Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κωνσταντίνος Δεσποτόπουλος

Στις 7 Φεβρουα­ρί­ου 2016, μία ημέ­ρα, πριν από τη συμπλή­ρω­ση των 103ων γενε­θλί­ων του  (γεν. στις 8/2/1913) και σε ηλι­κία 103 ετών έφυ­γε από τη ζωή ο ακα­δη­μαϊ­κός Κων­στα­ντί­νος Δεσποτόπουλος

Από οικο­γέ­νεια προ­σφύ­γων από τη Μικρά Ασία, συν­δύ­α­σε στη ζωή του το ακα­δη­μαϊ­κό έργο με την πλού­σια δρά­ση. Συμ­με­τεί­χε στην ΕΑΜι­κή Αντί­στα­ση την περί­ο­δο της φασι­στι­κής κατο­χής, ενώ για τις ιδέ­ες και τη δρά­ση του εξο­ρί­στη­κε στη Μακρό­νη­σο. Διε­τέ­λε­σε επί­σης πρώ­τος πρό­ε­δρος του Ελλη­νο­σο­βιε­τι­κού Συν­δέ­σμου Νέων. Δια­τέ­λε­σε δύο φορές υπουρ­γός Παι­δεί­ας (1989–1990) ενώ προ­τά­θη­κε από τον ενιαίο Συνα­σπι­σμό για Πρό­ε­δρος της Δημο­κρα­τί­ας. Στο δημο­ψή­φι­σμα του 2015 τάχθη­κε υπέρ του «ΝΑΙ».

Συνέ­γρα­ψε 32 βιβλία, φιλο­σο­φί­ας, φιλο­λο­γί­ας, ιστο­ρί­ας και πολιτικής.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο