Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κόκκινες Προβιές και … «φαντάσματα» ‑2ο

«Μυστικά σχέδια» σε βάρος του εργατικού — λαϊκού κινήματος
Η «Κόκκινη Προβιά»

Στην Ελλά­δα, το παράρ­τη­μα της «Γκλά­ντιο» (Operazione Gladio) ονο­μά­στη­κε «Κόκ­κι­νη προ­βιά» (δεί­τε και εδώ 1 & 2). Ο υπουρ­γός Άμυ­νας της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ Γιάν­νης Βαρ­βι­τσιώ­της ανα­γκά­στη­κε, στις 9 Νοέμ­βρη του 1990, να παρα­δε­χτεί δημό­σια ότι «Ελλη­νες κομά­ντος (ΛΟΚ) και η CIA οργά­νω­σαν ένα βρα­χί­ο­να του δικτύ­ου, το 1955, για να προ­βλη­θεί αντάρ­τι­κη αντί­στα­ση σε οποιον­δή­πο­τε κομ­μου­νι­στή εισβολέα.
Το εν λόγω δίκτυο ήταν γνω­στό με την κωδι­κή ονο­μα­σία “Επι­χεί­ρη­ση Κόκ­κι­νη Προ­βιά”». Αφορ­μή για την «απο­κά­λυ­ψη» υπήρ­ξε άρθρο του γερ­μα­νι­κού περιο­δι­κού «Σπί­γκελ» τον ίδιο μήνα και χρό­νο που ανα­φέ­ρε­ται στην «ελλη­νι­κή “Γκλά­ντιο”» και ανά­με­σα στα άλλα σημεί­ω­νε τα εξής:

«Πάνω από 800 κρύ­πτες με όπλα, ασυρ­μά­τους και άλλο εξο­πλι­σμό υπήρ­χαν σε σπη­λιές, σε υπό­γεια δημό­σιων κτι­ρί­ων, σε καλυμ­μέ­να πηγά­δια και ακό­μα κάτω από ελλη­νι­κές ορθό­δο­ξες εκκλη­σί­ες στην επαρ­χία. Η μυστι­κή ομά­δα για την οποία είχε τοπο­θε­τη­θεί το οπλο­στά­σιο, αριθ­μού­σε 1.500 άντρες και σε περί­πτω­ση πολέ­μου θα έφτα­νε τις 3.500».

Η συμ­φω­νία της «Κόκ­κι­νης Προ­βιάς» υπο­γρά­φε­ται επι­σή­μως στις 25 Μάρ­τη του 1955 από τον πρω­θυ­πουρ­γό Παπά­γο και τον στρα­τη­γό της CΙΑ Τρά­σκοτ. Πρό­σχη­μα, βέβαια, ο «κομ­μου­νι­στι­κός κίν­δυ­νος» και η αντι­με­τώ­πι­ση μιας εισβο­λής των κομ­μου­νι­στών στην Ελλά­δα από το Βορρά…

Το παρα­κρα­τι­κό δίκτυο επι­βί­ω­σε τόσο των κυβερ­νή­σε­ων Παπά­γου, Καρα­μαν­λή, Γεωρ­γί­ου Παπαν­δρέ­ου, και μετα­δι­κτα­το­ρι­κά, ξανά Καρα­μαν­λή, Ανδρέα Παπαν­δρέ­ου, οπό­τε και μαθαί­νου­με ότι «εξαρ­θρώ­θη­κε», αλλά χωρίς ποτέ να δίνο­νται συγκε­κρι­μέ­να στοι­χεία από ΝΔ και ΠΑΣΟΚ τι εξαρ­θρώ­θη­κε, πώς εξαρ­θρώ­θη­κε, ποιοι συμ­με­τεί­χαν, πώς ελέγ­χθη­καν, τι θύλα­κες ενδε­χο­μέ­νως υπάρ­χουν ακό­μα στο πλαί­σιο των απόρ­ρη­των συμ­φω­νιών για τη λει­τουρ­γία των αμε­ρι­κα­νι­κών βάσε­ων στην Ελλάδα.

Κόκκινη ΠροβιάΣτις 14 Νοέμ­βρη του 1990, ο Ανδρέ­ας Παπαν­δρέ­ου προ­έ­βη στο πρα­κτο­ρείο «Ασο­σιέι­τεντ Πρες» στην εξής δήλω­ση: «Η παρα­κρα­τι­κή οργά­νω­ση “Κόκ­κι­νη Προ­βιά” δημιουρ­γή­θη­κε το 1955, ως απο­τέ­λε­σμα ενός μυστι­κού τμή­μα­τος της συμ­φω­νί­ας, με βάση την οποία εγκα­τα­στά­θη­καν οι αμε­ρι­κα­νι­κές βάσεις στην Ελλάδα».
Ενδει­κτι­κά ανα­φέ­ρου­με ότι την ύπαρ­ξη της παρα­στρα­τιω­τι­κής οργά­νω­σης «Κόκ­κι­νη Προ­βιά» επι­βε­βαιώ­νει με επι­στο­λή του, που δημο­σιεύ­τη­κε στην «Καθη­με­ρι­νή» στις 7 Σεπτέμ­βρη 2002, ο από­στρα­τος αντι­στρά­τη­γος Ιωάν­νης Μ. Ασλα­νί­δης, ο οποί­ος ανέ­φε­ρε ότι μετά το 1959 και για μερι­κά χρό­νια συμ­με­τεί­χε και ο ίδιος. Παρά την ομο­λο­γία, η τότε κυβέρ­νη­ση του ΠΑΣΟΚ απέ­φυ­γε να ανα­ζη­τή­σει εξη­γή­σεις για τη δρά­ση τόσο του ίδιου όσο και του κυκλώματος…

Ο Αντώ­νης Δρο­σο­γιάν­νης, υπουρ­γός Δημο­σί­ας Τάξης του ΠΑΣΟΚ τη δεκα­ε­τία του 1980, σε συνε­ντεύ­ξεις που έδω­σε στις αρχές της δεκα­ε­τί­ας του 2000, λίγα χρό­νια πριν από το θάνα­τό του, δήλω­σε ότι διε­τέ­λε­σε ο ίδιος διοι­κη­τής της Διοί­κη­σης Ειδι­κών Επι­χει­ρή­σε­ων (ΔΕΕ) από τις 17 Σεπτέμ­βρη 1964 μέχρι τις 24 Απρί­λη του 1967, ότι αυτή η υπη­ρε­σία απο­τέ­λε­σε ουσια­στι­κά το «επί­ση­μο επι­χει­ρη­σια­κό» κομ­μά­τι της «Κόκ­κι­νης Προβιάς».

Κόκκινη Προβιά ordine nuovoΗ υπόθεση Ντ. Κρυστάλλη

Ο Ντά­νος (Δανι­ήλ) Κρυ­στάλ­λης εργα­ζό­ταν ως δημο­σιο­γρά­φος στην ΕΡΤ για χρό­νια και είχε το προ­φίλ ενερ­γού μέλους του αντι­δι­κτα­το­ρι­κού κινή­μα­τος ενώ για ένα διά­στη­μα ήταν Γραμ­μα­τέ­ας της νεο­λαί­ας της μετα­δι­κτα­το­ρι­κής ΕΔΑ. Το Σεπτέμ­βρη του 1985 συλ­λαμ­βά­νε­ται από την Ασφά­λεια ως ύπο­πτος για συμ­με­το­χή και προ­ε­τοι­μα­σία «τρο­μο­κρα­τι­κών ενερ­γειών». Εκεί ξετυ­λί­γε­ται το κου­βά­ρι που απο­κα­λύ­πτει πως ο Ντ. Κρυ­στάλ­λης από τα μέσα της δεκα­ε­τί­ας του 1970 του­λά­χι­στον υπήρ­ξε συνερ­γά­της της αστυ­νο­μί­ας αλλά και της ΚΥΠ. Την απο­στο­λή του Κρυ­στάλ­λη μάλι­στα, σύμ­φω­να με δημο­σιεύ­μα­τα, χει­ρι­ζό­ταν απευ­θεί­ας ο διευ­θυ­ντής Ασφα­λεί­ας της ΚΥΠ, συνταγ­μα­τάρ­χης Ιωάν­νης Αλε­ξά­κης. Στο σπί­τι του Κρυ­στάλ­λη είχαν βρε­θεί αδη­μο­σί­ευ­τες προ­κη­ρύ­ξεις της «Αντι­στρα­τιω­τι­κής Πάλης» που πριν από 2 χρό­νια, το 1983, είχε ανα­λά­βει — και στη συνέ­χεια απο­ποι­ή­θη­κε — την ευθύ­νη της δολο­φο­νί­ας του εκδό­τη της «Βρα­δυ­νής» Τζώρ­τζη Αθα­να­σιά­δη. Ο Ντά­νος Κρυ­στάλ­λης δήλω­σε ότι ως «πρά­κτο­ρας διείσ­δυ­σης» είχε έρθει, με εντο­λή της ΚΥΠ, σε επα­φή με την τρο­μο­κρα­τι­κή οργά­νω­ση και έτσι έπε­σαν στα χέρια του οι προκηρύξεις.

Σύμ­φω­να με τα στοι­χεία των δικο­γρα­φιών, ο Κρυ­στάλ­λης ειδο­ποιού­σε τους αξιω­μα­τι­κούς της ΚΥΠ και των άλλων υπη­ρε­σιών ασφα­λεί­ας για συγκε­κρι­μέ­νες τρο­μο­κρα­τι­κές ενέρ­γειες. Ταυ­τό­χρο­να υπάρ­χουν μαρ­τυ­ρί­ες ότι ο Κρυ­στάλ­λης ήξε­ρε για βόμ­βες πριν ακό­μα αυτές σκά­σουν. Χαρα­κτη­ρι­στι­κά είναι τα όσα γρά­φει ο δημο­σιο­γρά­φος Ν. Χασα­πό­που­λος σε βιβλίο του που κυκλο­φό­ρη­σε το 2017, όπου ανα­φέ­ρει περι­στα­τι­κό που ο Κρυ­στάλ­λης, ως υπάλ­λη­λος της ΕΡΤ2, τον ειδο­ποιεί τηλε­φω­νι­κά για βομ­βι­στι­κή ενέρ­γεια σε τρά­πε­ζα στο κέντρο της Αθή­νας. Το τηλε­ο­πτι­κό συνερ­γείο του κανα­λιού πηγαί­νει στο σημείο λίγα λεπτά πριν από την έκρη­ξη! Η έκρη­ξη έγι­νε στις 12.17 ενώ το τηλε­φώ­νη­μα ήταν στις 11.55!!

Σε μια από τις αγω­γές που είχε υπο­βά­λει ο ίδιος ο Ντ. Κρυ­στάλ­λης ενά­ντια στον «Ριζο­σπά­στη» το 2007 για δημο­σιεύ­μα­τα της εφη­με­ρί­δας μας που ανα­φέ­ρο­νταν στο πρό­σω­πό του σημεί­ω­νε: «Βοή­θη­σα μέσω των ελλη­νι­κών αστυ­νο­μι­κών υπη­ρε­σιών για την απο­κα­τά­στα­ση της δημο­κρα­τί­ας στη μετα­πο­λί­τευ­ση, με απο­στο­λή στη διείσ­δυ­ση σε τρο­μο­κρα­τι­κές οργα­νώ­σεις και τη συλ­λο­γή ειδι­κών πληροφοριών».

Στις ίδιες αγω­γές ο Ντ. Κρυ­στάλ­λης χρη­σι­μο­ποιεί δήλω­ση του Κων­στα­ντί­νου Μητσο­τά­κη, ο οποί­ος σε δημο­σί­ευ­μα της εφη­με­ρί­δας «Ελευ­θε­ρο­τυ­πί­ας» της επο­χής είχε δηλώ­σει: «Σε μια δια­μά­χη μετα­ξύ της Ασφά­λειας και της ΚΥΠ συνε­λή­φθη ο Κρυ­στάλ­λης, ο οποί­ος ενερ­γού­σε ως πρά­κτο­ρας, με απο­τέ­λε­σμα να κοπούν ξαφ­νι­κά οι δια­συν­δέ­σεις με τρο­μο­κρα­τι­κές ομά­δες. Θυμά­στε ίσως εσείς ότι ο Κρυ­στάλ­λης ήταν εκεί­νος ο οποί­ος είχε ειδο­ποι­ή­σει για τη βόμ­βα που είχε μπει στην πλα­τεία Κατεχάκη…».

17 Ν

Η περίπτωση της «17Ν» και η «εξάρθρωσή της»

Οσοι θυμού­νται γνω­ρί­ζουν ότι επί 30 σχε­δόν χρό­νια, από το 1975 μέχρι το 2002, η «17 Νοέμ­βρη» χαρα­κτη­ρι­ζό­ταν οργά­νω­ση — φάντα­σμα. Οι συλ­λή­ψεις που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν το 2002 με αφορ­μή την έκρη­ξη βόμ­βας στα χέρια του Σάβ­βα Ξηρού απο­κά­λυ­ψαν ότι τα βασι­κά μέλη και στε­λέ­χη της οργά­νω­σης — φάντα­σμα ήταν άνθρω­ποι που στη μεγά­λη πλειο­ψη­φία τους βρί­σκο­νταν στο στό­χα­στρο της Ασφά­λειας και της Αντι­τρο­μο­κρα­τι­κής επί πολ­λά χρό­νια. Δεν επρό­κει­το δηλα­δή για «φαντά­σμα­τα» αλλά λίγο — πολύ για «συνή­θεις υπόπτους».

Αυτό το γεγο­νός και μόνο προ­κά­λε­σε και συνε­χί­ζει να προ­κα­λεί σοβα­ρά ερω­τή­μα­τα που βεβαί­ως παρα­μέ­νουν ανα­πά­ντη­τα. Πώς δηλα­δή είναι δυνα­τόν κανέ­νας απ’ όλους αυτούς που βρί­σκο­νταν στις λίστες της Ασφά­λειας και της Αντι­τρο­μο­κρα­τι­κής να μην πέσει κάποια στιγ­μή στα χέρια τους… Πολύ περισ­σό­τε­ρο όταν ξέρου­με πολύ καλά ότι εύκο­λα μπο­ρούν να σε τυλί­ξουν σε μια «κόλ­λα χαρ­τί» για ψύλ­λου πήδημα.

Τα ερω­τή­μα­τα λοι­πόν αντι­κει­με­νι­κά συσ­σω­ρεύ­ο­νται και επι­βε­βαιώ­νουν την εκτί­μη­ση του ΚΚΕ το 2002 ότι στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα στην περί­πτω­ση της «17 Νοέμ­βρη» μιλά­με για «από­συρ­ση»…

Εχει μια αξία λοι­πόν να επα­να­φέ­ρου­με ορι­σμέ­να ζητή­μα­τα που όλα αυτά τα χρό­νια, από το 2002, παρα­μέ­νουν αναπάντητα.

Η «17Ν» είχε πρό­σβα­ση σε υψη­λές δια­βαθ­μι­σμέ­νες πλη­ρο­φο­ρί­ες για κινή­σεις προ­σώ­πων — στό­χων της που δεν μπο­ρείς να έχεις χωρίς πρό­σβα­ση σε μυστι­κές υπη­ρε­σί­ες. Μπό­ρε­σε, για παρά­δειγ­μα, να έχει λεπτο­με­ρή πλη­ρο­φό­ρη­ση κινή­σε­ων του σταθ­μάρ­χη της CIA στην Ελλά­δα Γου­έλς — η πρώ­τη της δολο­φο­νία — ο οποί­ος δολο­φο­νή­θη­κε ένα μήνα μετά τη γνω­στο­ποί­η­ση της παρου­σί­ας του στη χώρα και μάλι­στα ενώ επέ­στρε­φε από πάρ­τι της πρε­σβεί­ας των ΗΠΑ. Η δε προ­κή­ρυ­ξή της για τη δολο­φο­νία Σόντερς ανα­φέ­ρει λεπτο­μέ­ρειες για τις κινή­σεις του, την παρου­σία του στη χώρα, το ταξί­δι στη Σιέ­ρα Λεό­νε κ.λπ.

Τη δεκα­ε­τία του 1980 είχε γίνει ανέκ­δο­το η φρά­ση «ακου­μπά­με τους τρο­μο­κρά­τες», φρά­ση που είπε το 1987 ο Αντώ­νης Δρο­σο­γιάν­νης. Δεν ήταν όμως λίγα τα περι­στα­τι­κά όπου οι διω­κτι­κές αρχές έφτα­ναν τόσο κοντά στη σύλ­λη­ψη τρο­μο­κρα­τών και όμως με έναν μυστή­ριο τρό­πο αυτοί τους ξέφευ­γαν. Υπήρ­ξαν όμως και ορι­σμέ­να γεγο­νό­τα που κρί­νο­ντάς τα εκ των υστέ­ρων πολ­λα­πλα­σιά­ζουν τα ερω­τή­μα­τα. Ετσι, το Νοέμ­βρη του 1991 στα Σεπό­λια, στην οδό Ρόδου, σημειώ­νε­ται μια συμπλο­κή ανά­με­σα σε αστυ­νο­μι­κούς που ερευ­νού­σαν καταγ­γε­λία για από­πει­ρα κλο­πής οχή­μα­τος και σε ενό­πλους που αργό­τε­ρα υπο­στη­ρί­χθη­κε ότι ήταν μέλη της «17Ν». Μια «θεα­τρι­κή» μαρ­τυ­ρία για το θέμα έχει δώσει και στην κατά­θε­σή του ο Δ. Κου­φο­ντί­νας. Το Νοέμ­βρη του 1993, λίγες μέρες πριν από την επέ­τειο του Πολυ­τε­χνεί­ου, δύο πλη­ρώ­μα­τα της Αμε­σης Δρά­σης μπλο­κά­ρουν ένα βαν μάρ­κας VW, παρ­κα­ρι­σμέ­νο στην οδό Μηθύ­μνης στον αριθ­μό 50. Επι­βαί­νουν δύο Αμε­ρι­κα­νοί υπή­κο­οι, οι οποί­οι οπλο­φο­ρούν. Στους χώρους του βαν ανα­κα­λύ­πτο­νται περού­κες, φωτο­γρα­φι­κές μηχα­νές, ασύρ­μα­τοι, ακό­μη και στρώ­μα­τα για ύπνο! Υπο­στη­ρί­χτη­κε ότι οι δύο πρά­κτο­ρες της CIA στην Αθή­να είχαν στή­σει μια επι­χεί­ρη­ση παρα­κο­λού­θη­σης υπό­πτων για συμ­με­το­χή στη «17 Νοέμ­βρη». Τα σημεία (οδός Ρόδου και οδός Μηθύμνης)των δύο γεγο­νό­των απέ­χουν ελά­χι­στα, λιγό­τε­ρο από 1,5 χιλιό­με­τρο. Ενώ λίγο πιο κάτω, στην οδό Αιγια­λεί­ας, βρι­σκό­ταν το εργα­στή­ριο που δια­τη­ρού­σε ο Ξηρός!

Κόκκινη Προβιά

Πολ­λά ερω­τή­μα­τα προ­κά­λε­σε επί­σης το γεγο­νός ότι ενώ εκρή­γνυ­ται βόμ­βα στα χέρια ενός μέλους της «17Ν» οι υπό­λοι­ποι, που παρέ­με­ναν ασύλ­λη­πτοι για σχε­δόν 30 χρό­νια, δεν κάνουν καμιά κίνη­ση να κρυ­φτούν, να δια­φύ­γουν αλλά περι­μέ­νουν τη σύλ­λη­ψή τους στις παρα­λί­ες ή στα σπί­τια τους. Οι περισ­σό­τε­ροι συλ­λαμ­βά­νο­νται με «άνε­ση» μέσα σε ένα χρο­νι­κό διά­στη­μα 20 ημε­ρών από την έκρη­ξη της βόμ­βας στα χέρια του Ξηρού, ενώ άλλοι συλ­λαμ­βά­νο­νται ή παρα­δί­νο­νται μετά από 2 μήνες.

Dario Fo Morte accidentale di un anarchicoΗ «17Ν» στα 30 χρό­νια δρά­σης της αξιο­ποι­ή­θη­κε πολύ­μορ­φα και προ­βο­κα­τό­ρι­κα ενά­ντια στο εργα­τι­κό — λαϊ­κό κίνη­μα και ιδιαί­τε­ρα απέ­να­ντι στην πάλη ενά­ντια στην ιμπε­ρια­λι­στι­κή δρά­ση των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή. Αυτοί που ωφε­λή­θη­καν από τη δρά­ση της είναι το αστι­κό κρά­τος, οι ιδε­ο­λο­γι­κοί και κατα­σταλ­τι­κοί του μηχα­νι­σμοί, αξιο­ποι­ή­θη­κε και αξιο­ποιεί­ται στη λογι­κή της ανι­στό­ρη­της «θεω­ρί­ας των άκρων». Σίγου­ρα αξιο­ποι­ή­θη­κε και για άλλες «δου­λειές» που αφο­ρούν αντι­θέ­σεις και αντα­γω­νι­σμούς στο πλαί­σιο της αστι­κής τάξης, σε παρεμ­βά­σεις δια­φό­ρων «κέντρων». Την περί­ο­δο της λεγό­με­νης «εξάρ­θρω­σής» της ακού­στη­κε το επι­χεί­ρη­μα ότι «να, οι τρο­μο­κρά­τες έχουν πρό­σω­πο, ανή­κουν σε συγκε­κρι­μέ­νο πολι­τι­κό χώρο, δεν είναι φαντά­σμα­τα, αόρα­τοι μηχα­νι­σμοί!». Η πραγ­μα­τι­κό­τη­τα είναι όμως άλλη. Οι μηχα­νι­σμοί, τα διά­φο­ρα αστι­κά και ιμπε­ρια­λι­στι­κά κέντρα που δημιούρ­γη­σαν ή αξιο­ποί­η­σαν τη «17Ν» όπως και άλλες τέτοιου είδους «οργα­νώ­σεις» παρα­μέ­νουν στην αφά­νεια, ως «φαντά­σμα­τα»…

(Συνε­χί­ζε­ται…)


Δεί­τε το Ι μέρος εδώ «Μυστι­κά σχέ­δια» σε βάρος του εργα­τι­κού λαϊ­κού κινή­μα­τος: Κατα­στο­λή & προ­βο­κά­τσια πάνε χέρι χέρι

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο