Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κωνσταντινούπολη: 27 οι νεκροί από τη μεγάλη πυρκαγιά

Στους 27 ανέρ­χε­ται ο αριθ­μός των νεκρών από την πυρ­κα­γιά που ξέσπα­σε έπει­τα από έκρη­ξη στο υπό­γειο ενός 16ώροφου κτι­ρί­ου που χρη­σι­μο­ποιεί­ται ως νυχτε­ρι­νό κέντρο δια­σκέ­δα­σης στην περιο­χή Γκαϊ­ρέ­τε­πε της Κωνσταντινούπολης.

Η φωτιά ξέσπα­σε λίγο πριν τις 13.00, έπει­τα από έκρη­ξη την ώρα που γίνο­νταν εργα­σί­ες ανα­καί­νι­σης του νυχτε­ρι­νού κέντρου “Masquerade”. Τα θύμα­τα ήταν εργά­τες που δού­λευαν εκεί­νη την ώρα και εγκλω­βί­στη­καν μέσα στο κατάστημα.

Επί τόπου βρέ­θη­κε ο δήμαρ­χος Κων­στα­ντι­νού­πο­λης Εκρέμ Ιμά­μο­γλου, ο οποί­ος είπε ότι δεν είχε κατα­τε­θεί από την επι­χεί­ρη­ση καμία αίτη­ση για άδεια οικο­δο­μής ή ανα­καί­νι­σης. «Είναι δύο ορό­φους κάτω, οπό­τε (σ.σ. ο χώρος) δεν είναι ορα­τός. Δεν υπήρ­ξε καταγ­γε­λία. Έγι­νε μια παρά­νο­μη παρέμ­βα­ση», τόνισε.

Ο πρό­ε­δρος της Τουρ­κί­ας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο­γάν επι­κοι­νώ­νη­σε με τον υπουρ­γό Εσω­τε­ρι­κών Αλί Γερ­λί­κα­για και ενη­με­ρώ­θη­κε για το περιστατικό.

O υπουρ­γός Δικαιο­σύ­νης Γιλ­μάζ Τουντς ανα­κοί­νω­σε ότι τρεις εισαγ­γε­λείς ανέ­λα­βαν την προ­α­νά­κρι­ση για το περι­στα­τι­κό και έχουν ήδη συλ­λη­φθεί πέντε άτομα.

Ο νομάρ­χης Κων­στα­ντι­νού­πο­λης Ντα­βούτ Γκιούλ δήλω­σε ότι το νυχτε­ρι­νό κέντρο είχε άδεια λει­τουρ­γί­ας από το 1987 και την ανα­νέ­ω­σε το 2018.

Το νυχτε­ρι­νό κέντρο ήταν κλει­στό λόγω του ιερού για τους μου­σουλ­μά­νους μήνα του Ραμαζανιού.

 

Το “έπος” του Γου­έ­μπλεϊ, αφη­γεί­ται ο Αρι­στεί­δης Καμάρας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο