Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κυρώσεις κατά της Τουρκίας ανακοίνωσε ο Τραμπ — Περιπλέκεται το κουβάρι των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών στην Συρία

Περι­πλέ­κε­ται ακό­μη περισ­σό­τε­ρο το κου­βά­ρι των σφο­δρών ιμπε­ρια­λι­στι­κών αντα­γω­νι­σμών στο ζήτη­μα της τουρ­κι­κής στρα­τιω­τι­κής εισβο­λής στην Τουρ­κία. Το από­γευ­μα της Δευ­τέ­ρας (χαρά­μα­τα Τρί­της στην Ελλά­δα) ο πρό­ε­δρος των ΗΠΑ ανα­κοί­νω­σε την εφαρ­μο­γή κυρώ­σε­ων κατά της Τουρ­κί­ας για την επι­χεί­ρη­ση «Πηγή Ειρή­νης» που διε­ξά­γει η Άγκυ­ρα στην βορειο­α­να­το­λι­κή Συρία.

Όπως ανα­φέ­ρει σε δήλω­ση που δημο­σί­ευ­σε στον λογα­ρια­σμό του στο Twitter, ο Τραμπ ανα­μέ­νε­ται υπο­γρά­ψει σύντο­μα ένα εκτε­λε­στι­κό διά­ταγ­μα για την επι­βο­λή κυρώ­σε­ων στην Άγκυρα.

Ο αμε­ρι­κα­νός πρό­ε­δρος δήλω­σε ότι τερ­μα­τί­ζει τις εμπο­ρι­κές δια­πραγ­μα­τεύ­σεις με την τουρ­κι­κή πλευ­ρά και, παράλ­λη­λα, ανήγ­γει­λε αύξη­ση έως και 50% στους αμε­ρι­κα­νι­κούς δασμούς στις εισα­γω­γές χάλυ­βα από την Τουρκία.

«Θα εκδώ­σω σύντο­μα ένα Εκτε­λε­στι­κό Διά­ταγ­μα με το οποίο θα εγκρί­νω την επι­βο­λή κυρώ­σε­ων κατά τωρι­νών και παρελ­θο­ντι­κών αξιω­μα­τού­χων της τουρ­κι­κής κυβέρ­νη­σης και κατά όποιων ατό­μων συμ­βά­λουν στις απο­στα­θε­ρο­ποι­η­τι­κές κινή­σεις της Τουρ­κί­ας στη βορειο­α­να­το­λι­κή Συρία. Οι δασμοί στον χάλυ­βα θα αυξη­θούν στο 50%, επί­πε­δο στο οποίο ήταν πριν από τη μεί­ω­ση του Μαΐ­ου. Οι Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες θα στα­μα­τή­σουν άμε­σα τις δια­πραγ­μα­τεύ­σεις, που γίνο­νται από το υπουρ­γείο Εμπο­ρί­ου, για μία συμ­φω­νία ύψους 100 εκα­τομ­μύ­ριων δολα­ρί­ων με την Τουρ­κία», ανα­φέ­ρε­ται στην ανα­κοί­νω­ση του Τραμπ.

Ταυ­τό­χρο­να, όπως ανα­φέ­ρουν αμε­ρι­κα­νι­κά μέσα ενη­μέ­ρω­σεις, ανα­μέ­νε­ται να υπο­γρα­φεί εκτε­λε­στι­κό διά­ταγ­μα για την επι­βο­λή κυρώ­σε­ων εις βάρος Τούρ­κων νυν και πρώ­ην αξιωματούχων.

Ωστό­σο, η στά­ση τόσο των ΗΠΑ, όσο του ΝΑΤΟ, αλλά και της ΕΕ, παρά τις φρα­στι­κές αντι­θέ­σεις, τις απει­λές και τις κατα­δί­κες, έχουν ανοί­ξει τον δρό­μο στην όξυν­ση τους επι­θε­τι­κό­τη­τας της τουρ­κι­κής αστι­κής τάξης στη Συρία.

Αυτό που γίνε­ται σαφές είναι ότι, για μια ακό­μη φορά, το «μάρ­μα­ρο» των ενδοι­μπε­ρια­λι­στών αντα­γω­νι­σμών και δια­ξι­φι­σμών που ανα­πτύσ­σο­νται στην περιο­χή της Συρί­ας και ευρύ­τε­ρα της ανα­το­λι­κής Μεσο­γεί­ου, θα κλη­θούν να πλη­ρώ­σουν οι λαοί. 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο