Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΖΑΚΟΣ: Ο αγωνιστής άνθρωπος, ο μεγάλος ηθοποιός και σκηνοθέτης μέσα από το 902.gr

Δείτε στιγμές που χαρακτηρίζουν την καλλιτεχνική ζωή και τους αγώνες του Κώστα Καζάκου πάντα δίπλα στο ΚΚΕ.

Ο Κώστας Καζά­κος στην ομι­λία του στο Διή­με­ρο Επι­στη­μο­νι­κό Συνέ­δριο που διορ­γά­νω­σε η ΚΕ του ΚΚΕ για τον κορυ­φαίο δια­νοη­τή, δρα­μα­τουρ­γό ποι­η­τή και σκη­νο­θέ­τη Μπέρ­τολτ Μπρεχτ, τον Απρί­λη του 2013.

Ο Κώστας Καζά­κος μιλά­ει στο αφιέ­ρω­μα για τα 40 χρό­νια Φεστι­βάλ ΚΝΕ — «Οδη­γη­τή».

Ο Κ. Καζά­κος μιλά­ει για τη σημα­σία του 21ου Συνε­δρί­ου του ΚΚΕ.

Σε έκτα­κτη εκπο­μπή της τηλε­ό­ρα­σης του «902» για τις εξε­λί­ξεις στην ΕΡT και τη φίμω­ση του «902».

Ο σπου­δαί­ος ηθο­ποιός στο 11ο Συνέ­δριο της ΚΝΕ.

Ανα­φε­ρό­με­νος στην εμβλη­μα­τι­κή παρά­στα­ση «Το μεγά­λο μας τσίρ­κο», που ανέ­βα­σε μαζί με την Τζέ­νη Καρέ­ζη την περί­ο­δο της δικτατορίας.

Σε συνέ­ντευ­ξη του για την παρά­στα­ση «Η Ανά­κρι­ση» του Πέτερ Βάις, ένα συγκλο­νι­στι­κό, απο­κα­λυ­πτι­κό και δρι­μύ κατη­γο­ρη­τή­ριο κατά του ναζι­σμού, που βασί­στη­κε στα πρα­κτι­κά της δίκης βασι­κών στε­λε­χών του ναζι­στι­κού στρα­το­πέ­δου συγκέ­ντρω­σης και εξό­ντω­σης του Άουσβιτς.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο