Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΩΣΤΑΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ: Να μείνει ο Δήμος Πατρέων στα χέρια του λαού

Μετά την ανα­κοί­νω­ση των πρώ­των απο­τε­λε­σμά­των, ο δήμαρ­χος Πατρέ­ων Κώστας Πελε­τί­δης επι­σκέ­φθη­κε το εκλο­γι­κό κέντρο της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης». Εκεί τον υπο­δέ­χθη­καν με ενθου­σια­σμό και συν­θή­μα­τα εκα­το­ντά­δες συγκε­ντρω­μέ­νοι, πνί­γο­ντάς τον στις αγκα­λιές τους. Μιλώ­ντας τους, εμφα­νώς συγκι­νη­μέ­νος, είπε:

«Αγα­πη­τές φίλες και φίλοι, συνα­γω­νι­στές και συναγωνίστριες,

Από­ψε ο πατραϊ­κός λαός έκα­νε ένα απο­φα­σι­στι­κό βήμα για τη νίκη. Για να συνε­χι­στεί το φιλο­λαϊ­κό έργο. Να μεί­νει ο δήμος στα χέρια του.

Ευχα­ρι­στού­με τον πατραϊ­κό λαό που μας τίμη­σε με την ψήφο του, μας εμπι­στεύ­τη­κε με αυτό το εντυ­πω­σια­κό ποσοστό.

Καλού­με όλο τον πατραϊ­κό λαό, ανε­ξαρ­τή­τως τι ψήφι­σε τον πρώ­το γύρο, να πάμε την επό­με­νη Κυρια­κή ενω­μέ­νοι στο γνω­στό δρό­μο που έμπρα­κτα έχου­με απο­δεί­ξει ότι ακολουθούμε.

Για να έχου­με μια Δημο­τι­κή Αρχή που δεν θα δια­χω­ρί­ζει το λαό, θα τον ενώ­νει στον κοι­νό αγώ­να, για την επί­λυ­ση των σοβα­ρών προ­βλη­μά­των που έχου­με μπρο­στά μας.

Κανέ­νας να μη λεί­ψει από τον ωραίο και έντι­μο αγώ­να μέχρι τη νίκη της Κυριακής.

Για­τί αυτή η νίκη θα είναι δική σας».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο