Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κωνσταντινούπολη: Πυρκαγιά στο Ελληνικό Νοσοκομείο του Μπαλουκλί

Πυρ­κα­γιά ξέσπα­σε σήμε­ρα στο Ελλη­νι­κό Νοσο­κο­μείο στο Μπα­λου­κλί της Κων­στα­ντι­νού­πο­λης και επε­κτά­θη­κε σε ορό­φους του πολυώ­ρο­φου κτι­ρί­ου, ωστό­σο το CNN Turk μετέ­δω­σε επι­κα­λού­με­νο πυρο­σβέ­στες πως τέθη­κε υπό έλεγ­χο χωρίς να υπάρ­ξουν θύματα.

Σύμ­φω­να με εικό­νες που μετα­δό­θη­καν από την τηλε­ό­ρα­ση, η φωτιά εκδη­λώ­θη­κε στη σκε­πή του νοσο­κο­μεί­ου και επε­κτά­θη­κε γρή­γο­ρα στην εξω­τε­ρι­κή επέν­δυ­ση του κτιρίου.

Ο επι­κε­φα­λής του τοπι­κού δήμου Χασάν Ταχ­σίν Ουστά δήλω­σε στο τηλε­ο­πτι­κό δίκτυο TRT πως ασθε­νείς μετα­φέρ­θη­καν εκτός του κτιρίου.

Το Κυπρια­κό Πρα­κτο­ρείο Ειδή­σε­ων μετα­δί­δει επι­κα­λού­με­νο πηγές πως ασθε­νείς απο­μα­κρύν­θη­καν με ανα­πη­ρι­κά καρο­τσά­κια ενώ άλλους τους πήραν αγκα­λιά και τους μετέ­φε­ραν έξω. Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες του ίδιου πρα­κτο­ρεί­ου, η πυρ­κα­γιά ξέσπα­σε γύρω στις 12:30.

Το τουρ­κι­κό πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων Anadolu μετέ­δω­σε πως τούρ­κοι πολί­τες έσπευ­σαν μέσα στο νοσο­κο­μείο για να δια­σώ­σουν ασθε­νείς και πως τα αίτια της πυρ­κα­γιάς δεν έχουν γίνει ακό­μη γνωστά.

Το Ελλη­νι­κό Νοσο­κο­μείο του Βαλου­κλή, το οποίο εξυ­πη­ρε­τεί την ομο­γέ­νεια της Κων­στα­ντι­νού­πο­λης, ιδρύ­θη­κε το 1753.

ΑΠΕ-ΜΠΕ, Anadolu.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο