Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κυπελλούχος ο Παναθηναϊκός που νίκησε τον ΠΑΟΚ σε έναν επεισοδιακό τελικό

Κυπελ­λού­χος Ελλά­δας για 19η φορά στην Ιστο­ρία του και πρώ­τη μετά από οκτώ χρό­νια στέ­φθη­κε ο Πανα­θη­ναϊ­κός. Οι «πρά­σι­νοι» του Ιβάν Γιο­βά­νο­βιτς επι­κρά­τη­σαν 1–0 του ΠΑΟΚ στον τελι­κό της διορ­γά­νω­σης που έγι­νε στο ΟΑΚΑ, χάρη σε γκολ που πέτυ­χε με πέναλ­τι ο Αϊτόρ στο 34΄.

Το σκορ άνοι­ξε με πέναλ­τι του Αϊτόρ στο 34΄. Νωρί­τε­ρα ο Βιεϊ­ρί­νια βρή­κε με προ­βο­λή στο κεφά­λι τον Γκα­τσί­νο­βιτς, μια φάση πολύ δύσκο­λη την οποία εξέ­τα­σε ενδε­λε­χώς ο Λαός με τη βοή­θεια του VAR για να απο­φα­σί­σει να δεί­ξει την άσπρη βού­λα. Κατά τους πανη­γυ­ρι­σμούς άρχι­σε νέος κύκλος επει­σο­δί­ων (μετά από εκεί­να που οδή­γη­σαν στην καθυ­στε­ρη­μέ­νη έναρ­ξη του παι­χνι­διού), με τον Αϊτόρ να δέχε­ται αντι­κεί­με­νο στο χέρι καθώς οι παί­κτες του Πανα­θη­ναϊ­κού «γιόρ­τα­σαν» το 1–0 μπρο­στά στους οπα­δούς του ΠΑΟΚ. Δεν ήθε­λε και πολύ να ανε­βεί ξανά το θερ­μό­με­τρο, ενώ στη δια­μά­χη μπή­καν και παί­κτες μαζί με τα επι­τε­λεία των δύο ομά­δων, με τους Θεσ­σα­λο­νι­κείς να θεω­ρούν ότι ο σκό­ρερ πανη­γύ­ρι­σε προ­κα­λώ­ντας τους φίλους του «Δικέ­φα­λου του Βορ­ρά». Ο διαι­τη­τής έδω­σε εντο­λή να απο­χω­ρή­σουν άπα­ντες στα απο­δυ­τή­ρια και το ματς διε­κό­πη περί­που για 25 λεπτά. Κατά τη δια­κο­πή στα απο­δυ­τή­ρια βρέ­θη­κε και ο επι­κε­φα­λής της ΚΕΔ, Μαρκ Κλά­τεν­μπεργκ. Γενι­κά η κατά­στα­ση μύρι­ζε «μπα­ρού­τι» και είχε αρχί­σει να… πλα­νά­ται στον αέρα η πιθα­νό­τη­τα ορι­στι­κής δια­κο­πής, με σχε­τι­κές προει­δο­ποι­ή­σεις από τα μεγάφωνα.

Υπό αυτές τις συν­θή­κες, έπρε­πε να παι­χτεί ποδό­σφαι­ρο και δόθη­κε η επα­νέ­ναρ­ξη γύρω στις 21:45 το βρά­δυ, δηλα­δή την ώρα που κανο­νι­κά θα συμπλη­ρω­νό­ταν το 90λεπτο!

Όσον αφο­ρά το αμι­γώς αγω­νι­στι­κό μέρος, ο Πανα­θη­ναϊ­κός ήταν σαφέ­στα­τα ανώ­τε­ρος στο α΄ ημί­χρο­νο, όμως δεν απεί­λη­σε στο παρα­μι­κρό. Το πέναλ­τι, μάλι­στα, ήταν η πρώ­τη τελι­κή προ­σπά­θεια εκα­τέ­ρω­θεν, αν εξαι­ρέ­σου­με ένα πολύ μακρι­νό, εντε­λώς ακίν­δυ­νο, σουτ του Αϊτόρ στο 8΄. Μετά την ο ΠΑΟΚ βελ­τί­ω­σε την εικό­να του, άρχι­σε να κυκλο­φο­ρεί καλύ­τε­ρα και πιο γρή­γο­ρα τη μπά­λα και στο 44΄ έχα­σε απί­στευ­τη ευκαι­ρία. Από σέντρα του Ζίβ­κο­βιτς ο Άκπομπ έπια­σε κεφα­λιά σε από­στα­ση 1,5 μέτρου από το τέρ­μα, αλλά ο Μπρι­νιό­λι μπλό­κα­ρε εύκο­λα αφού η εκτέ­λε­ση ήταν κακή.

Με τον Πανα­θη­ναϊ­κό να «αγγί­ζει» το 2–0 ξεκί­νη­σε το β΄ ημί­χρο­νο, όταν στο σουτ του Γκα­τσί­νο­βιτς η μπά­λα βρή­κε σε αμυ­ντι­κό άλλα­ξε πορεία και κατέ­λη­ξε ελά­χι­στα άουτ. Στο 49΄ ένα επι­κίν­δυ­νο φάουλ του Ντά­γκλας Αου­γκου­στο θα μπο­ρού­σε εύκο­λα να επι­φέ­ρει τη δεύ­τε­ρη κίτρι­νη κάρ­τα, αλλά ο Λαόθ αρκέ­στη­κε στην παρα­τή­ρη­ση. Ακό­μα κι ο Λου­τσέ­σκου έσπευ­σε αμέ­σως μετά να απο­σύ­ρει τον Βρα­ζι­λιά­νο ο οποί­ος… φλέρ­τα­ρε επι­κίν­δυ­να με την αποβολή.

Στο 58΄ ο Μπί­σε­σβαρ βρέ­θη­κε σε ιδα­νι­κή θέση για γκολ αλλά από το ύψος της περιο­χής πλά­σα­ρε άουτ, στη δεύ­τε­ρη πολύ μεγά­λη ευκαι­ρία του ΠΑΟΚ να ισο­φα­ρί­σει. Ο τελι­κός είχε απο­κτή­σει «άγρια ομορ­φιά» κι αυτό ήταν ό,τι καλύ­τε­ρο για να απο­κλι­μα­κω­θεί η έντα­ση στις κερκίδες.

Ο Λου­τσέ­σκου εξά­ντλη­σε τις αλλα­γές του πριν από το 70΄αναζητώντας μια ευκαι­ρία η οποία παρου­σιά­στη­κε στο 79΄ με τον Κώτσι­ρα να βγά­ζει πάνω στη γραμ­μή την κεφα­λιά του Σβαμπ!

Ο ΠΑΟΚ πλη­σί­α­σε ξανά κοντά στο γκολ με τον Τσό­λακ στις καθυ­στε­ρή­σεις, όμως ο Πανα­θη­ναϊ­κός κρά­τη­σε το 1–0 και σήκω­σε το πρώ­το του τρό­παιο μετά από οκτώ χρό­νια. Μια φαντα­στι­κή σεζόν για τον Ιβάν Γιο­βά­νο­βιτς που επα­νέ­φε­ρε τον Πανα­θη­ναϊ­κό στην «πρώ­τη γραμμή».

Διαι­τη­τής: Αντό­νιο Λαόθ (Ισπα­νία)

Κίτρι­νες: Γκα­τσί­νο­βιτς ‚Αλε­ξαν­δρό­που­λος- Ντά­γκλας Αου­γκού­στο, Σοά­ρες, Κρέσπο

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιο­βά­νο­βιτς): Μπρι­νιό­λι, Χουαν­κάρ, Βέλεθ, Σέν­κε­φελντ, Κώτσι­ρας, Ρού­μπεν Πέρεθ, Αϊτόρ, Γκα­τσί­βο­βιτς (76΄ Αλε­ξαν­δρό­που­λος), Βιγια­φά­νιες (68΄ Κουρ­μπέ­λης), Ιωαν­νί­δης (76΄ Καρ­λί­τος), Παλά­σιος (90+4΄ Σάρλια)

ΠΑΟΚ (Ραζ­βάν Λου­τσέ­σκου): Πασχα­λά­κης, Λύραν­τζης, Ινγκα­σον, Κρέ­σπο, Βιεϊ­ρί­νια (46΄ Σίντ­κλεϊ), Ντά­γκλας Αου­γκού­στο (52΄ Σβαμπ), Κούρ­τιτς, Φιλί­πε Σοά­ρες (46΄ Ελ Καντου­ρί), Ζίβ­κο­βιτς, Μπί­σε­σβαρ (62΄ Μίτρι­τσα), Άκπομ (67΄ Τσόλακ)

***

* Με 32 λεπτά καθυ­στέ­ρη­ση ξεκί­νη­σε ο τελι­κός. Η έντα­ση που προ­ϋ­πήρ­χε του­λά­χι­στον για μία ώρα ανά­με­σα στα ΜΑΤ και τους οπα­δούς των δύο ομά­δων, κορυ­φώ­θη­κε δευ­τε­ρό­λε­πτα πριν την (προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη) σέντρα. Άνα­ψαν φωτιές στις κερ­κί­δες, η αστυ­νο­μία χρη­σι­μο­ποί­η­σε δακρυ­γό­να και ο Λαόθ βλέ­πο­ντας την κατά­στα­ση να τεί­νει προς περαι­τέ­ρω κλι­μά­κω­ση, μάζε­ψε… άρον άρον τους παί­κτες ξανά στα απο­δυ­τή­ρια. Οι ομά­δες επέ­στρε­ψαν στις 20:22 και μετά από νέο δεκά­λε­πτο ζέστα­μα, δόθη­κε το εναρ­κτή­ριο λάκτισμα.

*Ο Μίμης Δομά­ζος και ο Σταύ­ρος Σαρά­φης ήταν οι «legends» των δύο συλ­λό­γων που παρου­σί­α­σαν το τρό­παιο στο κοι­νό, λίγα λεπτά πριν από την έναρξη

* Σύν­θη­μα του τελι­κού ήταν το #inFootballWeLove, το οποίο απει­κο­νί­στη­κε και στα μπλου­ζά­κια των 22 ποδο­σφαι­ρι­στών τη στιγ­μή της επί­ση­μης εισό­δου των δύο ομάδων

* Πρώ­τος για ζέστα­μα ο Πανα­θη­ναϊ­κός στις 19:18, ακο­λού­θη­σε λίγο αργό­τε­ρα ο ΠΑΟΚ

Πηγή: ΑΠΕ / ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΝΤΑΙΟΣ

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο