Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Έταξε τόνωση των επιχειρηματικών ομίλων και τα …ετήσια ψίχουλα στο λαό

Η τόνω­ση των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων είναι ο βασι­κός στό­χος των μέτρων που ανα­κοι­νώ­θη­καν όπως ο ίδιος πρω­θυ­πουρ­γός Κυριά­κος Μητσο­τά­κης ανέ­φε­ρε στην ομι­λία του στη Διε­θνή Εκθε­ση Θεσ­σα­λο­νί­κης σε συν­δυα­σμό με την ετή­σια παρο­χή ψίχου­λων στο λαό προ­κει­μέ­νου να δια­σφα­λί­σει την στα­θε­ρό­τη­τα που επι­τρέ­πει την συνέ­χι­ση της αντι­λαϊ­κής πολιτικής.

Για ανα­κού­φι­ση και τόνω­ση των επι­χει­ρή­σε­ων μίλη­σε ο Κ. Μητσο­τά­κης από το Βελ­λί­δειο συνε­δρια­κό κέντρο στη Θεσ­σα­λο­νί­κη ανα­κοι­νώ­νο­ντας οκτώ μέτρα έως το τέλος του 2022 και 12 μέτρα που θα τεθούν σε ισχύ το 2023. Χαρα­κτη­ρι­στι­κό γνώ­ρι­σμα τους είναι η προ­σπά­θεια της κυβέρ­νη­σης μέσα από κάθε μέτρο να βγά­λει κέρ­δος για τις επι­χει­ρή­σεις όπως από προ­γράμ­μα­τα στέ­γης και νέας μεί­ω­σης ασφα­λι­στι­κών εισφορών.

Χαρα­κτη­ρι­στι­κά ανα­κοί­νω­σε ότι θα απαλ­λάσ­σο­νται από το 40% των ασφα­λι­στι­κών εισφο­ρών οι επι­χει­ρή­σεις που θα μετα­τρέ­πουν συμ­βά­σεις από μερι­κή σε πλή­ρους απα­σχό­λη­σης και ότι θα παρα­χω­ρού­νται κρα­τι­κά οικό­πε­δα σε ιδιω­τι­κές καα­τα­σκευα­στι­κές εται­ρεί­ες για να τα εκμεταλλευτούν.

Για έως το τέλος του 2022 ανα­κοί­νω­σε ότι θα δοθούν τα καθιε­ρω­μέ­να 250 ευρώ σε χαμη­λο­συ­ντα­ξιού­χους και ανα­σφά­λι­στους. Φοι­τη­τι­κό επί­δο­μα 1500 ευρώ, επί­δο­μα θέρ­μαν­σης ύψους 300 εκατ. ευρώ. Επι­δό­τη­ση για λιπά­σμα­τα και ζωο­τρο­φές σε αγρό­τες και κτη­νο­τρό­φους. Επέ­κτα­ση του προ­γράμ­μα­τος ανα­κυ­κλώ­νω συσκευ­ές και του προ­γράμ­μα­τος του­ρι­σμός για όλους και απο­ζη­μιώ­σεις στις ένο­πλες δυνά­μεις όπως στα πλη­ρώ­μα­τα πολε­μι­κών πλοί­ων που είναι σε αποστολή.

Από το 2023, ανα­κοί­νω­σε ότι θα μονι­μο­ποι­η­θεί η κατά 3 μονά­δες μεί­ω­ση των ασφα­λι­στι­κών εισφο­ρών λέγο­ντας ότι «μειώ­νε­ται το μισθο­λο­γι­κό βάρος των επι­χει­ρή­σε­ων». Καταρ­γεί­ται η ειδι­κή εισφο­ρά αλλη­λεγ­γύ­ης. Μίλη­σε για αύξη­ση των συντά­ξε­ων για όσους έχουν χαμη­λή ή μηδε­νι­κή προ­σω­πι­κή δια­φο­ρά με βάση το νόμο Κατρού­γκα­λου που προ­φα­νώς είναι σε ισχύ. Υπο­λό­γι­σε την αύξη­ση περί­που στο 6%, όταν οι συντα­ξιού­χοι διεκ­δι­κούν ουσια­στι­κές αυξή­σεις και επα­να­φο­ρά της 13ης και της 14ης σύνταξης.

Ανα­κοί­νω­σε αύξη­ση μόλις κατά 10% των απο­δο­χών των νοσο­κο­μεια­κών για­τρών αν και ανα­γνώ­ρι­σε ότι η αύξη­ση αυτή είναι μικρή εντού­τοις για να την δικαιο­λο­γή­σει  επι­κα­λέ­στη­κε τη δημο­σιο­νο­μι­κά περι­θώ­ρια που ποτέ δεν είναι είναι αρκε­τά για να ικα­νο­ποι­ή­σουν λαϊ­κές ανά­γκες… Ανέ­φε­ρε ότι το επί­δο­μα μητρό­τη­τας επε­κτεί­νε­ται από τους 6 στους 9 μήνες, δια­τη­ρεί­ται έως το Ιού­νιο του 2023 ο μειω­μέ­νος ΦΠΑ σε καφέ κτλ, η ανα­στο­λή του ΦΠΑ στην οικο­δο­μή θα είναι έως το τέλος του 2024 και ανέ­φε­ρε ότι ο κατώ­τε­ρος μισθός θα αυξη­θεί από τον Μάη του 2023 ‑δίχως να πει ποσά και ποσο­στά- με βάση το νόμο Αχτσιό­γλου — Βρού­τση δηλα­δή με από­φα­ση του εκά­στο­τε υπουρ­γού και χωρίς συλ­λο­γι­κή διαπραγμάτευση.

Εκεί θα κριθεί!

Κάλ­πι­κες προσ­δο­κί­ες για τα όσα θα ανα­κοι­νώ­σει αυτό το Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο ο πρω­θυ­πουρ­γός καλ­λιερ­γούν αυτές τις μέρες τα αστι­κά επι­τε­λεία. Ομως, ένας προς έναν οι παρά­γο­ντες που παρου­σιά­ζουν ότι θα καθο­ρί­σουν τις κυβερ­νη­τι­κές ανα­κοι­νώ­σεις, επι­βε­βαιώ­νουν ότι ο λαός δεν έχει τίπο­τα να περι­μέ­νει από αυτές.

Λένε, για παρά­δειγ­μα, ότι το πακέ­το θα είναι «γεν­ναιό­δω­ρο» για­τί η ανά­πτυ­ξη «έτρε­ξε» με 7,8% το 2ο τρί­μη­νο του 2022, επει­δή τα έσο­δα στον Του­ρι­σμό «έσπα­σαν ρεκόρ» με πάνω από 18 δισ. Εκεί­νο που δεν λένε όμως είναι τι απο­τυ­πώ­νουν αυτά τα νού­με­ρα: Την καπι­τα­λι­στι­κή κερ­δο­φο­ρία, που θωρα­κί­ζε­ται με την έντα­ση της εκμε­τάλ­λευ­σης και τους αντερ­γα­τι­κούς νόμους της σημε­ρι­νής και όλων των προη­γού­με­νων κυβερνήσεων.

Τα κρα­τι­κά πακέ­τα και τις διευ­κο­λύν­σεις προς το μεγά­λο κεφά­λαιο που πλη­ρώ­νει ο λαός, με τη φορο­λη­στεία το πρώ­το 7μηνο να εκτο­ξεύ­ε­ται πάνω από 30 δισ., με τα έσο­δα μόνο από τον ΦΠΑ να εκτο­ξεύ­ο­νται στα 12 δισ., πάνω κι από τους στό­χους του ληστρι­κού κρα­τι­κού προϋπολογισμού.
Και την ίδια στιγ­μή ο πλη­θω­ρι­σμός «έτρε­χε» «με σπα­σμέ­να φρέ­να», πάνω από 11%, εξα­νε­μί­ζο­ντας τα καθη­λω­μέ­να λαϊ­κά εισοδήματα.

Τα νού­με­ρα δηλα­δή απο­τυ­πώ­νουν όχι κάποια «πίτα που μεγα­λώ­νει και θα μοι­ρα­στού­με όλοι», αλλά την πίτα που μεγα­λώ­νουν με τη δου­λειά τους οι εργα­ζό­με­νοι και τους κλέ­βουν μια χού­φτα παρά­σι­τα — καπι­τα­λι­στές, πετώ­ντας πίσω ορι­σμέ­να ψίχου­λα «για την κοι­νω­νι­κή συνο­χή», τα οποία έχουν εξα­νε­μι­στεί πριν καλά καλά ανακοινωθούν.

Μήπως, αλή­θεια, οι κυβερ­νη­τι­κές ανα­κοι­νώ­σεις το Σάβ­βα­το θα αλλά­ξουν κάτι απ’ αυτήν την πραγ­μα­τι­κό­τη­τα; Μήπως θα αλλά­ξουν τίπο­τα από τις αντι­λαϊ­κές δεσμεύ­σεις που συνο­δεύ­ουν το Ταμείο Ανά­καμ­ψης, από τις δεσμεύ­σεις για επι­στρο­φή στα «πρω­το­γε­νή πλε­ο­νά­σμα­τα», από τα «προ­α­παι­τού­με­να» που μεί­να­νε από τη «μετα­μνη­μο­νια­κή επο­πτεία» (όπως π.χ. για επι­τά­χυν­ση των πλει­στη­ρια­σμών), από το γεγο­νός πως άλλη μια καπι­τα­λι­στι­κή κρί­ση βρί­σκε­ται προ των πυλών και εκεί­νοι είναι πάλι έτοι­μοι να φορ­τώ­σουν τα βάρη της στις πλά­τες του λαού;

Κάθε άλλο, όπως δεί­χνουν οι δια­βε­βαιώ­σεις των κυβερ­νη­τι­κών στε­λε­χών περί «λελο­γι­σμέ­νων» δαπα­νών, αλλά και οι δηλώ­σεις του ΣΥΡΙΖΑ για «βιώ­σι­μη ασπί­δα προ­στα­σί­ας». Οι «δημο­σιο­νο­μι­κές αντο­χές» εξάλ­λου μπο­ρεί να είναι «γαλα­ντό­μες» με τους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους, αλλά δεν χωρά­νε με τίπο­τα τις λαϊ­κές ανάγκες.

Ο λαός όμως δεν έχει τίπο­τα να περι­μέ­νει ούτε από τα μέτρα της ΕΕ για την ενερ­γεια­κή ακρί­βεια, όταν «ξεκα­θα­ρί­σει το τοπίο», όπως του λένε η κυβέρ­νη­ση και οι άλλοι.

Οι αντι­θέ­σεις και οι συμ­βι­βα­σμοί τους αφο­ρούν μόνο το πώς θα θωρα­κί­σουν τα κέρ­δη των ηλε­κτρο­πα­ρα­γω­γών και των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων. «Πάνε πακέ­το» με την επι­τά­χυν­ση της πολι­τι­κής της «πρά­σι­νης» ανά­πτυ­ξης και το φού­ντω­μα των αντα­γω­νι­σμών, που σημαί­νει ότι η ενερ­γεια­κή φτώ­χεια θα φου­ντώ­νει και θα πηγαίνει…

Μπο­ρεί λοι­πόν η «εξί­σω­ση να είναι σύν­θε­τη» για την κυβέρ­νη­ση, τα αστι­κά κόμ­μα­τα, που «σβή­νουν και γρά­φουν» για να βρουν τον ιδα­νι­κό τρό­πο για να στη­ρί­ξουν τους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους… Το μόνο σίγου­ρο είναι όμως ότι τα πράγ­μα­τα για τον λαό δεν θα κρι­θούν στα οφί­τσια των σημε­ρι­νών και επί­δο­ξων κυβερ­νη­τι­κών «σωτή­ρων», αλλά στον δρό­μο του αγώ­να, της οργά­νω­σης και της αντε­πί­θε­σης για αυξή­σεις στους μισθούς και ουσια­στι­κά μέτρα προ­στα­σί­ας του λαού από την ακρί­βεια και όχι των καπι­τα­λι­στι­κών κερ­δών, ρεύ­μα φτη­νό για όλο τον λαό, κόντρα στους στό­χους της «εξοι­κο­νό­μη­σης» που φορ­τώ­νο­νται στις πλά­τες των λαϊ­κών στρω­μά­των, της «πρά­σι­νης» ανά­πτυ­ξης που του επι­φυ­λάσ­σει νέα δεινά.

Η ζωή των εργα­τι­κών — λαϊ­κών στρω­μά­των δεν χωρά­ει στη μιζέ­ρια των voucher και των pass! Αυτό είναι το σύν­θη­μα του συλ­λα­λη­τη­ρί­ου των συν­δι­κά­των και του ΠΑΜΕ στη ΔΕΘ, από το οποίο δεν πρέ­πει να λεί­ψει κανείς!

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο