Κωνσταντίνος Θεοτόκης (Απ’ τη γνωριμία μου με τον άνθρωπο), της Γαλάτειας Καζαντζάκη

Με αφορ­μή την επέ­τειο από τη γέν­νη­ση (13 Μαρ­τί­ου 1872) του λογο­τέ­χνη, ποι­η­τή και μετα­φρα­στή Κων­στα­ντί­νος Θεο­τό­κης, δημο­σιεύ­ου­με ένα ενδια­φέ­ρον κεί­με­νο της Γαλά­τειας Καζαν­τζά­κη. Ισως από τις λίγες μαρ­τυ­ρί­ες που έχου­με για τον άνθρω­πο Κ. Θεο­τό­κη. Το κεί­με­νο δημο­σιεύ­τη­κε στο περιο­δι­κό «Ελεύ­θε­ρα Γράμ­μα­τα» (16/6/1945). *** Κων­στα­ντί­νος Θεο­τό­κης (Απ’ τη γνω­ρι­μία μου με τον άνθρω­πο) Γνώ­ρι­σα τον … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Κων­στα­ντί­νος Θεο­τό­κης (Απ’ τη γνω­ρι­μία μου με τον άνθρω­πο), της Γαλά­τειας Καζαν­τζά­κη.