Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κυπριακό: «Τρέχουν» διεργασίες ενώ εντείνονται οι προσπάθειες διεθνούς αναγνώρισης του ψευδοκράτους

Ετοι­μό­τη­τα για συνά­ντη­ση, «που θα οδη­γή­σει και στην ανα­κοί­νω­ση του διο­ρι­σμού μιας προ­σω­πι­κό­τη­τας η οποία θα διε­ρευ­νή­σει τις προ­ο­πτι­κές για επα­νέ­ναρ­ξη των συνο­μι­λιών», εξέ­φρα­σε ο Κύπριος Πρό­ε­δρος, Νίκος Χρι­στο­δου­λί­δης, κατά την πρό­σφα­τη συνά­ντη­ση που είχε με τον γγ του ΟΗΕ, Αντό­νιο Γκου­τέ­ρες, στη Νέα Υόρ­κη, στο περι­θώ­ριο της ετή­σιας Γενι­κής Συνέ­λευ­σης, σε μια περί­ο­δο που εντεί­νο­νται οι διερ­γα­σί­ες για τη διε­θνή ανα­γνώ­ρι­ση του ψευ­δο­κρά­τους (βλέ­πε και απα­νω­τές σχε­τι­κές τοπο­θε­τή­σεις του Τούρ­κου Προ­έ­δρου, Ρ. Τ. Ερντο­γάν). Ο Ν. Χρι­στο­δου­λί­δης πρό­σθε­σε ότι ο γγ του ΟΗΕ τού μετέ­φε­ρε ως ζήτη­μα ιδιαί­τε­ρης σημα­σί­ας «για τις προ­σπά­θειες που κάνου­με, το γεγο­νός ότι κατά τη διάρ­κεια της συνά­ντη­σης που είχαν με τον γγ των Ηνω­μέ­νων Εθνών, ισχυ­ρά κρά­τη — μέλη της ΕΕ έθε­σαν το Κυπρια­κό, την ανά­γκη να υπάρ­ξει επα­νέ­ναρ­ξη των συνο­μι­λιών, κάτι που είναι άμε­σα συνυ­φα­σμέ­νο και με ενδε­χό­με­νες θετι­κές εξε­λί­ξεις όσον αφο­ρά τα Ευρω­τουρ­κι­κά».

Από τη μεριά του, ο ηγέ­της του ψευ­δο­κρά­τους, Ερσίν Τατάρ, δήλω­σε ότι «ποτέ δεν απο­φύ­γα­με τη διπλω­μα­τία και την επι­κοι­νω­νία με την άλλη πλευ­ρά» και ότι «είμα­στε έτοι­μοι για κάθε είδους συζη­τή­σεις με τους συνο­μι­λη­τές μας με 12 Τεχνι­κές Επι­τρο­πές, στο πλαί­σιο της ισό­τη­τας, αλλά σε καμία περί­πτω­ση η ισό­τη­τα της Τουρ­κι­κής Δημο­κρα­τί­ας Βόρειας Κύπρου να μη μειώ­νε­ται». Επέ­μει­νε μάλι­στα ότι πρό­τει­νε στον γγ του ΟΗΕ υπό τη δική του αιγί­δα να συζη­τη­θούν «με τον Ελλη­νο­κύ­πριο ηγέ­τη θέμα­τα όπως το φυσι­κό αέριο και η Ενέρ­γεια».

Στο μετα­ξύ, χτες, ο πρό­ε­δρος του τουρ­κι­κού Κοι­νο­βου­λί­ου, Νου­μάν Κουρ­τουλ­μούς, πήρε τη σκυ­τά­λη των προ­κλή­σε­ων και είπε ότι «ο εισβο­λέ­ας στην Κύπρο δεν είναι η Τουρ­κία, αλλά η ελλη­νο­κυ­πρια­κή πλευ­ρά που κατήρ­γη­σε τη νόμι­μη Κυπρια­κή Δημο­κρα­τία, η οποία ιδρύ­θη­κε το 1960 και προ­έ­βλε­πε την παρου­σία των Τούρ­κων και των Ελλη­νο­κυ­πρί­ων». Υπερ­θε­μα­τί­ζο­ντας για την τουρ­κι­κή εισβο­λή, πρό­σθε­σε ότι «η Τουρ­κία, ως εγγυ­ή­τρια χώρα, δεν μπο­ρού­σε να παρα­κο­λου­θεί τις προ­σπά­θειες των ομά­δων της Ενω­σης να καταρ­γή­σουν την Κυπρια­κή Δημο­κρα­τία» και κατέ­λη­ξε: «Και σήμε­ρα η τουρ­κι­κή πλευ­ρά είναι αυτή που δέχε­ται όλες τις διε­θνείς συν­θή­κες. Τo σχέ­διο Ανάν το δέχθη­κε η Τουρ­κία. Η τουρ­κι­κή πλευ­ρά είναι αυτή που δεν θέλει να συνε­χι­στούν οι διαφορές».

Μέσα σε αυτές τις συν­θή­κες, η εκπρό­σω­πος του ρωσι­κού ΥΠΕΞ, Μαρία Ζαχά­ρο­βα, δήλω­σε πως «σε ό,τι αφο­ρά τις προ­ξε­νι­κές υπη­ρε­σί­ες για τους Ρώσους που ζουν στο βόρειο τμή­μα της Κύπρου, η ανά­γκη της προ­ξε­νι­κής εξυ­πη­ρέ­τη­σης έχει προ πολ­λού ωρι­μά­σει. Θα έλε­γα ότι είναι “υπε­ρώ­ρι­μη” (…) Επί του παρό­ντος, στο πλαί­σιο της παρο­χής στους πολί­τες μας του απα­ραί­τη­του φάσμα­τος υπη­ρε­σιών, απε­στά­λη τακτι­κή προ­ξε­νι­κή αντι­προ­σω­πεία στο βόρειο τμή­μα της Λευ­κω­σί­ας στις 21 Σεπτεμ­βρί­ου του τρέ­χο­ντος έτους».

Ανα­φε­ρό­με­νη σε «βόρεια Λευ­κω­σία» η Μ. Ζαχά­ρο­βα είπε ανά­με­σα σε άλλα ότι «η εργα­σία αυτή θα συνε­χι­στεί. Ο συνο­λι­κός αριθ­μός των ατό­μων που έχουν ήδη λάβει προ­ξε­νι­κές υπη­ρε­σί­ες στη βόρεια Λευ­κω­σία ή έχουν εγγρα­φεί γι’ αυτές πλη­σιά­ζει τα 1.000. Αυτά είναι τα πιο πρό­σφα­τα στοι­χεία. Η επό­με­νη προ­ξε­νι­κή απο­στο­λή θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στο τέλος Σεπτεμβρίου».

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο