Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κωπηλασία: «Χρυσές» οι Κυρίδου — Τσαμοπούλου, ασημένιος ο Ντούσκος

Οι Αννέ­τα Κυρί­δου και Δήμη­τρα Τσα­μο­πού­λου κατά­κτη­σαν το χρυ­σό μετάλ­λιο στο Παγκό­σμιο πρω­τά­θλη­μα Κωπη­λα­σί­ας U23, στο διπλό σκιφ των κορι­τσιών. Το ελλη­νι­κό δίδυ­μο ήταν ασυ­να­γώ­νι­στο και χάρι­σε στη χώρα μας το δεύ­τε­ρο χρυ­σό μετάλ­λιο και το τρί­το συνο­λι­κά στη διορ­γά­νω­ση, έως τώρα.

kopilasia1

Δεύτερος στον κόσμο ο Ντούσκος

Το αση­μέ­νιο μετάλ­λιο U23 κατά­κτη­σε ο Στέ­φα­νος Ντού­σκος στον τελι­κό του σκιφ, στο Παγκό­σμιο πρω­τά­θλη­μα Κωπη­λα­σί­ας. Ο Έλλη­νας πρω­τα­θλη­τής οδη­γού­σε την κούρ­σα έως τα 1000μ., αλλά στη συνέ­χεια τερ­μά­τι­σε σε χρό­νο 06:56.150, κατα­λαμ­βά­νο­ντας τη 2η θέση. Το χρυ­σό μετάλ­λιο πήρε ο Γου­έ­μπερ (Γερ­μα­νία) με χρό­νο 06:54.590 και το χάλ­κι­νο ο Γιου­ελ (Νορ­βη­γία) με επί­δο­ση 06:56.220.

kopilasia2

Ανακοίνωση του ΚΚΕ για τις επιτυχίες των ελληνικών αποστολών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας

Σε ανα­κοί­νω­σή του για τις επι­τυ­χί­ες των ελλη­νι­κών απο­στο­λών στο Παγκό­σμιο Πρω­τά­θλη­μα Κωπη­λα­σί­ας των ΗΠΑ, το Τμή­μα Αθλη­τι­σμού της ΚΕ του ΚΚΕ, σημειώνει:

«Συγ­χα­ρη­τή­ρια στις Χρι­στί­να Μπούρ­μπου και Μαρία Κυρί­δου, που για πρώ­τη φορά κατέ­κτη­σαν το χρυ­σό μετάλ­λιο, στην κατη­γο­ρία κάτω των 23, στο τελι­κό της δικώ­που στο Παγκό­σμιο Πρω­τά­θλη­μα Κωπη­λα­σί­ας των ΗΠΑ. Η διά­κρι­ση αυτή για το ελλη­νι­κό πλή­ρω­μα έρχε­ται να προ­στε­θεί στα υπό­λοι­πα χρυ­σά και να δώσει το από­λυ­το σε όσες διορ­γα­νώ­σεις έχουν λάβει μέρος.

Συγ­χα­ρη­τή­ρια επί­σης, στους Γιάν­νη Καλα­ντα­ρί­δη και Θανά­ση Παλαιο­πά­νο, που με τη σει­ρά τους στην αντί­στοι­χη κούρ­σα, κατέ­κτη­σαν την τρί­τη θέση στο βάθρο, που τους έδω­σε και το χάλ­κι­νο μετάλλιο».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο