Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κυριάκος Βελόπουλος, ο… «τουρκοφάγος» του Twitter ξαναχτυπά!

Σε νέο παρα­λή­ρη­μα εθνι­κι­σμού και… μεγα­λοι­δε­α­τι­σμού προ­χώ­ρη­σε ο Κυριά­κος Βελό­που­λος, με αφορ­μή το θάνα­το του Έλλη­να αλε­ξι­πτω­τι­στή Κ.Μ. σε νυχτε­ρι­νή άσκηση.

Ανα­φε­ρό­με­νος στο τρα­γι­κό γεγο­νός, ο πρό­ε­δρος του ακρο­δε­ξιού κόμ­μα­τος Ελλη­νι­κή Λύση ανέ­βα­σε στο Twitter χάρ­τη της Ελλά­δας που, μετα­ξύ άλλων, περι­λαμ­βά­νει την Κων­στα­ντι­νού­πο­λη, την ανα­το­λι­κή Θρά­κη, τη Σμύρ­νη και παρά­λια της Μικράς Ασί­ας, την Κύπρο και τμή­μα της Αλβανίας.

velopoulos xartis

Σαν να μην έφτα­νε αυτό το ρεσι­τάλ σωβι­νι­σμού, ο… «τουρ­κο­φά­γος» του Twitter Βελό­που­λος προ­χώ­ρη­σε και σε δεύ­τε­ρη ανάρ­τη­ση απα­ντώ­ντας προ­κλη­τι­κά σε όσους αντέ­δρα­σαν. Ο πρό­ε­δρος της Ελλη­νι­κής Λύσης και τηλε­πω­λη­τής βιβλί­ων και κερα­λοι­φών έγραψε:

«Η απά­ντη­σή μου (όχι των δια­χει­ρι­στών του τουί­τερ): Εγώ προ­έρ­χο­μαι από τις υπό­δου­λες πατρί­δες! Δεν ξεχνώ και την Μεγά­λη ιδέα των Ελλή­νων υπη­ρε­τώ! Χρη­σι­κτη­σία ελλη­νι­κών εδα­φών από εισβο­λείς δεν απο­δέ­χε­ται η Ελλά­δα και οι Ελλη­νες! ΞΥΔΙ ΛΟΙΠΟΝ! ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ; «ΠΙΣΤΕΥΤΗ».

Το τι είδους… «μεγά­λη ιδέα» υπη­ρε­τούν πολι­τι­κοί τύπου Βελό­που­λου είναι ένα άλλο θέμα. Η ουσία βρί­σκε­ται στην εθνι­κι­στι­κή, ακρο­δε­ξιά ρητο­ρι­κή που στο­χεύ­ει στη δημιουρ­γία μίσους κατά των γει­το­νι­κών λαών, ενώ σκό­πι­μα απο­σιω­πά τον πραγ­μα­τι­κό εχθρό που δεν είναι άλλος από τις ιμπε­ρια­λι­στι­κές ενώ­σεις (ΝΑΤΟ, ΕΕ) και τις επι­διώ­ξεις του εγχώ­ριου και ξένου κεφαλαίου.

Σαν καρι­κα­τού­ρα του Ερντο­γάν στην άλλη όχθη του Αιγαί­ου, ο Βελό­που­λος και οι πολι­τι­κά όμοιοί του «επεν­δύ­ουν» στον εθνι­κι­σμό και το ρατσι­σμό, παί­ζο­ντας ουσια­στι­κά το παι­χνί­δι όσων θέλουν να απο­προ­σα­να­το­λί­σουν την εργα­τι­κή τάξη για τα αίτια που προ­κα­λούν τους πολέ­μους και τις ιμπε­ρια­λι­στι­κές επεμβάσεις.

Μετά απ’ όλα αυτά, δεν μπο­ρού­με παρά να ευχη­θού­με στο Βελό­που­λο και στους υπερ­πα­τριώ­τες του πλη­κτρο­λο­γί­ου «καλό δρό­μο» για την κατά­κτη­ση της… «Κόκ­κι­νης Μηλιάς».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο