Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κυριακή αργία

Πότε λόγω των γιορ­τών , πότε λόγω εκπτώ­σε­ων και με οποια­δή­πο­τε άλλη πρό­φα­ση η Κυρια­κή αργία για τους εμπο­ρο­ϋ­πάλ­λη­λους τεί­νει να καταρ­γη­θεί. Δεν ξέρω αν είχαν κόσμο και… τζί­ρο σήμε­ρα, πάντως μια Κυρια­κή μέσα στις Αλκυο­νί­δες μέρες του κατα­χεί­μω­νου σπα­τα­λή­θη­κε από τους υπαλ­λή­λους των κατα­στη­μά­των για δου­λειά, δου­λειά, δου­λειά… Μια Κυρια­κή για ξεκού­ρα­ση, μια Κυρια­κή για ψυχα­γω­γία, για να συνα­ντή­σεις αγα­πη­μέ­να πρό­σω­πα και φίλους να στην τρώ­ει το αφεντικό.

Και δεν είναι μόνο οι εμπο­ρο­ϋ­πάλ­λη­λοι. Σήμε­ρα αυτοί, αύριο όλοι οι εργα­ζό­με­νοι. Αυτή η κατά­στα­ση, αν γίνει καθε­στώς και γενι­κευ­τεί, θα ανοί­ξει τον ασκό του Αιό­λου για τις εργα­σια­κές σχέ­σεις κι άλλων κλά­δων, που έτσι κι αλλιώς έχουν χτυ­πη­θεί τα τελευ­ταία χρόνια.

Ακό­μα και γι αυτούς που ανα­γκα­στι­κά έχουν βάρ­δια και δου­λεύ­ουν την Κυρια­κή δεν είναι καθό­λου βέβαιη η δια­τή­ρη­ση της προ­σαύ­ξη­σης στο ημε­ρο­μί­σθιο τους λόγω αργί­ας τη μέρα αυτή. Όλα έχουν ανα­τρα­πεί! Τι κι αν κάποιοι τάζουν προ­ε­κλο­γι­κά ότι θα επα­να­φέ­ρουν τον κατώ­τε­ρο μισθό στα 751 ευρώ. Τέτοιες εργα­σια­κές σχέ­σεις που σήμε­ρα επι­κρα­τούν και σιγά σιγά γενι­κεύ­ο­νται θυμί­ζουν μεσαί­ω­να, μεσαί­ω­να του 21ου αιώ­να σε μια Ευρώ­πη που λέγε­ται «ανα­πτυγ­μέ­νη».

Ελέ­νη Κακναβάτου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο