης Εποχής»
 • Σκέ­ψεις και συναι­σθή­μα­τα που γέν­νη­σε «Ένας Ζεστός Νοέμβρης»
 • Αντα­πο­κρί­σεις από τις σχο­λι­κές γιορ­τές για το Πολυτεχνείο
 • Άρθρο για τη δου­λειά της ΚΝΕ στα μαθη­τι­κά συμβούλια
 • Νέες αντι­δρα­στι­κές δια­τά­ξεις για τα σχολεία
 • Για το Πανε­πι­στή­μιο που έχου­με σήμε­ρα ανάγκη
 • «Εικό­να» από τα πανε­πι­στή­μια του εξωτερικού
 • Το «κου­τί της Παν­δώ­ρας» κάτω από το χρι­στου­γεν­νιά­τι­κο δέντρο
 • ΟΠ Ανα­το­λι­κής Μακε­δο­νί­ας-Θρά­κης: Πεί­ρα από τη μάχη της Οικο­νο­μι­κής Εξόρμησης
 • Άμιλ­λα του ΚΣ της ΚΝΕ: Πεί­ρα από την ΤΟ Υγεί­ας της ΠΟ Σπου­δά­ζου­σας της Πάτρας
 • Πάμε Γυμνά­σιο!
 • Νέα επει­σό­δια στην «αντι­ναρ­κω­τι­κή» πολιτική
 • Επι­στο­λές φαντάρων
 • Το πρό­γραμ­μα στο Στέ­κι Πολι­τι­σμού & Νεα­νι­κής Δημιουρ­γί­ας της ΚΝΕ — «Μάνος Λοΐζος»
 • Αφιέ­ρω­μα στα 100 χρό­νια από τη γέν­νη­ση της Άλκης Ζέη και της Ζωρζ Σαρή

Μεί­νε­τε συντο­νι­σμέ­νοι στο “Ατέ­χνως” \ atexnos.gr _θα επανέλθουμε!!

 

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο