Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΥΣΕΑ: Αποφάσισε την αύξηση της στρατιωτικής θητείας στους 12 μήνες — Ποιοί εξαιρούνται

Την αύξη­ση της θητεί­ας στο Στρα­τό Ξηράς κατά 3 μήνες, απο­φά­σι­σε το ΚΥΣΕΑ στη σημε­ρι­νή συνε­δρί­α­ση. Πλέ­ον η θητεία και στα τρία Σώμα­τα των Ενό­πλων Δυνά­με­ων θα είναι 12 μήνες για τους υπό­χρε­ους πλή­ρους θητείας.

Επί­σης με βάση την από­φα­ση του ΚΥΣΕΑ, καθο­ρί­ζε­ται θητεία διάρ­κειας 9 μηνών, για τους στρα­τιώ­τες που επι­λέ­ξουν να υπη­ρε­τή­σουν όλη την θητεία τους σε ακρι­τι­κές μονά­δες του Στρα­τού Ξηράς, οι οποί­ες είτε εδρεύ­ουν στην περιο­χή της Θρά­κης είτε στα νησιά του Αιγαί­ου κατά μήκος της ελλη­νο­τουρ­κι­κής θαλάσ­σιας οριο­γραμ­μής. Το ίδιο ισχύ­ει επί­σης και για τους στρα­τιώ­τες που υπη­ρε­τούν στην ΕΛΔΥΚ. Να σημειώ­σου­με πως το συγκε­κρι­μέ­νο καθε­στώς ισχύ­ει ήδη σήμε­ρα για τους οπλί­τες που υπη­ρε­τούν τη θητεία τους στην Πολε­μι­κή Αερο­πο­ρία και το Πολε­μι­κό Ναυτικό.

Σε ό,τι αφο­ρά τους στρα­τιώ­τες που είναι υπό­χρε­οι μειω­μέ­νης θητεί­ας (πολύ­τε­κνοι, προ­στά­τες οικο­γε­νειών κτλ.) αυτή πλέ­ον καθο­ρί­ζε­ται στους 8 μήνες από 9 μήνες που είναι σήμε­ρα. Να σημειώ­σου­με πως η εν λόγο πρό­βλε­ψη αφο­ρά εκεί­νους που υπη­ρε­τούν σε συγκε­κρι­μέ­νες μονά­δες Στρα­τού Ξηράς (Θρά­κη και ακρι­τι­κά νησιά του Αιγαίου).

Ως προς τη θητεία των Δόκι­μων Έφε­δρων Αξιω­μα­τι­κών και των Έφε­δρων Ανθυ­πο­λο­χα­γών του Στρα­τού Ξηράς, αυτή εξι­σώ­νε­ται με τη διάρ­κεια της θητεί­ας των αντί­στοι­χων κατη­γο­ριών του Πολε­μι­κού Ναυ­τι­κού και της Πολε­μι­κής Αερο­πο­ρί­ας (17 μήνες αντί για 14 που ισχύ­ει σήμε­ρα). Καθο­ρί­ζε­ται επί­σης διάρ­κεια θητεί­ας 14 μηνών, για τους Δόκι­μους Έφε­δρους Αξιω­μα­τι­κούς και τους Έφε­δρους Ανθυ­πο­λο­χα­γούς του Στρα­τού Ξηράς που υπη­ρε­τούν στη Θρά­κη και τα νησιά του Αιγαί­ου, κάτι το οποίο ισχύ­ει ήδη για τους Επί­κου­ρους Σημαιο­φό­ρους του Πολε­μι­κού Ναυ­τι­κού και τους Δόκι­μους Έφε­δρους Αξιω­μα­τι­κούς και τους Έφε­δρους Ανθυ­πο­σμη­να­γούς της Πολε­μι­κής Αερο­πο­ρί­ας που υπη­ρε­τούν σε μονά­δες που εδρεύ­ουν στις αντί­στοι­χες περιοχές.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο