Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κόλαση στην Ανατολική Αττική — Ανεβαίνει συνεχώς ο αριθμός των νεκρών, τουλάχιστον 74

Ανε­βαί­νει συνε­χώς ο αριθ­μός των νεκρών, καθώς συνε­χί­ζο­νται οι έρευ­νες στην περιο­χή Μάτι, όπου πέρα­σε η ολέ­θρια πυρ­κα­γιά χθες.

Στους 74 — του­λά­χι­στον — ο επί­ση­μος απο­λο­γι­σμός των νεκρών από τη μεγά­λη πυρ­κα­γιά στην Ανα­το­λι­κή Αττι­κή, σύμ­φω­να με την επί­ση­μη ενη­μέ­ρω­ση της Πυρο­σβε­στι­κής από τις εγκα­τα­στά­σεις του Ενιαί­ου Συντο­νι­στι­κού Κέντρου στο Χαλάν­δρι. Εκφρά­ζο­νται φόβοι για ακό­μη περισ­σό­τε­ρα θύμα­τα, καθώς έχουν γίνει πολ­λά τηλε­φω­νή­μα­τα για περισ­σό­τε­ρους από 100 αγνο­ού­με­νους στην Πυρο­σβε­στι­κή Υπη­ρε­σία, συνερ­γεία της οποί­ας επι­χει­ρούν για τον εντο­πι­σμό τους. Οι τραυ­μα­τί­ες, όπως ανέ­φε­ρε η εκπρό­σω­πος Τύπου της Πυρο­σβε­στι­κής, είναι 164 ενή­λι­κες και 23 παιδιά.

Ωστό­σο, πριν από λίγο έγι­νε γνω­στό ότι 12 παι­διά πήραν εξι­τή­ριο ενώ άλλα 11 παρα­μέ­νουν στο Παίδων.

Σε Ευαγ­γε­λι­σμό, ΚΑΤ, Σισμα­νό­γλειο, Θριά­σειο και Αττι­κό νοση­λεύ­ο­νται 71 ενή­λι­κες ‑11 εκ των οποί­ων είναι διασωληνωμένοι.

Περισ­σό­τε­ροι από 100 άνδρες του στρα­τού και της Πυρο­σβε­στι­κής συμ­με­τέ­χουν στις έρευ­νες για τον εντο­πι­σμό αγνοούμενων.

Θέα­τρο πολε­μι­κών συγκρού­σε­ων θυμί­ζει το Μάτι, το Κόκ­κι­νο Λιμα­νά­κι και η ευρύ­τε­ρη περιο­χή, την επο­μέ­νη της φονι­κής πυρ­κα­γιάς. Οι εικό­νες κατα­στρο­φής με τα καμέ­να σπί­τια, τα αυτο­κί­νη­τα που έχουν μετα­τρα­πεί σε άμορ­φες μάζες, τα καπνι­σμέ­να δέντρα και η συντρι­βή στο βλέμ­μα των κατοί­κων που είδαν τις περιου­σί­ες τους να κατα­στρέ­φο­νται μέσα σε λίγα λεπτά, φαντά­ζουν σαν να προη­γή­θη­κε βομβαρδισμός.

Ιστορίες που συγκλονίζουν

Οι ανθρώ­πι­νες ιστο­ρί­ες συγκλο­νί­ζουν. Ενδεικτικά,στο σπί­τι στο Μάτι εγκλω­βί­στη­καν χθες το από­γευ­μα ένα ηλι­κιω­μέ­νο ζευ­γά­ρι με τα εγγό­νια τους που φιλο­ξε­νού­σαν, μαζί με την ντα­ντά τους. Η τελευ­ταία και τα παι­διά κατά­φε­ραν να δια­φύ­γουν προς τη θάλασ­σα, ενώ το σπί­τι το είχε κυκλώ­σει η φωτιά. Συγ­γε­νείς και γεί­το­νες, το ηλι­κιω­μέ­νο ζευ­γά­ρι ειδο­ποί­η­σε τηλε­φω­νι­κά γύρω στις 18:30 χθες το από­γευ­μα ότι αδυ­να­τεί να φύγει. Ακο­λού­θη­σε μπα­ράζ τηλε­φω­νη­μά­των των οικεί­ων προς την Αστυ­νο­μία, την Πυρο­σβε­στι­κή και τους δια­σώ­στες για να σπεύ­σουν και να τους σώσουν. Η Αστυ­νο­μία κατά­φε­ρε και μπή­κε στο σπί­τι γύρω στις 05:00 τα ξημε­ρώ­μα­τα και ενη­μέ­ρω­σε αρχι­κώς ότι δεν είδαν κανέ­ναν. Δυστυ­χώς, μετά από λεπτο­με­ρέ­στε­ρη ανα­ζή­τη­ση εντό­πι­σαν το ζευ­γά­ρι απανθρακωμένο.Όπως όλα δεί­χνουν, η γυναί­κα ενώ είχε τη δυνα­τό­τη­τα να δια­φύ­γει, προ­τί­μη­σε να ακο­λου­θή­σει τον σύντρο­φο της ζωής της, στον θάνατο.

Εικο­σιέ­ξι σοροί απαν­θρα­κω­μέ­νων ανθρώ­πων ‑ανά­με­σά τους και παι­διά — βρέ­θη­καν σε χωρά­φι στην Αργυ­ρά Ακτή στο Μάτι, Τα απαν­θρα­κω­μέ­να πτώ­μα­τα βρέ­θη­καν, σε από­στα­ση περί­που 30 μέτρων από τη θάλασ­σα. Στην περιο­χή δεν υπάρ­χει ακτή αλλά βρά­χια, γεγο­νός που δεί­χνει ότι οι άνθρω­ποι που πρέ­πει να επι­χεί­ρη­σαν να βρουν διέ­ξο­δο στη θάλασ­σα, εγκλω­βί­στη­καν με απο­τέ­λε­σμα να χάσουν τη ζωή τους βρί­σκο­ντας τρα­γι­κό θάνα­το μέσα στις φλόγες.

Σε ένα καμέ­νο αυτο­κί­νη­το βρέ­θη­καν τέσ­σε­ρα άτο­μα, ενώ αρι­στε­ρά από αυτό, μέσα σε σπί­τι, άλλοι τέσ­σε­ρις και κάτω στην πλα­γιά του λόφου άλλοι δύο νεκροί.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες για τους νεκρούς στο σπί­τι, πρό­κει­ται για μητέ­ρα με τις δύο ανή­λι­κες κόρες της, 5 και 6 ετών, και την για­γιά της οικο­γέ­νειας, που βγή­καν από το σπί­τι τους και έτρε­ξαν στο δάσος για να σωθούν, αλλά δεν τα κατάφεραν.

Στο ίδιο σημείο, σε αυτο­κί­νη­το, έχει εντο­πι­στεί απαν­θρα­κω­μέ­νη οικο­γέ­νεια ‑γονείς και δύο παιδιά.

Ένας ακό­μη άνθρω­πος ανα­σύρ­θη­κε νεκρός μέσα από καμέ­νο αυτο­κί­νη­το, έξω από την ταβέρ­να στην Αργυ­ρή Ακτή, όπου νωρί­τε­ρα έχι­χαν βρε­θεί νεκροί άλλοι 26 άνθρω­ποι. Κατά πλη­ρο­φο­ρί­ες, υπάρ­χουν ακό­μα πολ­λοί, που ανα­ζη­τούν τους δικούς τους.

Ακό­μη μία σορός, ενός άνδρα, εντο­πί­στη­κε το μεση­μέ­ρι στη θαλάσ­σια περιο­χή της Αρτέ­μι­δας. Το θύμα εντό­πι­στη­κε να επι­πλέ­ει στο νερό ανοι­κτά της Λού­τσας από σκά­φος του Λιμε­νι­κού και έχει μετα­φερ­θεί στο Λιμε­ναρ­χείο Ραφή­νας για τις δια­δι­κα­σί­ες ταυ­το­ποί­η­σης. Στη συνέ­χεια θα μετα­φερ­θεί στην Ιατρο­δι­κα­στι­κή Υπη­ρε­σία για να εξα­κρι­βω­θουν τα αίτια θανά­του του.

Δύο Πολω­νοί, μια μητέ­ρα και ο γιος της, είναι μετα­ξύ των θυμά­των από τις φονι­κές πυρ­κα­γιές στην Ελλά­δα, όπως επι­βε­βαί­ω­σε σήμε­ρα το πολω­νι­κό υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών, το οποίο επι­κα­λεί­ται το κινε­ζι­κό πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων Xinhua.

Κατά τη διάρ­κεια ενη­μέ­ρω­σης των δημο­σιο­γρά­φων στη Βαρ­σο­βία, ο εκπρό­σω­πος του υπουρ­γεί­ου Αρτούρ Λομπάρτ επι­βε­βαί­ω­σε ότι μια γυναί­κα και ο γιος της είναι μετα­ξύ των περί­που 10 άλλων ανθρώ­πων που πνί­γη­καν καθώς προ­σπα­θού­σαν να εγκα­τα­λεί­ψουν το ξενο­δο­χείο τους για να γλι­τώ­σουν από τις φλό­γες επι­βι­βα­ζό­με­νοι σε μία βάρ­κα, η οποία στη συνέ­χεια βυθίστηκε.

Σε εξέλιξη είναι και οι πυρκαγιές:

1. Στη Καλ­λι­τε­χνού­πο­λη του δήμου Ραφή­νας — Πικερ­μί­ου Αττι­κής. Στην κατά­σβε­ση λαμ­βά­νουν μέρος 190 πυρο­σβέ­στες με 96 οχή­μα­τα, 12 εθε­λο­ντι­κά πυρο­σβε­στι­κά οχή­μα­τα με 25 εθε­λο­ντές, 46 άτο­μα πεζο­πό­ρους, ενώ από αέρος επι­χει­ρούν 2 αεροσκάφη.

2. Στο Ζεμε­νό Κιά­του Κοριν­θί­ας. Στην κατά­σβε­ση επι­χει­ρούν 100 πυρο­σβέ­στες με 45 οχή­μα­τα, 15 πεζο­πό­ρους πυρο­σβέ­στες και 1ελικόπτερο.

3. Στη θέση Μετό­χι Βρυσ­σών, στα Χανιά Κρή­της. Στην κατά­σβε­ση επι­χει­ρούν 27 οχή­μα­τα της πυρο­σβε­στι­κής με 60 πυρο­σβέ­στες, 2 ομά­δες πεζο­πό­ρων και 1 ελικόπτερο

4. Στην πυρ­κα­γιά στον Πλα­τα­νιά Χανιών στη θέση Κακό­πε­τρα, επι­χει­ρούν 15 οχή­μα­τα με 50 πυρο­σβέ­στες και ένα πεζο­πό­ρο τμή­μα. Τις προ­σπά­θειες κατά­σβε­σης συν­δρά­μουν από αέρος 2 ελικόπτερα.

5. Στην περιο­χή Λάρυ­μνα Φθιώ­τι­δας επι­χει­ρούν 10 οχή­μα­τα με 20 πυρο­σβέ­στες, 1 ομά­δα πεζο­πό­ρος και 1 ελικόπτερο.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο