Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά τη διεξαγωγή των παρελάσεων και για την επίσκεψη Μέρκελ

Σε κυκλο­φο­ρια­κές ρυθ­μί­σεις θα προ­χω­ρή­σει η ΕΛΑΣ σήμε­ρα λόγω της διε­ξα­γω­γής των μαθη­τι­κών παρε­λά­σε­ων για τον εορ­τα­σμό της Εθνι­κής Επε­τεί­ου της 28ης Οκτω­βρί­ου στους Δήμους του νομού Αττικής.

Στους Δήμους Αθη­ναί­ων και Πει­ραιά, η κυκλο­φο­ρία των οχη­μά­των στις παρα­κά­τω οδούς και λεω­φό­ρους, θα δια­κο­πεί ως εξής:

Στον Δήμο Αθη­ναί­ων (κεντρι­κή παρέ­λα­ση), από τις 09.00 έως το τέλος της:

* στη Λεω­φό­ρο Β. Αμα­λί­ας, σε όλο το μήκος της και στις καθέ­τους αυτής μέχρι την πρώ­τη παράλ­λη­λη οδό·

* στην Ελευ­θε­ρί­ου Βενι­ζέ­λου (Πανε­πι­στη­μί­ου), σε όλο το μήκος της και στις καθέ­τους αυτής μέχρι την πρώ­τη παράλ­λη­λη οδό·

* στη Λεω­φό­ρο Βασ. Σοφί­ας, στο τμή­μα της μετα­ξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ελ. Βενι­ζέ­λου (Πανε­πι­στη­μί­ου) και στα δύο ρεύ­μα­τα κυκλο­φο­ρί­ας, καθώς και στις καθέ­τους αυτής μέχρι την πρώ­τη παράλ­λη­λη οδό·

* στη Λεω­φό­ρο Συγ­γρού, στο τμή­μα της μετα­ξύ των οδών Αθ. Διά­κου και Διο­νυ­σί­ου Αρεοπαγίτου·

* στην Αθ. Διά­κου, σε όλο το μήκος της και στις καθέ­τους αυτής μέχρι την πρώ­τη παράλ­λη­λη οδό.

Στον Δήμο Αθη­ναί­ων [Καθε­δρι­κός Μητρο­πο­λι­τι­κός Ναός Αθη­νών (Δοξο­λο­γία)], από τις 06:00 έως το τέλος των εκδηλώσεων:

* στη Μητρο­πό­λε­ως, σε όλο το μήκος της και στις καθέ­τους αυτής μέχρι την πρώ­τη παράλ­λη­λη οδό.

Στη Λεω­φό­ρο Β. Όλγας, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύ­μα­τα κυκλοφορίας.

Στον Δήμο Πει­ραιά, από τις 09.00 έως τις 14.00:

* Στην 34ου Πεζι­κού Συντάγ­μα­τος, στο τμή­μα της μετα­ξύ των οδών Ομη­ρί­δου Σκυ­λί­τση και Ελ. Βενιζέλου.

* Στην Ηρώ­ων Πολυ­τε­χνεί­ου, στο τμή­μα της μετα­ξύ των οδών Ελ. Βενι­ζέ­λου και 2ας Μεραρχίας.

Αττική: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την επίσκεψη της Μέρκελ και τροποποιήσεις στα δρομολόγια των ΜΜΜ λόγω της παρέλασης

Σε κυκλο­φο­ρια­κές ρυθ­μί­σεις σε οδι­κούς άξο­νες της Αττι­κής θα προ­χω­ρή­σει η ΕΛΑΣ, σύμ­φω­να με ανα­κοί­νω­σή της, στο πλαί­σιο της επί­ση­μης επί­σκε­ψης της καγκε­λα­ρί­ου της Ομο­σπον­δια­κής Δημο­κρα­τί­ας της Γερ­μα­νί­ας, Άγγε­λα Μέρ­κελ, στην Ελλάδα.

Οι έκτα­κτες κυκλο­φο­ρια­κές ρυθ­μί­σεις θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν απο­γευ­μα­τι­νές-βρα­δι­νές ώρες της Πέμ­πτης, 28 Οκτω­βρί­ου 2021 και πρω­ι­νές-μεσημ­βρι­νές ώρες της Παρα­σκευ­ής, 29 Οκτω­βρί­ου 2021, με δια­κο­πές και εκτρο­πές της κυκλο­φο­ρί­ας των οχημάτων.

Τροποποιήσεις στα δρομολόγια των ΜΜΜ λόγω της παρέλασης την Πέμπτη

Μετα­βο­λές θα υπάρ­ξουν την Πέμ­πτη 28/10 λόγω της παρέ­λα­σης, στα δρο­μο­λό­για των μέσων μαζι­κής μεταφοράς.

Με εντο­λή της ΕΛΑΣ, ο σταθ­μός του Μετρό «Φιξ» θα κλεί­σει στις 8 το πρωί και οι συρ­μοί θα διέρ­χο­νται από αυτόν χωρίς στάση.

Επί­σης, τα δρο­μο­λό­για του τραμ από τις 8 το πρωί έως τη λήξη της παρέ­λα­σης, θα έχουν τερ­μα­τι­κό σταθ­μό τη στάση.

Μετα­βο­λές θα υπάρ­ξουν από τις 9:00 π.μ. έως και το τέλος της παρέ­λα­σης, στα δρο­μο­λό­για των λεω­φο­ρεί­ων και τρό­λεϊ που διέρ­χο­νται από το κέντρο της Αθή­νας, αλλά και από τα κέντρα άλλων δήμων.

vivlio mpelogiannis

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο