Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κυρ. Μητσοτάκης: Απροκάλυπτα και χωρίς καμία επιφύλαξη, υπέρ της βαθύτερης εμπλοκής στα αμερικανοΝΑΤΟικά σχέδια

Ανα­φαν­δόν, απρο­κά­λυ­πτα και χωρίς καμία επι­φύ­λα­ξη, υπέρ της βαθύ­τε­ρης εμπλο­κής στα αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κά σχέ­δια και της συμ­με­το­χής της χώρας στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο εμφα­νί­σθη­κε ο πρω­θυ­πουρ­γός Κυριά­κος Μητσο­τά­κης στην Ολο­μέ­λεια της Βου­λής ζητώ­ντας την κύρω­ση της Ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κής Συμ­φω­νί­ας για τις Βάσεις.

«Είμα­στε με τη συμ­μα­χία της Δύσης» και η κυβέρ­νη­ση έχει «ξεκά­θα­ρη στά­ση υπέρ της Ουκρα­νί­ας», δήλω­σε ο πρω­θυ­πουρ­γός και δια­βε­βαί­ω­σε προς πάσα κατεύ­θυν­ση ότι είναι συνε­πής στην υπη­ρέ­τη­ση των ευρω­α­τλα­ντι­κών συμ­φω­νιών, όπως η συγκε­κρι­μέ­νη για την επέ­κτα­ση των αμε­ρι­κα­νι­κών βάσε­ων και μάλι­στα επ’ αόρι­στον μετα­τρέ­πο­ντας τη χώρα σε πολε­μι­κό ορμη­τή­ριο των ΝΑΤΟι­κών, αλλά και σε στό­χο αντι­ποί­νων εκθέ­το­ντας τον λαό σε σοβα­ρούς κινδύνους.

Και όλα αυτά για να υπη­ρε­τη­θεί ‑όπως ισχυ­ρί­στη­κε- η «συνο­λι­κή ανα­βάθ­μι­ση» της χώρας για να εκμε­ταλ­λευ­θεί η αστι­κή τάξη την προ­σπά­θεια της Ευρώ­πης να απε­ξαρ­τη­θεί από το ρωσι­κό φυσι­κό αέριο.

Ανέ­φε­ρε ότι η συμ­φω­νία για τις Βάσεις είναι συνέ­χεια της προη­γού­με­νης κυβέρ­νη­σης του ΣΥΡΙΖΑ και παρα­χω­ρεί στις ΗΠΑ επι­πλέ­ον τέσ­σε­ρις βάσεις, ενώ υπο­στή­ρι­ξε πως η Ουά­σιγ­κτον ασπά­ζε­ται τα «εθνι­κά δίκαια» της Ελλά­δας και πως υπάρ­χει ανα­φο­ρά σε προ­στα­σία της εδα­φι­κής ακε­ραιό­τη­τας όταν μόλις πριν λίγες μέρες έσπα­σαν κάθε ρεκόρ οι παρα­βιά­σεις και οι υπερ­πτή­σεις των τουρ­κι­κών μαχη­τι­κών αμφι­σβη­τώ­ντας την ελλη­νι­κή κυριαρ­χία σε νησιά του Αιγαί­ου. Παράλ­λη­λα, όπως έγι­νε γνω­στό, οι ΗΠΑ προ­τί­θε­νται να που­λή­σουν μαχη­τι­κά F‑16 στην Τουρκία.

Επί­σης, ο Κυριά­κος Μητσο­τά­κης ανα­φέρ­θη­κε στην ακρί­βεια επα­να­λαμ­βά­νο­ντας τα κυβερ­νη­τι­κά μέτρα για την Ενέρ­γεια, που θα κλη­θεί ωστό­σο να τα πλη­ρώ­σει ο λαός μέσω του κρα­τι­κού προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού με φόρους και περι­κο­πές, ενώ έκα­νε λόγο και για μεί­ω­ση του ΕΝΦΙΑ, που επί της ουσί­ας, αντί για κατάρ­γη­ση, μονι­μο­ποί­η­σε το χαρά­τσι διά της μείωσης.

Πηγή: 902.gr

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο