Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κυκλοφορεί το Ευρωψηφοδέλτιο μάχης του ΚΚΕ: υποψήφιοι από τον χώρο των Επιστημών και της Έρευνας, του Πολιτισμού, του Αθλητισμού, της δημοσιογραφίας, των Ενόπλων Δυνάμεων, Έλληνες και ξένοι μετανάστες

Το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ για τις ευρωεκλογές 
της 9ης Ιουνίου απαρτίζεται 
από αγωνιστές και αγωνίστριες!

Εκφράζει τη γνήσια εργατική — λαϊκή αντιπολίτευση!

Όλοι στη μάχη για πολύ πιο δυνατό ΚΚΕ, 
γιατί σε αυτές τις εκλογές κρίνεται:

  • Η ενί­σχυ­ση του ρεύ­μα­τος αμφι­σβή­τη­σης της ΕΕ και της στρα­τη­γι­κής του κεφαλαίου.
  • Το πόσο πιο ισχυ­ρό θα είναι το ΚΚΕ και πόσο πιο απο­δυ­να­μω­μέ­να θα είναι συνο­λικά όλα τα κόμ­μα­τα του μεγά­λου κεφα­λαί­ου και της ΕΕ, είτε αυτά βρί­σκο­νται στην κυβέρ­νη­ση είτε στη συμπο­λι­τευό­με­νη αντιπολίτευση!
  • Το πόσο θα δυνα­μώ­σει ο αγώ­νας για την πραγ­μα­τι­κή και ρεα­λι­στι­κή διέ­ξο­δο από τον φαύ­λο κύκλο της εκμε­τάλ­λευ­σης και της αδι­κί­ας, των πολέ­μων και της φτώ­χειας. Πραγ­μα­τι­κή και ρεα­λι­στι­κή διέ­ξο­δος προς όφε­λος του λαού υπάρ­χει και βρί­σκε­ται στην πολι­τι­κή και το ανα­τρε­πτι­κό πρό­γραμ­μα του ΚΚΕ. Με τον λαό ιδιο­κτή­τη του πλού­του που παρά­γει, με τα κλει­διά της ανά­πτυ­ξης και της οικο­νο­μί­ας στα δικά του χέρια, σε μία κοι­νω­νία απαλ­λαγ­μέ­νη από τις επι­κίν­δυ­νες δεσμεύ­σεις της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.

🎈🎈

Το ψηφο­δέλ­τιο του ΚΚΕ για τις ευρω­ε­κλο­γές απαρ­τί­ζε­ται από αγω­νι­στές και αγω­νίστριες που συμμετέχουν:

💥  Στο εργατικό — συνδικαλιστικό κίνημα,
στους αγώνες που εκδηλώθηκαν σε μεγάλους κλάδους.

💥 Στο κίνημα ενάντια στους πλειστηριασμούς των λαϊκών κατοικιών.
💥 Στο κίνημα των αγροτών με τα μπλόκα του αγώνα,
των αυτοαπασχολούμενων επαγγελματοβιοτεχνών και επιστημόνων
ενάντια στη φοροληστεία.

💥 Στο γυναικείο ριζοσπαστικό κίνημα που διεκδικεί μέτρα
ολόπλευρης προστασίας των γυναικών από την πολύμορφη βία ενάντιά τους.

💥 Στο κίνημα της νεολαίας με τις μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις
στις σχολές και τα σχολεία.

Ανά­με­σά τους άνθρω­ποι από τον χώρο των Επι­στη­μών και της Έρευ­νας, του Πολι­τισμού, του Αθλη­τι­σμού, της δημο­σιο­γρα­φί­ας, των Ενό­πλων Δυνά­με­ων, καθώς και Έλλη­νες και ξένοι μετα­νά­στες.

Το ευρωψηφοδέλτιο του ΚΚΕ εκφράζει τη γνήσια εργατική — λαϊκή αντιπολίτευση που εκδηλώθηκε απέναντι στην κυβέρνηση της ΝΔ με τους μεγάλους αγώνες του λαού και τις νεολαίας.

  • Το 22% των υπο­ψη­φί­ων είναι από 25 έως 39 χρονών. 
    • Το 26% είναι από 40 έως 49 χρονών.
  • Το 33% είναι από 50 έως 59 χρο­νών. Το 19% από 60 χρο­νών και πάνω.

Ανά­με­σά τους οι σημε­ρι­νοί 2 ευρω­βου­λευ­τές του ΚΚΕ ο Κώστας Παπα­δά­κης και ο Λευ­τέ­ρης Νικο­λά­ου — Αλα­βά­νος.

Ευρω­ε­κλο­γές: Η επό­με­νη μέρα να έχει ένα σημά­δι 🔴 Πιο ισχυ­ρό ΚΚΕ! 🔴

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο