Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κυκλοφορούν τα “Θέματα Παιδείας” τ. 89–92

Με ενδια­φέ­ρου­σες μελέ­τες, άρθρα, επι­στη­μο­νι­κά θέμα­τα και λογοτεχνία.
Ανα­λυ­τι­κά τα περιε­χό­με­να του τεύ­χους 89–92

ΕΠΙΚΑΙΡΑ AΡΘΡΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ και ΣΧΟΛΙΑ:
∙ Διδάγ­μα­τα από τη Μικρα­σια­τι­κή κατα­στρο­φή (Γιώ­της Ν.)
ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΝΑ της Μαρί­ας Ιορ­δα­νί­δου  (Ν. Αβραμίδου)
Κινη­το­ποι­ή­σεις στη Γαλ­λία:Συνέ­ντευ­ξη με την εκπαι­δευ­τι­κό Χρ. Θεράποντος 
Τα νέα από το μέτω­πο της παι­δεί­ας:Υψώ­νου­με τεί­χος απέ­να­ντι στην αξιο­λό­γη­ση  κ.ά.

ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ: Γλώσ­σα και λογο­τε­χνία στο σχολείο
Σκέ­ψεις προς μια κρι­τι­κή προ­σέγ­γι­ση της γλωσ­σι­κής διδα­σκα­λί­ας (Δ. Κορομπόκης)
Τα ελλη­νι­κά στη δευ­τε­ρο­βάθ­μια εκπαί­δευ­σηΟρι­σμέ­νες δια­πι­στώ­σεις για τα Προ­γράμ­μα­τα της Γλώσ­σας (Ρ. Νικο­λα­ΐ­δου)
∙To μάθη­μα της Νεο­ελ­λη­νι­κής Γλώσ­σας στο Λύκειο (Ντί­να Κηρύκου)
Αρχαία Ελλη­νι­κά στην εκπαίδευση:Ιστορία και παρόν (Λαέρ­τη Τανακίδη)
Ο ρόλος της λογο­τε­χνί­ας στο σχο­λείο (Χρ. Κοφί­να)
O Λ.Σ.Βιγκότσκι για την ανά­πτυ­ξη της παι­δι­κής δημιουργικότητας
Δημιουρ­γι­κό­τη­τα και φαντασία 
Η συγ­γρα­φι­κή δημιουρ­γία στη σχο­λι­κή ηλι­κία)

Αγω­νι­στι­κή Συσπεί­ρω­ση  Εκπαι­δευ­τι­κών: Υψώ­νου­με τεί­χος απέ­να­ντι στην ατο­μι­κή αξιο­λό­γη­ση, στην κατη­γο­ριο­ποί­η­ση εκπαι­δευ­τι­κών, μαθη­τών και σχολείων

ΜΕΛΕΤΕΣΕΡΕΥΝΕΣΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ:

 • Κεί­με­νο εργα­σί­ας:Για τo νέο Πρό­γραμ­μα Σπου­δών της “Προ­σχο­λι­κής Εκπαίδευσης” 
 • Ε.Μηλιαρονικολάκη:Χρειά­ζε­ται άρα­γε η Λογοτεχνία;
 • Ν. Ξυλά:Περί ρομπο­τι­κής και ψηφια­κού εγγραμ­μα­τι­σμού στα σχολεία
 • Α. Γκού­σκου:Στρα­τη­γι­κές κατευ­θύν­σεις ΕΕ και ΟΟΣΑ για την ειδι­κή αγω­γή των παι­διών με αναπηρία

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:  Στη μνή­μη του Wolfgang Jantzen (1941–2020)
Ιδρυ­τή της υλι­στι­κής Παι­δα­γω­γι­κής των Ανά­πη­ρων (Σ. Τσιώλης)

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ: Παρα­λει­πό­με­να των 200 χρό­νων από την επα­νά­στα­ση του 1821
Ο λόρ­δος Μπά­υ­ρον και η Ελλά­δα (Σ. Φώκος)
Δ.Αινιάν, Απο­μνη­μο­νεύ­μα­τα ( Ευαγ­γε­λή Ντάτση)

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ- ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ- ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
∙ Παι­δι­κό βιβλίο:Ανα­κα­λύ­πτο­ντας τα ίχνη ενός ξεριζωμού
∙ Λ. Μάκαϊ, Ο κόσμος της Ανα­γέν­νη­σης (Ε. Μπιμπίρη)
∙ Β. Κ. Γεωρ­γού­λης, ΙΒΑΝ Π. ΠΑΒΛΟΦ, Ο μεγα­λο­φυ­ής επι­στή­μο­νας-ερευ­νη­τής, Η ζωή και το έργο του (Ι.Α.)
∙ Νέα βιβλία από εκπαιδευτικούς:Θ. Κασε­λού­ρη Η ποντι­κό­τρυ­πα (Κ.Κ.)–Χρ. Γεωρ­γιά­δου Γόος και Γ. Ανδρου­λι­δά­κη Γρύ­πος (Αμα­λία Μπεσμπέα)
∙ Φ. Λάδης, Τα τρα­γού­δια του Νόμου και της Τάξης (Μπ. Ε.)
Ο “μαύ­ρος” – Βιο­γρα­φία του Καρλ Μαρξ (Ν. Ξυλάς)
∙ Μ. Λίφτιτς, Ο Μαρξ και η Αισθη­τι­κή  (Ά. Ιωαννάτου)

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ:
∙ ΤΟ ΔΙΗΓΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ:Η θεω­ρία των άκρων  (Άγ. Πετά­λας)
Ξενά­γη­ση στο αρχαίο θέα­τρο Διο­νύ­σου από τα Θέμα­τα Παι­δεί­ας“Eργα­στή­ριο Γ.Βαρλάμος”

Υπάρ­χει και το βιβλίο “Η ανά­πτυ­ξη της κοι­νω­νί­ας” που πρέ­πει οπωσ­δή­πο­τε να μελετήσετε

Στις 130 σελί­δες του, μπο­ρεί­τε να διαβασετε

Πρό­λο­γος
της Ρίτας Νικολαΐδου (+)

 • Η ΠΡΩΤΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
  • Από το ζώο στον άνθρωπο
  • Η πρω­τό­γο­νη κοινότητα
  • Η απο­σύν­θε­ση της πρω­τό­γο­νης κοινότητας
 • Η ΔΟΥΛΟΚΤΗΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
  • Η γέν­νη­ση και η ανά­πτυ­ξη της δου­λο­κτη­τι­κής κοινωνίας
  • Η ανα­τρο­πή των δου­λο­κτη­τι­κών σχέσεων
 • Η ΦΕΟΥΔΑΡΧΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
  • Η γέν­νη­ση και ανά­πτυ­ξη της φεουδαρχίας
  • Οι προ­ϋ­πο­θέ­σεις ανα­τρο­πής της φεουδαρχίας
 • Η ΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
  • Η γέν­νη­ση των καπι­τα­λι­στι­κών σχέ­σε­ων παραγωγής
  • Από το καπι­τα­λι­στι­κό εργα­στή­ριο στο καπι­τα­λι­στι­κό εργοστάσιο
  • Οι αστι­κές επαναστάσεις
  • Η καπι­τα­λι­στι­κή εκμετάλλευση
  • Οι αντι­θέ­σεις του καπι­τα­λι­σμού και οι οικο­νο­μι­κές κρίσεις
  • Ιμπε­ρια­λι­σμός (μονο­πω­λια­κός καπιταλισμός)
  • Η πάλη για την κοι­νω­νι­κή αλλα­γή, το σοσιαλισμό-κομμουνισμό

Το σύστη­μα των σιδη­ρο­δρό­μων μας πέρυ­σι εξο­λό­θρευ­σε 3.720 ζωές σε συγκρού­σεις αμα­ξο­στοι­χιών +27.260 πατώ­ντας απρό­σε­χτους κι άχρη­στους ανθρώ­πους στις διασταυρώσεις…

Ανα­ζη­τή­στε τα Θέμα­τα Παιδείας:

 • Στους κατά τόπους αντα­πο­κρι­τές του περιοδικού
 • Στα βιβλιο­πω­λεία της “Σύγ­χρο­νης Εποχής”
 • Στις εκδη­λώ­σεις του 49ου Φεστι­βάλ ΚΝΕ-ΟΔΗΓΗΤΗ

Τιμή τεύ­χους 5€. Για επι­κοι­νω­νία: τηλ. 210–8213430
[email protected]

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο