Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κυριάκος Μητσοτάκης: Εγκλωβίζει τον λαό σε ψεύτικα διλήμματα, σπέρνει εφησυχασμό για τις τούρκικες προκλήσεις

Στο γνω­στό …λιβά­νι­σμα των «επι­τευγ­μά­των» της κυβέρ­νη­σης επι­δό­θη­κε ο πρω­θυ­πουρ­γός, Κυριά­κος Μητσο­τά­κης, στην ομι­λία του στην Κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα της ΝΔ, η οποία είχε έντο­να …προ­ε­κλο­γι­κά χαρακτηριστικά.

Επι­χει­ρώ­ντας να εγκλω­βί­σει τον λαό σε κάλ­πι­κα διλήμ­μα­τα, έθε­σε το ερώ­τη­μα «αν όχι εμείς, ποιος;» μπο­ρεί να δια­χει­ρι­στεί τις προ­κλή­σεις που είναι μπρο­στά, λέγο­ντας ότι την επό­με­νη μέρα των εκλο­γών, χρειά­ζο­νται συν­θή­κες στα­θε­ρό­τη­τας, για να γίνο­νται γρή­γο­ρα πρά­ξεις οι απο­φά­σεις. Δηλα­δή να προ­ω­θού­νται απρό­σκο­πτα και ταχύ­τα­τα τα συμ­φέ­ρο­ντα του κεφα­λαί­ου και οι επι­κίν­δυ­νοι σχε­δια­σμοί των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ στην περιοχή.

Στο πλαί­σιο του δικομ­μα­τι­κού παι­χνι­διού, σήμα­νε «καμπα­νά­κι» στους βου­λευ­τές του κόμ­μα­τός του προ­κει­μέ­νου «οι πολί­τες να ενη­με­ρω­θούν για την παγί­δα της απλής ανα­λο­γι­κής», προ­σθέ­το­ντας ότι η πρώ­τη κάλ­πη δεν πρέ­πει να είναι «χαλα­ρή» ψήφος, αλλά «να δεί­ξει τι κυβέρ­νη­ση επι­θυ­μούν οι πολί­τες και στη δεύ­τε­ρη να εδραιώ­σουν τη νίκη».

Ακό­μα, ενό­ψει του «δύσκο­λου χει­μώ­να», ο πρω­θυ­πουρ­γός έπαι­ξε το χαρ­τί της «εθνι­κής ενό­τη­τας» απέ­να­ντι στις προ­κλή­σεις και τις δυσκο­λί­ες που θα αντι­με­τω­πί­σει ο λαός, συνι­στώ­ντας να μην υπάρ­ξουν δια­μαρ­τυ­ρί­ες και «φλερτ με τη δημα­γω­γία», ώστε να προ­χω­ρά έτσι ο αντι­λαϊ­κός σχε­δια­σμός και το μάρ­μα­ρο να πλη­ρώ­νει ο λαός.

Παρ’ όλα αυτά, βέβαια, έσπευ­σε να δια­πι­στώ­σει ότι «δικαιώ­νε­ται εμφα­τι­κά» η ΝΔ σήμε­ρα για την υπη­ρέ­τη­ση των συμ­φε­ρό­ντων του έθνους… όπως χαρα­κτή­ρι­σε ο Κυρ. Μητσο­τά­κης τη «συμπα­ρά­στα­ση» στην Ουκρα­νία, δηλα­δή τη συμ­με­το­χή σε έναν ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο, στο πλευ­ρό των ΝΑΤΟ, ΗΠΑ, ΕΕ.

Την ίδια ώρα έκα­νε λόγο ξανά για εισα­γό­με­νο κύμα ακρί­βειας και για προ­σπά­θεια της Ρωσί­ας να κάνει την Ενέρ­γεια όπλο και την ακρί­βεια μοχλό απο­στα­θε­ρο­ποί­η­σης, απο­σιω­πώ­ντας φυσι­κά την πολι­τι­κή απε­λευ­θέ­ρω­σης της Ενέρ­γειας και τη δημιουρ­γία του «πρά­σι­νου» ενερ­γεια­κού μείγ­μα­τος που δεν εξυ­πη­ρε­τεί τις ανά­γκες του λαού, αλλά την κερ­δο­φο­ρία μεγά­λων επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων, όπως της «πρά­σι­νης» Ενέργειας.

Όσον αφο­ρά στα Ελλη­νο­τουρ­κι­κά, απέ­να­ντι στην επι­θε­τι­κό­τη­τα της γεί­το­να, ο πρω­θυ­πουρ­γός είπε ότι είναι «ατσά­λι­νες ασπί­δες μας οι Ένο­πλες Δυνά­μεις μας και οι ισχυ­ροί σύμ­μα­χοί μας». Προ­σπά­θη­σε δηλα­δή να παρου­σιά­σει την «τσί­γκι­νη» προ­στα­σία των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ σε παρά­γο­ντα ασφά­λειας για τη χώρα, την ώρα που εκεί­νοι τρο­φο­δο­τούν την τουρ­κι­κή προ­κλη­τι­κό­τη­τα για την εξα­σφά­λι­ση της συνο­χής της νοτιο­α­να­το­λι­κής πτέ­ρυ­γας του ΝΑΤΟ.

Ακό­μα, επα­νέ­λα­βε ότι «τα σύνο­ρά μας έχουν γαλά­ζιο και όχι γκρί­ζο χρώ­μα», την ώρα βέβαια που το ΝΑΤΟ δεν ανα­γνω­ρί­ζει σύνο­ρα στο Αιγαίο… κανε­νός χρώ­μα­τος και πως η γεω­γρα­φία δεν αλλά­ζει αν κάποιος παρα­χα­ράσ­σει τους χάρ­τες, καθώς και ότι η Ελλά­δα περι­μέ­νει την Τουρ­κία «στον δρό­μο της λογι­κής και της ειρήνης»…

902.gr

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο