Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κυνική ομολογία πρώην υφυπουργού της ΝΔ: «Μοιράζαμε λεφτά σε όποιον μας έλεγε καλημέρα, έτσι πήραμε τις εκλογές το 2007»!

Είναι κυνι­κοί και ξεδιά­ντρο­ποι. Η λέξη «τσί­πα» τους είναι άγνωστη.

Δεί­τε τον δια­λο­γο του υπουρ­γού Αγρο­τι­κής Ανά­πτυ­ξης και Τρο­φί­μων Σπή­λιου Λιβα­νού, του δημάρ­χου Σπάρ­της και πρώ­ην υφυ­πουρ­γού (επί κυβέρ­νη­σης Κώστα Καρα­μαν­λή) Πέτρου Δού­κα, του Προ­έ­δρου του ΕΛΓΑ Ανδρέα Λυκου­ρέν­τζου και άλλων κατά την διάρ­κεια συνά­ντη­σης στην Σπάρ­τη στις 2 Φεβρουαρίου.

Στο βίντεο που κατέ­γρα­ψε το ilialive.gr ακού­γο­νται τα εξής: «Οπως θυμά­σαι είχα­με πάει στην Ηλεία με τις φωτιές τότε, έτσι είχα­με πάρει τις εκλο­γές το 2007. είχα­με κατέ­βει με τσά­ντες και απο­ζη­μιώ­να­με… κυριο­λε­κτι­κά γυρί­σα­με το παι­χνί­δι», λέει ο Πέτρος Δού­κας. «Όποιον έλε­γε καλη­μέ­ρα» προ­σθέ­τει κάποιος απ’ τους παρευ­ρι­σκό­με­νους, ενώ ο Σπ. Λιβα­νός απα­ντα: «Από τότε έχε­τε μεί­νει στην Ιστρία για αυτά τα οποία κάνα­τε εκεί».

Παραιτήθηκε ο Σπ. Λιβανός

Δεκτή έκα­νε ο πρω­θυ­πουρ­γός την παραί­τη­ση του υπουρ­γού Αγρο­τι­κής Ανά­πτυ­ξης Σπή­λιου Λιβανού.

Οπως έγι­νε γνω­στό ο Κυριά­κος Μητσο­τά­κης «επι­κοι­νώ­νη­σε με τον Υπουρ­γό Αγρο­τι­κής Ανά­πτυ­ξης και Τρο­φί­μων, Σπή­λιο Λιβα­νό και του ζήτη­σε εξη­γή­σεις για την αντί­δρα­σή του στην απα­ρά­δε­κτη ανα­φο­ρά του Δημάρ­χου Σπάρ­της κ. Δού­κα για τις φονι­κές πυρ­κα­γιές της Ηλεί­ας το 2007. Ο Υπουρ­γός παρα­δέ­χθη­κε ότι θα έπρε­πε να έχει αντι­δρά­σει δια­φο­ρε­τι­κά και έθε­σε την παραί­τη­σή του στη διά­θε­ση του Πρω­θυ­πουρ­γού. Η παραί­τη­ση του κ. Λιβα­νού έγι­νε απο­δε­κτή από τον Πρωθυπουργό».

Ο μέχρι σήμε­ρα υφυ­πουρ­γός Ψηφια­κής Δια­κυ­βέρ­νη­σης, Γιώρ­γος Γεωρ­γα­ντάς θα είναι με από­φα­ση του πρω­θυ­πουρ­γού Κυριά­κου Μητσο­τά­κη, ο νέος υπουρ­γός Αγρο­τι­κής Ανά­πτυ­ξης και Τροφίμων.

Σχόλιο του ΚΚΕ

Οι κυνι­κοί υπουρ­γοί απο­πέ­μπο­νται, οι κυνι­κές πολι­τι­κές ζουν και βασι­λεύ­ουν, σχο­λιά­ζει το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ για την παραί­τη­ση του υπουρ­γού Αγρο­τι­κής Ανά­πτυ­ξης Σπή­λιου Λιβανού.

Ανα­φέ­ρει:

«Οι πρό­σφα­τες δηλώ­σεις του υπουρ­γού Αγρο­τι­κής Ανά­πτυ­ξης της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ είναι μνη­μείο κυνι­σμού που δεί­χνει πώς αντι­λαμ­βά­νο­νται οι κυβερ­νή­σεις τα προ­βλή­μα­τα του λαού. Και μπο­ρεί οι κυνι­κοί υπουρ­γοί να απο­πέ­μπο­νται, όταν “πιά­νο­νται στα πρά­σα”, οι κυνι­κές πολι­τι­κές, όμως, ζουν και βασιλεύουν».

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο