Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κόβει ο ένας, ράβει ο άλλος (οι άλλοι…)

Την απει­λή της «ακυ­βερ­νη­σί­ας» επι­στρα­τεύ­ει η ΝΔ, για να εκβιά­σει ψήφο αυτο­δυ­να­μί­ας στις εκλο­γές. Όπως έλε­γε χτες ο Κυρ. Μητσο­τά­κης, σε περί­πτω­ση που δεν εκλε­γεί με αυτο­δυ­να­μία, θα ξανα­κά­νει εκλο­γές τον Αύγου­στο.
Κάπου εκεί εμφα­νί­στη­κε το ΚΙΝΑΛ να δια­βε­βαιώ­σει ότι ως «δύνα­μη ευθύ­νης» δεν πρό­κει­ται να αφή­σει τη χώρα ακυ­βέρ­νη­τη και το καρά­βι να πέσει στα βρά­χια, και ότι γι’ αυτό ετοι­μά­ζε­ται να δώσει ψήφο ανο­χής σε μια κυβέρ­νη­ση ΝΔ, προ­κει­μέ­νου να αλλά­ξει τον εκλο­γι­κό νόμο, να ολο­κλη­ρώ­σει τη συνταγ­μα­τι­κή ανα­θε­ώ­ρη­ση και να δια­πραγ­μα­τευ­τεί τους δημο­σιο­νο­μι­κούς στό­χους με τους δανειστές.
Από την πλευ­ρά του ο ΣΥΡΙΖΑ προ­βλέ­πει ότι «ο πρώ­τος (στις εκλο­γές) θα έχει τη δυνα­τό­τη­τα να σχη­μα­τί­σει κυβέρ­νη­ση», ενώ δεν λεί­πει και η σενα­ριο­λο­γία από στε­λέ­χη της ΝΔ, που προ­λειαί­νουν το έδα­φος για μια συγκυ­βέρ­νη­ση με το ΚΙΝΑΛ.
Τι δεί­χνουν όλα αυτά; Οτι στο παρα­σκή­νιο ετοι­μά­ζε­ται ήδη η επό­με­νη μέρα της κυβερ­νη­τι­κής εναλ­λα­γής.

Όσο όμως κι αν προ­σπα­θούν να στρέ­ψουν τα φώτα στο ποιος θα είναι πρω­τα­γω­νι­στής και ποιος κομπάρ­σος στις 8 Ιού­λη, σημα­σία για το λαό έχει ότι το πρό­γραμ­μα της επό­με­νης κυβέρ­νη­σης, αυτο­δύ­να­μης ή συνερ­γα­σί­ας, είναι το ίδιο με της σημε­ρι­νής και ότι θα βαδί­σει στις ίδιες αντι­λαϊ­κές ράγες.

Γι’ αυτήν την επόμενη μέρα πρέπει να προετοιμάζεται ο λαός, παίρνοντας από τώρα τα μέτρα του απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική, που θα συνεχιστεί με όποιο κυβερνητικό σχήμα κι αν προκύψει.
🚩 Και αυτό προϋποθέτει να είναι όσο γίνεται ψηλότερα το ΚΚΕ, ο οργανωτής της πάλης και των διεκδικήσεων του λαού μέσα και έξω από τη Βουλή.

Η δύναμή σου την επόμενη μέρα

Μαγαζί…

«Με ποιον αισθά­νε­στε πιο ασφα­λείς στο τιμό­νι της χώρας εσείς που κάθε μέρα κάνε­τε ταμείο; Με τον ατζα­μή που γονά­τι­σε το μαγα­ζί ή με αυτόν που το έσω­σε από το λου­κέ­το και σήμε­ρα μπο­ρεί να ανα­πτύσ­σε­ται ξανά, να ατε­νί­ζει το μέλ­λον με περισ­σό­τε­ρη αισιο­δο­ξία;».
😵 Αυτό το ευφυο­λό­γη­μα επι­στρά­τευ­σε ο πρω­θυ­πουρ­γός μιλώ­ντας σε επαγ­γελ­μα­τί­ες και αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νους στη Λαχα­να­γο­ρά, προ­σπα­θώ­ντας να προ­σαρ­μό­σει την κάλ­πι­κη αντι­πα­ρά­θε­ση με τη ΝΔ στο ακρο­α­τή­ριό του.

✔️ Ξέχα­σε βέβαια να πει ότι το κοι­νό τους «μαγα­ζί» με τη ΝΔ, αυτό που και οι «ατζα­μή­δες» και οι «νοι­κο­κύ­ρη­δες» όλων των προη­γού­με­νων κυβερ­νή­σε­ων υπη­ρέ­τη­σαν με συνέ­πεια, δεν είναι άλλο από το «μαγα­ζί» του κεφα­λαί­ου και των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων. Αυτοί τους έδω­σαν τα κλει­διά, αυτοί και την οδη­γία να πετά­ξουν έξω από το «μαγα­ζί» τούς εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νους και επαγ­γελ­μα­τί­ες, αφού πρώ­τα τους γονά­τι­σαν με τα χαρά­τσια, τη φορο­λη­στεία, τα φέσια στους τρα­πε­ζι­κούς ομί­λους, τις κάθε λογής περι­κο­πές, για να μπο­ρούν να «ατε­νί­ζουν με αισιο­δο­ξία» το μέλ­λον 🧐

✔️ Επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι, λοιπόν, πρέπει όντως να κάνουν το δικό τους «ταμείο»:

🚩 Να ενισχύσουν αποφασιστικά το ΚΚΕ ώστε να δυναμώσει ο αγώνας για μέτρα πραγματικής ανακούφισης, όπως αυτά που έχει επανειλημμένα καταθέσει το ΚΚΕ και έχουν απορρίψει οι υπόλοιποι. 
Ώστε να δυναμώσει η συμμαχία και κοινή πάλη με τους εργαζόμενους, για να περάσουν στην αντεπίθεση απέναντι στη βάρβαρη πολιτική που τους τσακίζει.

header Τώρα ξέρεις Το 2019 δεν είναι 2015

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο