Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΥΣΕΑ: Αναστολή ασύλου και εκκλήσεις για εφαρμογή της συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας

έκτα­κτο ΚΥΣΕΑ σήμε­ρα το από­γευ­μα λόγω της δια­μορ­φω­θεί­σας κατά­στα­σης με τις αυξη­μέ­νες προ­σφυ­γι­κές ροές στον Έβρο και στα νησά του Αιγαίου.

“Τις τελευ­ταί­ες ημέ­ρες, η Ελλά­δα δέχε­ται αιφ­νί­δια, μαζι­κή, οργα­νω­μέ­νη και συντο­νι­σμέ­νη, πίε­ση από μετα­κι­νή­σεις πλη­θυ­σμών στα ανα­το­λι­κά, χερ­σαία και θαλάσ­σια, σύνο­ρά της.

Η μετα­κί­νη­ση αυτή, κατευ­θύ­νε­ται και ενθαρ­ρύ­νε­ται από την Τουρ­κία. Οι ενέρ­γειες αυτές γίνο­νται κατά παρά­βα­ση των υπο­χρε­ώ­σε­ων που απορ­ρέ­ουν από την κοι­νή δήλω­ση Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης — Τουρ­κί­ας. Η Τουρ­κία αντί να περιο­ρί­σει τα κυκλώ­μα­τα δια­κι­νη­τών μετα­να­στών και προ­σφύ­γων, έχει γίνει η ίδια δια­κι­νη­τής”, δήλω­σε ο κυβερ­νη­τι­κός εκπρό­σω­πος Στέ­λιος Πέτσας μετά την ολο­κλή­ρω­ση της συνε­δρί­α­σης του ΚΥΣΕΑ.

Ο κ. Πέτσας πρό­σθε­σε πως “τα συγκε­ντρω­μέ­να άτο­μα επι­χει­ρούν διά της βίας να εισέλ­θουν σε ελλη­νι­κό έδα­φος, παρά το γεγο­νός ότι από την ελλη­νι­κή πλευ­ρά έχει κατα­στεί σαφές, με κάθε τρό­πο ότι δεν επι­τρέ­πε­ται καμία απο­λύ­τως διέλευση”.

Και συνέ­χι­σε: “Λόγω του συντο­νι­σμέ­νου και μαζι­κού χαρα­κτή­ρα της, η μετα­κί­νη­ση αυτή δεν έχει καμία σχέ­ση με το διε­θνές δίκαιο του ασύ­λου που αφο­ρά μόνο εξα­το­μι­κευ­μέ­νες περι­πτώ­σεις. Υπό τις συν­θή­κες αυτές, η παρού­σα κατά­στα­ση συνι­στά ενερ­γή, σοβα­ρή, εξαι­ρε­τι­κή και ασύμ­με­τρη απει­λή κατά της εθνι­κής ασφά­λειας της χώρας.

Τα συγκε­ντρω­μέ­να άτο­μα χρη­σι­μο­ποιού­νται ως πιό­νια από την Τουρ­κία για την άσκη­ση διπλω­μα­τι­κής πίε­σης. Η Ελλά­δα ασκεί ατα­λά­ντευ­τα το κυριαρ­χι­κό δικαί­ω­μα και τη συνταγ­μα­τι­κή υπο­χρέ­ω­ση να δια­φυ­λάσ­σει την ακε­ραιό­τη­τά της”.

Για τους λόγους αυτούς, συμπλή­ρω­σε ο κυβερ­νη­τι­κός εκπρό­σω­πος, το Κυβερ­νη­τι­κό Συμ­βού­λιο Εθνι­κής Ασφά­λειας που συνε­δρί­α­σε σήμε­ρα, απο­φά­σι­σε τα ακόλουθα:

1. Την ανα­βάθ­μι­ση σε μέγι­στο επί­πε­δο των μέτρων φύλα­ξης των ανα­το­λι­κών, χερ­σαί­ων και θαλάσ­σιων, συνό­ρων της χώρας από τα σώμα­τα ασφα­λεί­ας και τις ένο­πλες δυνά­μεις για την απο­τρο­πή παρά­νο­μων εισό­δων στη χώρα.

2. Την προ­σω­ρι­νή ανα­στο­λή, για ένα (1) μήνα από την ημέ­ρα λήψης της παρού­σας από­φα­σης, της υπο­βο­λής αιτή­σε­ων ασύ­λου όσων εισέρ­χο­νται στη χώρα παράνομα.

3. Την άμε­ση επι­στρο­φή, όπου αυτό είναι δυνα­τόν, στη χώρα προ­έ­λευ­σης, χωρίς κατα­γρα­φή, όσων εισέρ­χο­νται παρά­νο­μα σε ελλη­νι­κό έδαφος.

4. Την υπο­βο­λή αιτή­μα­τος στην FRONTEX για ανά­πτυ­ξη της ομά­δας RABIT με στό­χο τη φύλα­ξη των εξω­τε­ρι­κών συνό­ρων της χώρας, που συνι­στούν και σύνο­ρα της Ευρω­παϊ­κής Ένωσης.

5. Την άμε­ση γνω­στο­ποί­η­ση της παρού­σας από­φα­σης, στο Συμ­βού­λιο Υπουρ­γών Εξω­τε­ρι­κών της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης, και την κίνη­ση της δια­δι­κα­σί­ας του άρθρου 78 παρά­γρα­φος 3 της Συν­θή­κης της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης, ώστε να ληφθούν προ­σω­ρι­νά μέτρα υπέρ της Ελλη­νι­κής Δημο­κρα­τί­ας, για την αντι­με­τώ­πι­ση επεί­γου­σας κατά­στα­σης λόγω αιφ­νί­διας εισ­ρο­ής υπη­κό­ων τρί­των χωρών, στο πλαί­σιο της αλλη­λεγ­γύ­ης μετα­ξύ των κρα­τών — μελών της Ευρω­παϊ­κής Ένωσης.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο