Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Κόκκινο Αερόστατο»: Έκτακτο τεύχος με αφορμή τον πόλεμο

“Τι συμβαίνει στην Ουκρανία; Πόλεμος το 2022;”

Τα παι­διά συζη­τούν, προ­βλη­μα­τί­ζο­νται για τον πόλε­μο, για τις αιτί­ες του, για τις συνέ­πειές του. Οι εικό­νες του μπαί­νουν σε όλα τα σπί­τια, μπαί­νουν πλη­ρο­φο­ρί­ες και ειδή­σεις, άλλο­τε έγκυ­ρες κι άλλο­τε όχι, γεν­νιού­νται αισθή­μα­τα, ανη­συ­χί­ες, απο­ρί­ες… Για­τί γίνο­νται οι πόλε­μοι; Τι συμ­βαί­νει μετά από έναν πόλε­μο; Πώς μπο­ρού­με να αντι­δρά­σου­με, τι να κάνουμε;

Με αφορ­μή τις συνε­χι­ζό­με­νες πολε­μι­κές συγκρού­σεις στην Ουκρα­νία και την έντα­ση των ενδοϊ­μπε­ρια­λι­στι­κών αντα­γω­νι­σμών, το «κόκ­κι­νο Αερό­στα­το» «μιλά­ει στα παι­διά» με ένα έκτα­κτο 16σέλιδο τεύ­χος.

Ένα τεύ­χος που περιέ­χει κεί­με­να, διη­γή­μα­τα, ποι­ή­μα­τα κι άλλα υλι­κά, προ­τά­σεις για συζή­τη­ση και δρα­στη­ριό­τη­τες μέσα στην τάξη. Περιε­χό­με­να που μπο­ρούν να ανοί­ξουν τη συζή­τη­ση με τα παι­διά Δημο­τι­κού και Γυμνα­σί­ου για τον πόλε­μο, να απα­ντή­σουν σε ερω­τή­μα­τα. Υλι­κά που μπο­ρούν να αξιο­ποι­ή­σουν εκπαι­δευ­τι­κοί για δρα­στη­ριό­τη­τες με τους μαθη­τές τους, γονείς που θέλουν να συζη­τή­σουν με τα παι­διά τους, μαθη­τές που θέλουν να συζη­τή­σουν με τους συμ­μα­θη­τές τους.

Το τεύ­χος κυκλο­φο­ρεί δια­δι­κτυα­κά και δια­κι­νεί­ται δωρε­άν από τις Οργα­νώ­σεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ.

Δια­βά­στε το!


Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο