Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κυριακή 3/7 στη Νάουσα Ημαθίας η πανελλήνια συνάντηση επαναπατρισθέντων πολιτικών προσφύγων

Την Κυρια­κή 3 Ιού­λη στις 11 π.μ., στο Αλσος του Αγί­ου Νικο­λά­ου Νάου­σας, θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί η πανελ­λή­νια συνά­ντη­ση των επα­να­πα­τρι­σθέ­ντων πολι­τι­κών προ­σφύ­γων, αντι­στα­σια­κών, φίλων και απο­γό­νων της ΕΑΜι­κής Εθνι­κής Αντί­στα­σης και του Δημο­κρα­τι­κού Στρα­τού Ελλάδας.

Στον χώρο θα λει­τουρ­γή­σει έκθε­ση βιβλί­ου και φωτο­γρα­φι­κού υλι­κού από την πολι­τι­κή προ­σφυ­γιά, τον ΔΣΕ και την Εθνι­κή Αντί­στα­ση. Θα ακο­λου­θή­σει μου­σι­κό πρό­γραμ­μα με τρα­γού­δια του αγώ­να και της πολι­τι­κής προ­σφυ­γιάς, από το συγκρό­τη­μα του ΠΑΜΕ Θεσσαλονίκης.

Οι ενδια­φε­ρό­με­νοι μπο­ρούν να απευ­θύ­νο­νται για πλη­ρο­φο­ρί­ες στα κεντρι­κά γρα­φεία της ΠΕΑΕΑ — ΔΣΕ στην Αθή­να, στα τηλέ­φω­να 2108831368 και 2108222952 και στα κατά τόπους γρα­φεία της οργάνωσης.

Από τη Θεσ­σα­λο­νί­κη, λεω­φο­ρεία για τη συνά­ντη­ση θα ανα­χω­ρή­σουν την Κυρια­κή στις 7.30 π.μ. από το Αγαλ­μα Βενιζέλου.

Για δηλώ­σεις συμ­με­το­χής μπο­ρούν να απευ­θύ­νο­νται στα τηλέ­φω­να 2310225250, 6987235644, 6941416874.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο