Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κυρ. Μητσοτάκης: «Ουδείς εξαιρείται των παρακολουθήσεων»

Το δόγ­μα «ουδείς εξαι­ρεί­ται των παρα­κο­λου­θή­σε­ων» επι­βε­βαί­ω­σε κυνι­κά, για άλλη μια φορά ο πρω­θυ­πουρ­γός, Κυρ. Μητσο­τά­κης, με την ομι­λία του στη Βου­λή, στη συζή­τη­ση για την πρό­τα­ση δυσπι­στί­ας. Το βασι­κό του επι­χεί­ρη­μα σε αυτό το δικομ­μα­τι­κό σόου, που έστη­σαν ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ, ήταν ότι το κόμ­μα της αξιω­μα­τι­κής αντι­πο­λί­τευ­σης είναι εξί­σου βου­τηγ­μέ­νο στα σκάνδαλα.

Ο Κυρ. Μητσο­τά­κης κατη­γό­ρη­σε τον ΣΥΡΙΖΑ ότι προ­σπα­θεί «να στή­σει μια ακό­μη κατα­σκο­πευ­τι­κή ιστο­ρία στα μέτρα του». Για το ζήτη­μα των υπο­κλο­πών «η κυβέρ­νη­ση και εγώ έχου­με τοπο­θε­τη­θεί από την πρώ­τη στιγ­μή με ευθύ­τη­τα, ανα­λά­βα­με πολι­τι­κές ευθύ­νες και ψηφί­σα­με νέο πλαί­σιο λει­τουρ­γί­ας της ΕΥΠ», είπε, υπε­ρα­μυ­νό­με­νος των πρό­σφα­των αντι­δρα­στι­κών αλλα­γών που θωρα­κί­ζουν τη δρά­ση των δια­φό­ρων μηχα­νι­σμών παρα­κο­λού­θη­σης και των μυστι­κών υπηρεσιών.

Απευ­θυ­νό­με­νος στον πρό­ε­δρο του ΣΥΡΙΖΑ τον ρώτη­σε για την επι­στο­λή της ΑΔΑΕ: «Ήρθα­τε κρα­δαί­νο­ντας τελι­κά έναν φάκε­λο. Έγρα­φε απόρ­ρη­τος. Έτσι δεν είναι; Τον κάνα­τε φέιγ βολάν, αλλά δεν μας απα­ντή­σα­τε κ. Τσί­πρα αν στην επι­στο­λή υπήρ­χαν τα ονό­μα­τα; Αν δεν υπήρ­χαν, τότε παρα­πλα­νά­τε το Κοι­νο­βού­λιο, ανα­φέ­ρε­στε σε ονό­μα­τα που δεν υπάρ­χουν. Στην επι­στο­λή που μου έστει­λε ο κ. Ράμ­μος ονό­μα­τα δεν υπήρχαν».

Σε αυτό το σημείο, παρε­νέ­βη ο Αλ. Τσί­πρας, ο οποί­ος απά­ντη­σε πως ο πρό­ε­δρος της ΑΔΑΕ απα­ντού­σε σε δική του επι­στο­λή της 28ης Δεκέμ­βρη που «είχε συγκε­κρι­μέ­να ονό­μα­τα», με τον πρω­θυ­πουρ­γό να λέει στη συνέ­χεια πως «επι­βε­βαί­ω­σε ο κ. Τσί­πρας ότι στην επι­στο­λή δεν υπήρ­χαν ονό­μα­τα». Ο Κυρ. Μητσο­τά­κης ανέ­φε­ρε πως η δια­δι­κα­σία η οποία ακο­λου­θή­θη­κε με τον «δια­βό­η­το φάκε­λο» της ΑΔΑΕ μοιά­ζει «άκρως προβληματική».

«Επί ημε­ρών σας οι υπο­κλο­πές έγι­ναν από κακούρ­γη­μα πλημ­μέ­λη­μα και σήμε­ρα είναι το μεγά­λο σκάν­δα­λο που απει­λεί τη δημο­κρα­τία;», πρό­σθε­σε ο πρω­θυ­πουρ­γός, ενώ στη συνέ­χεια έκα­νε ανα­φο­ρά στον επι­χει­ρη­μα­τία Καλο­γρί­τσα. Έτσι, κατη­γό­ρη­σε τον Αλ. Τσί­πρα πως έπα­θε αφω­νία «για τις βαλί­τσες με τα λεφτά που φαί­νε­ται να κατέ­λη­γαν από τον κ. Καλο­γρί­τσα στον ΣΥΡΙΖΑ».

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο