ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΛΑΝΑΚΗΣ: Ο ζωγράφος της θάλασσας

Γρά­φει η Ελέ­νη Μαρ­κά­κη // Γεν­νη­μέ­νος στις 17/3/1837 στο Ηρά­κλειο της Κρή­της ο Κων­στα­ντί­νος Βολα­νά­κης θα έλθει από πολύ μικρή ηλι­κία σε άμε­ση επα­φή με το υγρό στοι­χείο, θα το λατρέ­ψει και θα γίνει με τον άλλο ευαί­σθη­το αλλά πρό­ω­ρα χαμέ­νο  καλ­λι­τέ­χνη τον Ιωάν­νη Αλτα­μού­ρα  ο πλέ­ον χαρα­κτη­ρι­στι­κός υμνη­τής του. Η θάλασ­σα, τα πλοία και τα … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΛΑΝΑΚΗΣ: Ο ζωγρά­φος της θάλασ­σας.