Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κυνικές δηλώσεις Αυστραλού μεγιστάνα: «Να σκοτώσουμε τους αγώνες των εργατών»

Τις κυνι­κές δηλώ­σεις του Αυστρα­λού επι­χει­ρη­μα­τία Tim Gurner, που αξί­ω­σε την εκτί­να­ξη της ανερ­γί­ας, προ­κει­μέ­νου να μειω­θεί η «αλα­ζο­νεία» των εργα­ζο­μέ­νων, σχο­λιά­ζει το ΠΑΜΕ.

Μιλώ­ντας στη διορ­γά­νω­ση Property Summit του «Financial Review» ο Αυστρα­λός εκα­τομ­μυ­ριού­χος εξέ­φρα­σε την ανη­συ­χία του για τις αλλα­γές που, όπως εκτι­μά, έφε­ρε η περί­ο­δος της παν­δη­μί­ας στη στά­ση των εργα­ζο­μέ­νων. «Υπήρ­ξε μια συστη­μα­τι­κή αλλα­γή όπου οι εργα­ζό­με­νοι αισθά­νο­νται ότι ο εργο­δό­της είναι εξαι­ρε­τι­κά τυχε­ρός που τους έχει», είπε, μετα­ξύ άλλων, και πρό­σθε­σε: «Πρέ­πει να τους υπεν­θυ­μί­σου­με ότι εργά­ζο­νται για τον εργο­δό­τη και όχι το αντί­στρο­φο». Για να γίνει αυτό, εξή­γη­σε πως χρειά­ζε­ται «να δού­με πόνο στην οικο­νο­μία» και πρό­τει­νε το ποσο­στό ανερ­γί­ας στη χώρα να αυξη­θεί κατά 40% — 50% για να μειω­θεί η «αλα­ζο­νεία στην αγο­ρά εργα­σί­ας». Σύμ­φω­να με ορι­σμέ­να Μέσα, μάλι­στα, η αύξη­ση αυτή θα σήμαι­νε πως περισ­σό­τε­ροι από 200.000 άνθρω­ποι θα χάσουν τη δου­λειά τους.

«Προ­φα­νώς ως “αλα­ζο­νεία” εννο­εί το μεγά­λο απερ­για­κό κύμα σε πολ­λές χώρες και τις διεκ­δι­κή­σεις εκα­τομ­μυ­ρί­ων εργα­τών για ανθρώ­πι­νους μισθούς και συν­θή­κες εργα­σί­ας», σχο­λιά­ζει το ΠΑΜΕ τις δηλώ­σεις του πολυ­ε­κα­τομ­μυ­ριού­χου, που θεω­ρεί ότι «κάποιος πρέ­πει να θυμί­σει στους εργά­τες ποιος είναι το αφε­ντι­κό, για­τί ο εργά­της δεν θεω­ρεί τον εαυ­τό του τυχε­ρό που έχει δου­λειά!». Οσο για τη σύστα­σή του «να σκο­τώ­σου­με αυτή τη στά­ση», αυτή ισο­δυ­να­μεί με κάλε­σμα σε επι­χει­ρή­σεις και κυβερ­νή­σεις «να “σκο­τώ­σουν” τις αγω­νι­στι­κές διεκ­δι­κή­σεις των εργα­ζο­μέ­νων!».

«Αυτό προ­σπα­θεί να κάνει η κυβέρ­νη­ση με το επαί­σχυ­ντο νομο­σχέ­διο Γεωρ­γιά­δη! Θέλουν να δεί­ξουν στους εργά­τες “ποιος είναι το αφε­ντι­κό” και να μας οδη­γή­σουν σε έναν σύγ­χρο­νο εργα­σια­κό μεσαί­ω­να!», καταγ­γέλ­λει το ΠΑΜΕ. «Δεν θα γίνου­με σκλά­βοι του 21ου αιώ­να! Τώρα μαζι­κή, πανερ­γα­τι­κή απά­ντη­ση!», κατα­λή­γει.

Ριζο­σπά­στης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο