Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κόκκινα μεροκάματα σαν τον παλιό καλό καιρό — “Παράθυρα ανοίγουμε στο μέλλον”!

Οι “αφα­νείς” παντός και­ρού σ.φοι ολο­κλη­ρώ­νουν την άρτια –όπως πάντα, υπο­δο­μή της μεγά­λης συναυ­λί­ας για την Εργα­τι­κή Πρω­το­μα­γιά στο Σκο­πευ­τή­ριο της Και­σα­ρια­νής που θα ξεκι­νή­σει το απόγευμα

ΚΟ ΑΤΤΙΚΗΣ του ΚΚΕ _ «Παράθυρα ανοίγουμε στο μέλλον»

Θα μιλή­σει ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας στις 7.30 μμ. στο χώρο όπου πριν από 79 χρό­νια, την 1η Μάη 1944, εκτε­λέ­στη­καν 200 ήρω­ες κομμουνιστές.

Μετά την ομι­λία του θα ακο­λου­θή­σει συναυ­λία, στην οποία συμ­με­τέ­χουν (αλφα­βη­τι­κά) οι: Ρίτα Αντω­νο­πού­λου, Βιο­λέ­τα Ικα­ρη, Γιώρ­γος Μεράν­τζας, Μανώ­λης Μητσιάς, Ανα­στα­σία Μου­τσά­τσου, Γιάν­νης Μπέ­ζος, Νατάσ­σα Μπο­φί­λιου, Γιώ­τα Νέγκα, Μίλ­τος Πασχα­λί­δης, Από­στο­λος Ρίζος, Μάκης Σεβί­λο­γλου, Διο­νύ­σης Τσα­κνής, Κώστας Τριανταφυλλίδης.

Η ενορ­χή­στρω­ση και καλ­λι­τε­χνι­κή επι­μέ­λεια είναι του Γιάν­νη Παπαζαχαριάκη.
Παί­ζουν οι μου­σι­κοί: Γιώρ­γος Κατσί­κας (τύμπα­να), Μίμης Ντού­τσου­λης (μπά­σο), Ευαγ­γε­λία Μαυ­ρί­δου (πιά­νο), Γιάν­νης Παπα­ζα­χα­ριά­κης (κιθά­ρα), Ντί­νος Χατζη­ιορ­δά­νου (ακορ­ντε­όν), Ανδρέ­ας Τρά­πα­λης (βιο­λί), Γιάν­νης Σινά­νης, Αρης Κού­κος (μπου­ζού­κι).

Στη συναυ­λία θα παρου­σια­στούν μερι­κά από τα ομορ­φό­τε­ρα τρα­γού­δια μεγά­λων δημιουρ­γών μας. Κάποια από αυτά έχουν άμε­ση σύν­δε­ση με την Πρω­το­μα­γιά, τη μέρα που είναι αγώ­νας και γιορ­τή, τη μέρα που τιμά­με τους αγώ­νες της τάξης μας. Κάποια άλλα εκφρά­ζουν τον σκλη­ρό αγώ­να που δίνουν οι εργα­ζό­με­νοι όλου του κόσμου για να «κατα­χτή­σου­νε τη Γης, την οικουμένη».

Τρα­γού­δια του Μίκη Θεο­δω­ρά­κη, του Θάνου Μικρού­τσι­κου, του Μάνου Λοΐ­ζου, του Σταύ­ρου Ξαρ­χά­κου, σε στί­χους του Γιάν­νη Ρίτσου, του Ναζίμ Χικ­μέτ, του Φώντα Λάδη, του Κώστα Βάρ­να­λη και πολ­λών ακό­μα, θα είναι «παρό­ντα» σε αυτήν τη μεγά­λη γιορτή.

Στον ίδιο χώρο, από τις 5.30 μ.μ., θα στη­θεί μια μεγά­λη γιορ­τή με πλού­σιο πρό­γραμ­μα δρα­στη­ριο­τή­των, ένα μικρό φεστι­βάλ για παι­διά όλων των ηλικιών.

Οι εκδη­λώ­σεις της ΚΟ Αττι­κής του ΚΚΕ στην Και­σα­ρια­νή, θα ξεκι­νή­σουν νωρί­τε­ρα, για να υπο­δε­χτούν παι­διά όλων των ηλικιών!

Από τις 5.30 το από­γευ­μα θα ξεκι­νή­σει να ξετυ­λί­γε­ται ένα πλού­σιο πρό­γραμ­μα δρα­στη­ριο­τή­των που υπό­σχε­ται αξέ­χα­στες στιγ­μές στους μικρούς επι­σκέ­πτες, από μωρά μέχρι παι­διά του Δημο­τι­κού και εφή­βους του Γυμνα­σί­ου. Ένα πρό­γραμ­μα γεμά­το χαρά, προ­βλη­μα­τι­σμούς, αισιο­δο­ξία και δημιουργικότητα.
Στο πρό­γραμ­μα ξεχω­ρί­ζουν καλ­λι­τε­χνι­κά εργα­στή­ρια και αθλη­τι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες, παι­χνί­δια με φυσι­κά υλι­κά, αξιο­ποιώ­ντας τις αισθή­σεις και τη φαντα­σία των παιδιών.

Για τις πιο μικρές ηλι­κί­ες, παι­δα­γω­γοί, γυμνα­στές και εικα­στι­κοί προ­ε­τοι­μά­ζουν πολύ παι­χνί­δι με σκάμ­μα άμμου, κατα­σκευ­ές με χρώ­μα­τα και πηλό, καθώς και ένα δια­δρα­στι­κό σόου με σαπουνόφουσκες.

Για τις μεγα­λύ­τε­ρες ηλι­κί­ες, για τους φίλους του «κόκ­κι­νου Αερό­στα­του» θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν, επί­σης, πολ­λές δρα­στη­ριό­τη­τες. Χαρα­κτη­ρι­στι­κά ανα­φέ­ρου­με τον δια­γω­νι­σμό αφί­σας για την Πρω­το­μα­γιά, αλλά και τον δια­γω­νι­σμό ρίμας.

Ακό­μα, δύο δρα­στη­ριό­τη­τες θα συν­δέ­σουν το παρελ­θόν με το παρόν και το μέλ­λον… Από την Πρω­το­μα­γιά του 1944 στις «Πρω­το­μα­γιές» του σήμε­ρα και στους αγώ­νες των λαών της Γης.

Με οδη­γό και έμπνευ­ση τις σελί­δες του περιο­δι­κού «κόκ­κι­νο Αερό­στα­το» για την Πρω­το­μα­γιά, αλλά και τους μεγα­λειώ­δεις αγώ­νες που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν απ’ άκρη σ’ άκρη της Ευρώ­πης, τα παι­διά θα «ταξι­δέ­ψουν» στους αγώ­νες των εργα­τών όλου του κόσμου και θα εμπνευ­στούν από τα συν­θή­μα­τα που είναι κοι­νά στα χεί­λη τους. Από τον χώρο δεν θα μπο­ρού­σαν να απου­σιά­ζουν και στιγ­μές από τους αγώ­νες και την ιστο­ρία του λαού μας. Θα υπάρ­χει ξεχω­ρι­στή γωνιά για τους 200 ήρω­ες κομ­μου­νι­στές που εκτε­λέ­στη­καν στο Σκο­πευ­τή­ριο της Και­σα­ρια­νής, ανή­με­ρα την Πρω­το­μα­γιά του 1944. Ποια ήταν η ιστο­ρία τους; Τι έλε­γαν τα μηνύ­μα­τα που έστει­λαν πριν εκτε­λε­στούν; Τι θα τους λέγα­με εμείς σήμε­ρα; Στο πλαί­σιο αυτό το Μου­σείο ΕΑΜι­κής Εθνι­κής Αντί­στα­σης, που βρί­σκε­ται στον χώρο, θα είναι ανοι­χτό και θα πραγ­μα­το­ποιού­νται ξεναγήσεις.

Στον χώρο θα λει­τουρ­γεί μπαρ με φαγη­τό και χυμούς κι άλλες εκπλή­ξεις, ενώ η είσο­δος είναι ελεύθερη.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο