Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κυρ. Μητσοτάκης — Χρεώνει στους νέους την ευθύνη για την μαύρη εργασία και εμφανίζει ως «λύση» το τζογάρισμα των εισφορών

Με …ευφά­ντα­στο και συνά­μα προ­κλη­τι­κό τρό­πο ο πρω­θυ­πουρ­γός, Κυρ. Μητσο­τά­κης, εμφά­νι­σε ως «λύση» στην μαύ­ρη εργα­σία των νέων την ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση του ασφα­λι­στι­κού συστή­μα­τος, δηλα­δή την καθιέ­ρω­ση ενός «ατο­μι­κού κου­μπα­ρά» για τις επι­κου­ρι­κές συντά­ξεις, οι οποί­ες μετα­τρέ­πο­νται σε «επεν­δυ­τι­κό» πακέ­το, όπου ο ασφα­λι­σμέ­νος θα γνω­ρί­ζει μόνο τις εισφο­ρές που κατα­βά­λει και όχι τις συντά­ξι­μες απο­δο­χές που καθί­στα­νται αβέβαιες.

Σε «συζή­τη­ση» με νέες και νέους, στο πλαί­σιο της παρου­σί­α­σης του Ταμεί­ου Επι­κου­ρι­κής Κεφα­λαιο­ποι­η­τι­κής Ασφά­λι­σης, ο Κυρ. Μητσο­τά­κης ισχυ­ρί­στη­κε πως «το νέο σύστη­μα γεν­νά πόρους οι οποί­οι ανή­κουν στους ίδιους τους ασφα­λι­σμέ­νους». Φυσι­κά, παρέ­λει­ψε να πει πως με αυτή τη ρύθ­μι­ση, που πατά­ει πάνω στο έκτρω­μα του νόμου Κατρού­γκα­λου, οι επι­κου­ρι­κές συντά­ξεις θα μετα­τρέ­πο­νται σε χρη­μα­τι­στη­ρια­κό προ­ϊ­όν που ‑όπως συμ­βαί­νει με κάθε τι που εξαρ­τά­ται από τον χρη­μα­τι­στη­ρια­κό τζό­γο- μπο­ρεί να μην αποδώσει…

Το ακό­μη πιο προ­κλη­τι­κό ήταν ότι ο πρω­θυ­πουρ­γός φόρ­τω­σε την ευθύ­νη για τη μαύ­ρη εργα­σία στους ίδιους τους νέους, λες και δεν είναι οι αντερ­γα­τι­κοί νόμοι, τα διά­φο­ρα «παρα­θυ­ρά­κια» και η εργο­δο­τι­κή τρο­μο­κρα­τία που ευθύ­νο­νται. «Σήμε­ρα με το σύστη­μα το οποίο έχου­με στην διά­θε­σή μας ο κάθε νέος ο οποί­ος θα εργά­ζε­ται έστω και μια ώρα ανα­σφά­λι­στος, θα γνω­ρί­ζει ότι χάνει εισφο­ρές οι οποί­ες θα του επι­τρέ­ψουν να έχει μια επι­κου­ρι­κή σύντα­ξη πολύ καλύ­τε­ρη από αυτή που θα είχε. Αυτό θα ασκή­σει πίε­ση ώστε αυτή η πραγ­μα­τι­κό­τη­τα η οποία υπάρ­χει, να αρχί­σει να αλλά­ζει για­τί έχου­με πλαί­σιο κινή­τρων και αντι­κι­νή­τρων», είπε χωρίς ντροπή.

Πηγή: 902.gr

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο