Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κυκλοφόρησε το βιβλίο της Μ. Αλειφεροπούλου Χαλβατζή “Ποιήματα της νιότης και της ωριμότητας”

Την ομορ­φιά και το ποί­η­μα της ίδιας της ζωής της ξεδι­πλώ­νει η Μαριάν­θη Αλει­φε­ρο­πού­λου Χαλ­βα­τζή, στη νέα έκδο­ση της «Σύγ­χρο­νης Επο­χής», «Ποι­ή­μα­τα της νιό­της και της ωριμότητας». 

Με τα ποι­ή­μα­τά της μας ταξι­δεύ­ει στη νιό­τη της, στην ωρι­μό­τη­τά της, στους αγώ­νες της στο κοι­νω­νι­κό και στο επαγ­γελ­μα­τι­κό επί­πε­δο, στα συναι­σθή­μα­τα και τους στο­χα­σμούς της για τον έρω­τα, για τη γυναί­κα, για τον άνθρω­πο συνολικά.

Μας μυεί εν τέλει στο μονο­πά­τι του αγώ­να και στο μεγά­λο σπι­τι­κό της ανθρωπότητας.

Η Μαριάν­θη Αλει­φε­ρο­πού­λου Χαλ­βα­τζή γεν­νή­θη­κε και μεγά­λω­σε στις Κρο­κε­ές Λακωνίας.

Είναι για­τρός, διδά­κτωρ της Ιατρι­κής Σχο­λής του Πανε­πι­στη­μί­ου Αθη­νών. Στα τελευ­ταία είκο­σι χρό­νια της εργα­σια­κής της ζωής ήταν διευ­θύ­ντρια του Βιο­πα­θο­λο­γι­κού Εργα­στη­ρί­ου στο 3ο Νοσο­κο­μείο του ΙΚΑ Αθη­νών. Είναι παντρε­μέ­νη και μητέ­ρα δύο παιδιών.

Από τα φοι­τη­τι­κά της χρό­νια και την έναρ­ξη της επαγ­γελ­μα­τι­κής της στα­διο­δρο­μί­ας, συμ­με­τέ­χει ενερ­γά στους κοι­νω­νι­κούς αγώ­νες του λαού μας και στο συν­δι­κα­λι­στι­κό κίνη­μα στον χώρο της Υγεί­ας. Έχει εκλε­γεί σε αρκε­τούς συν­δι­κα­λι­στι­κούς και κοι­νω­νι­κούς φορείς. Ήταν μέλος του Διοι­κη­τι­κού Συμ­βου­λί­ου της Ομο­σπον­δί­ας των Για­τρών του ΙΚΑ και της Ομο­σπον­δί­ας Γυναι­κών Ελλά­δας (ΟΓΕ).

Έχει δημο­σιεύ­σει άρθρα και μελέ­τες, κυρί­ως ιατρο­κοι­νω­νι­κού περιεχομένου.

Το 2003 δημο­σιεύ­τη­κε το πρώ­το της βιβλίο με τίτλο “Μάνα­αα…” από τη «Σύγ­χρο­νη Εποχή».

Το δεύ­τε­ρο βιβλίο της, “Προ­μη­θέ­ων τόποι”, εκδό­θη­κε επί­σης από τη “ΣΕ” το 2008.

Το τρί­το, «Σπι­να­λό­γκα» (Βωμός και Ασκλη­πιείο), κυκλο­φό­ρη­σε από τις εκδό­σεις Gutenberg το 2019.

Το διή­γη­μά της «Χωρίς Πατρί­δα» πήρε το 1ο Βρα­βείο στον Λογο­τε­χνι­κό Δια­γω­νι­σμό για τα 100 χρό­νια του ΚΚΕ.

«Σπι­να­λό­γκα – Βωμός και Ασκλη­πιείο», της Μαριάν­θης Αλει­φε­ρο­πού­λου-Χαλ­βα­τζή (Μόλις κυκλοφόρησε)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο