Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κυριλλικά διά νόμου στη Σερβία

H σερ­βι­κή κυβέρ­νη­ση ανη­συ­χεί σοβα­ρά πως η εγκα­τά­λει­ψη του κυριλ­λι­κού αλφα­βή­του θα έχει συνέ­πειες για τη σερ­βι­κή ταυ­τό­τη­τα. Απο­φά­σι­σε να δια­τη­ρή­σει τη γρα­φή διά νόμου και όποιος δεν τον σέβε­ται απει­λεί­ται με πρόστιμο.

Μου­σι­κή από τη Δύση, αμε­ρι­κά­νι­κες ται­νί­ες. Οι νέοι από τη Σερ­βία αγα­πούν τον δυτι­κό τρό­πο ζωής και όχι μόνο. Αγα­πούν και τον δυτι­κό τρό­πο επι­κοι­νω­νί­ας. Έχουν γυρί­σει την πλά­τη στο κυριλ­λι­κό αλφά­βη­το. Το θέμα μάλι­στα έχει πάρει δια­στά­σεις και για αυτό γρά­φουν ακό­μα και μεγά­λες εφη­με­ρί­δες της χώρας, όπως είναι η Politika.

H κυβέρ­νη­ση φαί­νε­ται να ανη­συ­χεί σοβα­ρά πως η εγκα­τά­λει­ψη της κυριλ­λι­κής γρα­φής θα έχει συνέ­πειες γενι­κό­τε­ρα για τη σερ­βι­κή ταυ­τό­τη­τα. Για το λόγο αυτό απο­φά­σι­σε να προ­χω­ρή­σει στη θέσπι­ση ενός νόμου σύμ­φω­να με τον οποίο όλες οι δημό­σιες υπη­ρε­σί­ες, τα σχο­λεία και τα πανε­πι­στή­μια υπο­χρε­ού­νται να χρη­σι­μο­ποιούν την κυριλ­λι­κή γρα­φή. Η επι­νό­η­ση του κυριλ­λι­κού αλφα­βή­του ανά­γε­ται στον 9ο αιώ­να και τους αδελ­φούς μονα­χούς από την Θεσ­σα­λο­νί­κη Κύριλ­λο και Μεθό­διο. Το λατι­νι­κό αλφά­βη­το σήμε­ρα τεί­νει να γίνει ταμπού για τις δημό­σιες σερ­βι­κές αρχές.

Και το θέμα δεν τελειώ­νει εκεί. Περι­γρα­φή προ­ϊ­ό­ντων, οδη­γί­ες χρή­σης ή έγγρα­φα εγγυ­ή­σε­ων πρέ­πει να είναι γραμ­μέ­να με κυριλ­λι­κό αλφά­βη­το. Όποιος μάλι­στα παρα­βεί τον νόμο απει­λεί­ται με χρη­μα­τι­κό πρό­στι­μο μέχρι και ένα εκα­τομ­μύ­ριο δηνά­ρια (8.450 ευρώ).

Σκό­ντο σε όσους χρη­σι­μο­ποιούν κυριλλικά

Αν σκε­φθεί βέβαια κανείς πως ο μέσος μισθός κυμαί­νε­ται στα 450 ευρώ τον μήνα, το χρη­μα­τι­κό πρό­στι­μο είναι υπέ­ρο­γκο. Ο νόμος έχει μάλι­στα στό­χο να αλλά­ξει και την εικό­να των πόλε­ων, η οποία κυριαρ­χεί­ται από δια­φη­μί­σεις και επι­γρα­φές επι­χει­ρή­σε­ων γραμ­μέ­νες με λατι­νι­κό αλφάβητο.

Μέχρι σήμε­ρα, βάσει του Συντάγ­μα­τος, η κυριλ­λι­κή γρα­φή είχε την ίδια αξία και βαρύ­τη­τα με τη λατι­νι­κή. Σήμε­ρα όμως τα πράγ­μα­τα έχουν αλλά­ξει. Ο αντι­δή­μαρ­χος του Βελι­γρα­δί­ου Γκό­ραν Βέσιτς προ­σπα­θεί να προ­σελ­κύ­σει ιδιώ­τες επαγ­γελ­μα­τί­ες, οι οποί­οι έχουν έκπτω­ση 5% όταν νοι­κιά­ζουν επαγ­γελ­μα­τι­κούς χώρους σε περί­πτω­ση που χρη­σι­μο­ποιούν το κυριλ­λι­κό αλφάβητο.

Από την άλλη πλευ­ρά πάντως πνευ­μα­τι­κοί άνθρω­ποι στη Σερ­βία είναι οργι­σμέ­νοι με αυτή την κατά­στα­ση. «Τι φτω­χό κρά­τος αλή­θεια! Η ταυ­τό­τη­τά του εξαρ­τά­ται από τη γρα­φή στις ρεκλά­μες», δηλώ­νει ο ειδι­κός σε θέμα­τα λογο­τε­χνί­ας Ντέ­γιαν Ίλιτς. Άλλοι συνά­δελ­φοί του σχο­λιά­ζουν πως η λογι­κή συνέ­πεια θα ήταν η απα­γό­ρευ­ση των ξένων γλωσ­σών σε δημό­σιους χώρους.

Το κυριλ­λι­κό αλφά­βη­το χρη­σι­μο­ποιεί­ται κυρί­ως στη Ρωσία, την Ουκρα­νία, τη Λευ­κο­ρω­σία αλλά και στη Βουλ­γα­ρία και τη FYROM.

eutsche Welle / Τόμας Μπρέι / Μαρία Ρηγούτσου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο