Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κυπριακή Βουλή: Ανάξιος κάθε είδους τιμής ο Γεώργιος Γρίβας

Με 23 ψήφους υπέρ και 15 κατά, η Ολο­μέ­λεια της Βου­λής υπερ­φή­φι­σε το ψήφι­σμα που κατέ­θε­σε το ΑΚΕΛ για τη Δημο­κρα­τι­κή Αντί­στα­ση, με αφορ­μή την 7η Δεκεμ­βρί­ου, Ημέ­ρα Μνή­μης των Μαχη­τών της Αντί­στα­σης. Κατα­ψή­φι­σαν μόνο ο ΔΗΣΥ και το ακρο­δε­ξιό ΕΛΑΜ.

Στο ψήφι­σμα γίνε­ται ρητή ανα­φο­ρά στο ρόλο του Γρί­βα, ο οποί­ος χαρα­κτη­ρί­ζε­ται ως ανά­ξιος κάθε είδους τιμής από την πατρίδα.

Την ίδια ώρα γίνε­ται κάλε­σμα στην Πολι­τεία να δια­κό­ψει τη χρη­μα­το­δό­τη­ση δρα­στη­ριο­τή­ρων που συν­δέ­ο­νται με από­δο­ση τιμών στον Γρί­βα, ενώ κατα­δι­κά­ζε­ται κάθε προ­σπά­θεια κάθε από­πει­ρα παρα­χά­ρα­ξης της σύγ­χρο­νης κυπρια­κής ιστο­ρί­ας είτε μέσω της εξί­σω­σης της νόμι­μης κυβέρ­νη­σης Μακα­ρί­ου και των δυνά­με­ων της δημο­κρα­τί­ας με την τρο­μο­κρα­τία της ΕΟΚΑ Β’, είτε μέσω της ηρω­ο­ποί­η­σης του αρχη­γού και άλλων στε­λε­χών αυτής και της πρα­ξι­κο­πη­μα­τι­κής κυβέρ­νη­σης, είτε μέσω της ιδε­ο­λη­πτι­κής ενο­χο­ποί­η­σης της αδέ­σμευ­της πολι­τι­κής της Κυπρια­κής Δημο­κρα­τί­ας για την τρα­γω­δία του 1974.

Σημειώ­νε­ται ότι την ερχό­με­νη εβδο­μά­δα όπου θα συζη­τη­θεί ο κρα­τι­κός προ­ϋ­πο­λο­γι­σμός, το ΑΚΕΛ προ­τί­θε­ται να κατα­θέ­σει τρο­πο­λο­γία για απο­κο­πή όλων των κον­δυ­λί­ων που σχε­τί­ζο­νται με την προ­ώ­θη­ση της μνή­μης του Γρί­βα (Μνη­μεία, Μου­σεία, Ημε­ρί­δες, Εκδη­λώ­σεις, κ.λπ.).

dialogos.com.cy

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο