Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κυριάκος Μητσοτάκης: Απογειώνει την κυβερνητική κοροϊδία για το «Power Pass»

Κρε­σέ­ντο κοροϊ­δί­ας προς τον ελλη­νι­κό λαό και αντι­στρο­φής της πραγ­μα­τι­κό­τη­τας από τον πρω­θυ­πουρ­γό σήμε­ρα με αφορ­μή την έναρ­ξη της εκτα­μί­ευ­σης των ποσών-κοροϊ­δία του «Power Pass».

«Από σήμε­ρα, η Πολι­τεία ενερ­γο­ποιεί ένα ακό­μη όπλο στη μάχη κατά της ακρί­βειας, που πολιορ­κεί όλες τις χώρες και όλα τα νοι­κο­κυ­ριά: Η εφαρ­μο­γή Power Pass ξεκι­νά να απο­ζη­μιώ­νει ανα­δρο­μι­κά τους κατα­να­λω­τές για μέρος των αυξή­σε­ων στο ρεύ­μα από τον περα­σμέ­νο Δεκέμ­βριο μέχρι και τον Ιού­νιο», είπε ο Κυριά­κος Μητσο­τά­κης, ισχυ­ρι­ζό­με­νος ότι «απο­κα­θι­στού­με, έτσι, μία αδι­κία».

Βέβαια, αφού έσπευ­σε να ξεκα­θα­ρί­σει ότι το «ανά­χω­μα» που υψώ­νει η κυβέρ­νη­ση θα «πρέ­πει να ζυγί­ζε­ται στο μέτρο της πραγ­μα­τι­κό­τη­τας και των εθνι­κών μας αντο­χών», είπε ότι «θα το ήθε­λε μεγα­λύ­τε­ρο», συνε­χί­ζο­ντας τον εμπαιγ­μό του λαού που στην πλειο­νό­τη­τά του θα πάρει πεντα­ρο­δε­κά­ρες και στην καλύ­τε­ρη των περι­πτώ­σε­ων ποσά μετα­ξύ 30 και 60 ευρώ…

Λίγα 24ωρα αφό­του η κυβέρ­νη­ση με τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ ψήφι­σαν την Οδη­γία της ΕΕ για τη μονι­μο­ποί­η­ση των Ειδι­κών Φόρων Κατα­νά­λω­σης στην Ενέρ­γεια, των χαρα­τσιών δηλα­δή που απο­τε­λούν έναν από τους βασι­κούς παρά­γο­ντες της ενερ­γεια­κής φτώ­χειας, ο πρω­θυ­πουρ­γός έσπευ­σε να δηλώ­σει ότι «καμία κυβέρ­νη­ση δεν μπο­ρεί να καλύ­ψει μία τέτοια αύξη­ση» και να ισχυ­ρι­στεί ότι «μπο­ρεί μόνο να την περιο­ρί­ζει. Και αυτό κάνου­με με πρω­το­βου­λί­ες, όπως η σημε­ρι­νή».

Ο πρω­θυ­πουρ­γός στη δήλω­σή του είπε ότι «είμα­στε σε πόλε­μο. Και αυτό είναι το κόστος της εθνι­κής μας άμυ­νας απέ­να­ντι σε μία παγκό­σμια πρό­κλη­ση που ζητά ευρω­παϊ­κή απά­ντη­ση», θέλο­ντας να περά­σει το μήνυ­μα της υπο­τα­γής του λαού στην επέ­λα­ση και μονι­μο­ποί­η­ση της αντι­λαϊ­κής πολι­τι­κής, ισχυ­ρι­ζό­με­νος ότι η «κυβέρ­νη­ση θα εξα­ντλεί κάθε δημο­σιο­νο­μι­κό περι­θώ­ριο ώστε να προ­στα­τεύ­ει την αγο­ρα­στι­κή δύνα­μη των πολι­τών», ξεκα­θα­ρί­ζο­ντας παράλ­λη­λα ότι «όμως τα περι­θώ­ρια έχουν και όρια».

Κατά τα άλλα ο πρω­θυ­πουρ­γός επα­νέ­λα­βε τα περί εθνι­κής ομο­ψυ­χί­ας, ενό­τη­τας και στα­θε­ρό­τη­τας, την ώρα που η καται­γί­δα για τα λαϊ­κά στρώ­μα­τα, που έχουν προ­κα­λέ­σει η πολι­τι­κή της «απε­λευ­θέ­ρω­σης» και το Χρη­μα­τι­στή­ριο Ενέρ­γειας, η λεγό­με­νη πρά­σι­νη μετά­βα­ση, οι τερά­στιες φορο­λο­γι­κές επι­βα­ρύν­σεις στην Ενέρ­γεια και φυσι­κά η συμ­με­το­χή στις κυρώ­σεις κατά της Ρωσί­ας, δεν ανα­μέ­νε­ται να σταματήσει.

902.gr

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο