Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

“Κόλαφος” για τον λαό το αντιλαϊκό πρόγραμμα της επόμενης μέρας

Από την καθή­λω­ση των μισθών έως τα «πρά­σι­να» χαρά­τσια και από τους πλει­στη­ρια­σμούς …έως την παρα­πέ­ρα εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση της Υγεί­ας, ένα προς ένα τα μέτρα βρί­σκο­νται στο κοι­νό πρό­γραμ­μα ΝΔ — ΣΥΡΙΖΑ — ΠΑΣΟΚ

Σήμα για παρα­πέ­ρα επέ­λα­ση στον λαό από την επό­με­νη κυβέρ­νη­ση δίνουν οι «συστά­σεις» της Ευρω­παϊ­κής Επι­τρο­πής, προς την Ελλά­δα που δημο­σιεύ­τη­καν χτες στο πλαί­σιο της «κανο­νι­κό­τη­τας», των μνη­μο­νί­ων διαρ­κεί­ας της ΕΕ, όπως και η δεύ­τε­ρη έκθε­ση αξιο­λό­γη­σης της ελλη­νι­κής οικο­νο­μί­ας στη βάση της μετα­μνη­μο­νια­κής εποπτείας.

Από την καθή­λω­ση των μισθών έως τα «πρά­σι­να» χαρά­τσια και από τους πλει­στη­ρια­σμούς έως την παρα­πέ­ρα εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση της Υγεί­ας, ένα προς ένα τα μέτρα βρί­σκο­νται στο κοι­νό πρό­γραμ­μα ΝΔ — ΣΥΡΙΖΑ — ΠΑΣΟΚ, που ήδη έχουν βάλει τα θεμέ­λια με όσα ψήφι­σαν τα προη­γού­με­να χρό­νια. Απέ­να­ντί τους βρέ­θη­κε και θα ξανα­βρε­θεί μόνο το ΚΚΕ και γι’ αυτό πολύ περισ­σό­τε­ροι χρειά­ζε­ται να κάνουν το βήμα στις εκλο­γές της 25ης Ιού­νη, δυνα­μώ­νο­ντάς το ακό­μα περισσότερο.

Ματωμένα πλεονάσματα για τα επόμενα πολλά χρόνια

Σύμ­φω­να με τις συστά­σεις της Κομι­σιόν, η επό­με­νη κυβέρ­νη­ση θα πρέ­πει φέτος και το 2024:

Να προ­χω­ρή­σει σε νέο τσε­κού­ρι σε δαπά­νες για τις λαϊ­κές ανά­γκες και να προ­ω­θή­σει παρα­πέ­ρα την εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση και «απε­λευ­θέ­ρω­ση» σε μια σει­ρά από τομείς, να εντεί­νει τη φορο­λη­στεία για να δια­σφα­λί­ζο­νται τα ματω­μέ­να πλε­ο­νά­σμα­τα.

Με τα λόγια της Κομι­σιόν, να προ­χω­ρή­σει στη «δια­σφά­λι­ση συνε­τής δημο­σιο­νο­μι­κής πολι­τι­κής ιδί­ως περιο­ρί­ζο­ντας τις πρω­το­γε­νείς δαπά­νες το 2024 σε όχι περισ­σό­τε­ρο από 2,6%». Σκο­πός είναι να δια­σφα­λί­ζε­ται ο «κου­μπα­ράς» με τα πακέ­τα και τα προ­νό­μια για τους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους, με τη «δια­τή­ρη­ση των εθνι­κών χρη­μα­το­δο­τού­με­νων δημο­σί­ων επεν­δύ­σε­ων και δια­σφά­λι­ση της απο­τε­λε­σμα­τι­κής απορ­ρό­φη­σης των επι­χο­ρη­γή­σε­ων του Ταμεί­ου Ανά­καμ­ψης κι άλλων ευρω­παϊ­κών κον­δυ­λί­ων, ιδί­ως για την προ­ώ­θη­ση της πρά­σι­νης και ψηφια­κής μετάβασης».

Το υπερμνημόνιο του Ταμείου Ανάκαμψης είναι εδώ

Να επι­τα­χύ­νει τις «μεταρ­ρυθ­μί­σεις» — κόλα­φο για τον λαό, πάνω στα χνά­ρια όσων νομο­θέ­τη­σε τα προη­γού­με­να χρό­νια «ως μέρος του Σχε­δί­ου Ανά­καμ­ψης και Ανθε­κτι­κό­τη­τας» η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, με τις πλά­τες ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ.

Πρό­κει­ται για τα πάνω από 350 προ­α­παι­τού­με­να του νέου υπερ­μνη­μο­νί­ου που περι­μέ­νουν στη σει­ρά: Αντερ­γα­τι­κά μέτρα καθή­λω­σης των μισθών (βλέ­πε και σχε­τι­κό θέμα στη σελί­δα) και έντα­σης της εκμε­τάλ­λευ­σης, παρα­πέ­ρα εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση σει­ράς τομέ­ων όπως το νερό, μέτρα για «απο­τε­λε­σμα­τι­κό» αντι­λαϊ­κό κράτος…

Ιδιαί­τε­ρα η Ευρω­παϊ­κή Επι­τρο­πή εστιά­ζει στην «ανα­μόρ­φω­ση» του φορο­λο­γι­κού συστή­μα­τος ώστε να είναι ακό­μα πιο «φιλι­κό προς τις επεν­δύ­σεις». Και για να είναι τα «σκυ­λιά δεμέ­να» για τους «επεν­δυ­τές» με νέες φορο­α­παλ­λα­γές και προ­νό­μια, η Κομι­σιόν συστή­νει «εισα­γω­γή προ­κα­τα­βο­λής φόρου, διεύ­ρυν­ση της φορο­λο­γι­κής βάσης, μετα­ξύ άλλων με ανα­θε­ώ­ρη­ση της τρέ­χου­σας φορο­λο­γι­κής δομής για τους αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νους και ενί­σχυ­ση της φορο­λο­γι­κής συμ­μόρ­φω­σης με την επέ­κτα­ση της χρή­σης των ηλε­κτρο­νι­κών πλη­ρω­μών», αλλά και με καλύ­τε­ρη «αξιο­ποί­η­ση» των στοι­χεί­ων από τις ηλε­κτρο­νι­κές πλη­ρω­μές για την επέ­λα­ση ιδιαί­τε­ρα στους επαγγελματίες.

Ενώ ξεχω­ρι­στή ανα­φο­ρά υπάρ­χει στη μεταρ­ρύθ­μι­ση του κτη­μα­το­λο­γί­ου, ώστε να μπο­ρούν να τρέ­ξουν διά­φο­ρα επεν­δυ­τι­κά σχέδια.

Επι­τά­χυν­ση των πλει­στη­ρια­σμών και των εκβια­σμών προς τα χρε­ω­μέ­να λαϊ­κά νοι­κο­κυ­ριά, αφού η Κομι­σιόν σημειώ­νει πως τα μη εξυ­πη­ρε­τού­με­να δάνεια θα πρέ­πει να συνε­χί­σουν να μειώ­νο­νται όπως και να προ­χω­ρή­σει η περαι­τέ­ρω βελ­τί­ω­ση της λει­τουρ­γί­ας της δευ­τε­ρο­γε­νούς αγο­ράς μη εξυ­πη­ρε­τού­με­νων δανεί­ων, για την κερ­δο­φό­ρα «αξιο­ποί­η­σή» τους, κόντρα στις λαϊ­κές ανάγκες.

Να «τρέ­ξουν» οι «μεταρ­ρυθ­μί­σεις» για την παρα­πέ­ρα εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση της Υγεί­ας, σύμ­φω­να και με τον πρό­σφα­το νόμο — έκτρω­μα της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ και την πολι­τι­κή «συνύ­παρ­ξης» δημό­σιου και ιδιω­τι­κού τομέα που στη­ρί­ζουν ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και οι λοι­ποί (βλέ­πε δίπλα).

Επέλαση των «πράσινων» αρπακτικών

Επι­τά­χυν­ση της στρα­τη­γι­κής της «πρά­σι­νης μετά­βα­σης», που σημαί­νει παρα­πέ­ρα γιγά­ντω­ση της ενερ­γεια­κής φτώ­χειας και πανά­κρι­βα «πρά­σι­να» εμπορεύματα.

Σε αυτό το πλαί­σιο η Κομι­σιόν καλεί σε «δια­τή­ρη­ση της δυνα­μι­κής στη στα­θε­ρή εφαρ­μο­γή» των προ­α­παι­τού­με­νων του «REPowerEU», που περι­λαμ­βά­νουν άγρια «πρά­σι­να» χαρά­τσια, επι­τά­χυν­ση της απο­λι­γνι­το­ποί­η­σης, χωρο­θέ­τη­ση ΑΠΕ «όπου, όπως και όπο­τε» θέλει ο επεν­δυ­τής, με ανυ­πο­λό­γι­στες συνέ­πειες στην υγεία και το περι­βάλ­λον, αλλά και ανα­κα­τα­τά­ξεις στον ενερ­γεια­κό χάρ­τη που μυρί­ζουν μπαρούτι.

Με βάση τα παρα­πά­νω η Επι­τρο­πή ζητά­ει από την επό­με­νη κυβέρ­νη­ση: Να μειώ­σει την εξάρ­τη­ση από ορυ­κτά καύ­σι­μα και να επι­τα­χύ­νει περαι­τέ­ρω τη δια­φο­ρο­ποί­η­ση των ενερ­γεια­κών δια­δρο­μών ανε­φο­δια­σμού, επι­βο­λή των νέων νομι­κών πλαι­σί­ων για τη δια­δι­κα­σία αδειο­δό­τη­σης των ΑΠΕ και για offshore αιο­λι­κά πάρ­κα, αύξη­ση της χωρη­τι­κό­τη­τας απο­θή­κευ­σης, θέσπι­ση νομο­θε­σί­ας για την παρα­γω­γή ανα­νε­ώ­σι­μων πηγών υδρο­γό­νου και βιομεθανίου.

Παράλ­λη­λα, με προ­με­τω­πί­δα την αύξη­ση της ενερ­γεια­κής από­δο­σης των κτι­ρί­ων, δίνε­ται σήμα για νέα «κίνη­τρα» στους μεγά­λους ομί­λους, για έργα όπως π.χ. τους «έξυ­πνους μετρη­τές», με τον λογα­ρια­σμό να κατα­λή­γει στα­θε­ρά στον λαό. Το ίδιο και στις μετα­φο­ρές, όπου συστή­νε­ται η στή­ρι­ξη για την απαλ­λα­γή από τις εκπο­μπές άνθρα­κα, ιδί­ως με την προ­ώ­θη­ση της χρή­σης ηλε­κτρι­κών οχημάτων.

Σε αυτό το πλαί­σιο άλλω­στε η Κομι­σιόν καλεί σε από­συρ­ση των όποιων ελά­χι­στων μέτρων για το κόστος της Ενέρ­γειας που βρί­σκο­νται σε ισχύ, τα οποία ήδη βέβαια η κυβέρ­νη­ση έχει απο­σύ­ρει στο μεγα­λύ­τε­ρο μέρος τους, με πρό­σχη­μα την επι­στρο­φή των τιμών στα «προ κρί­σης» επί­πε­δα, τιμές που παρα­μέ­νουν βέβαια πολύ πάνω από ό,τι βρί­σκο­νταν τα προη­γού­με­να χρόνια.

Αλλω­στε η Κομι­σιόν προ­κα­τα­λαμ­βά­νει και για νέες αυξή­σεις τιμών, λέγο­ντας πως σε αυτό το ενδε­χό­με­νο τα μέτρα θα πρέ­πει να είναι «στο­χευ­μέ­να» στους πλέ­ον εξα­θλιω­μέ­νους. Την ίδια ώρα συστή­νει να δια­τη­ρη­θούν τα «κίνη­τρα» για την εξοι­κο­νό­μη­ση Ενέρ­γειας, με τον λαό να χαρα­τσώ­νε­ται άγρια και να κόβει όλο και περισ­σό­τε­ρο και απ’ αυτή την στοι­χειώ­δη ανά­γκη του. Επι­πλέ­ον σημειώ­νει πως οι σχε­τι­κές «απο­τα­μιεύ­σεις» του αστι­κού κρά­τους — από το χαρά­τσω­μα κι αυτές του λαού — θα πρέ­πει να χρη­σι­μο­ποι­η­θούν για τον έτε­ρο στό­χο της αστι­κής τάξης, τη μεί­ω­ση του δημο­σιο­νο­μι­κού ελλείμματος.

Καμία αύξηση του κατώτατου μισθού λόγω προϋπηρεσίας μέχρι το 2029! “Μούφα” οι αυξήσεις των μισθών που εξαγγέλλει η ΝΔ και η επαναφορά των τριετιών που υποσχόταν ο ΣΥΡΙΖΑ

«Κόλα­φος» είναι για τους μισθω­τούς του ιδιω­τι­κού τομέα το δεδο­μέ­νο αντι­λαϊ­κό πρό­γραμ­μα της επό­με­νης κυβέρ­νη­σης που θα υλο­ποι­ή­σει η ΝΔ, κάτι που απο­τυ­πώ­νε­ται στην Εαρι­νή έκθε­ση της Κομι­σιόν, απο­τε­λώ­ντας έτσι κι αλλιώς «ευαγ­γέ­λιο» για όλα τα κόμ­μα­τα του κεφαλαίου.

Έτσι, μπο­ρεί η ΝΔ να υπό­σχε­ται ότι η επό­με­νη θητεία της θα είναι μια 4ετία «αύξη­σης μισθών», οι δεσμεύ­σεις της όμως που απο­τυ­πώ­νο­νται στο Μεσο­πρό­θε­σμο Πρό­γραμ­μα και περι­λαμ­βά­νο­νται στην Εαρι­νή Εκθε­ση της ΕΕ που παρου­σιά­στη­κε χτες δεί­χνουν το ακρι­βώς αντί­θε­το: Τη συνέ­χι­ση της συγκρά­τη­σης των μισθών για τη θωρά­κι­ση της αντα­γω­νι­στι­κό­τη­τας των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομίλων.

Είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κό ότι σε συνέ­χεια της συντρι­βής των μισθών με βάση τα μνη­μό­νια και τους εφαρ­μο­στι­κούς νόμους που ξεκί­νη­σαν το 2012 και ακο­λου­θή­θη­καν κατά γράμ­μα από ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, τώρα η Εαρι­νή Εκθε­ση προ­βλέ­πει συνέ­χι­ση του παγώ­μα­τος των τριε­τιών. Πρό­κει­ται για τα επι­δό­μα­τα που παίρ­νουν οι μισθω­τοί που αμεί­βο­νται με τον κατώ­τα­το μισθό για κάθε τρία χρό­νια προ­ϋ­πη­ρε­σί­ας και τα οποία έχουν παγώ­σει από το 2012 στο όνο­μα της αντι­με­τώ­πι­σης της ανερ­γί­ας. Ο μνη­μο­νια­κός νόμος που έχει εφαρ­μο­στεί από τότε από όλες τις κυβερ­νή­σεις παρα­μέ­νει ενερ­γός και υπο­τί­θε­ται ότι θα πάψει να εφαρ­μό­ζε­ται όταν η ανερ­γία πέσει κάτω από το 10%, μεσο­σταθ­μι­κά σε ετή­σια βάση.

Για να γίνει κατα­νοη­τή η κλε­ψιά που γίνε­ται στους εργα­ζό­με­νους, αν ξεπά­γω­ναν σήμε­ρα οι τριε­τί­ες, όπως είναι το αίτη­μα εκα­το­ντά­δων εργα­τι­κών συν­δι­κά­των και το οποίο έχει απορ­ρι­φθεί από τις κυβερ­νή­σεις ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ, ένας εργα­ζό­με­νος με τρεις τριε­τί­ες και με βάση τον σημε­ρι­νό κατώ­τα­το μισθό, αυτο­μά­τως θα έβλε­πε τον μισθό του να φτά­νει στα 936 ευρώ.

Σύμ­φω­να με την έκθε­ση της Κομι­σιόν, όμως, οι τριε­τί­ες θα παρα­μεί­νουν παγω­μέ­νες του­λά­χι­στον μέχρι το 2025, επο­μέ­νως οι όποιες πιθα­νές «αυξή­σεις», αν και όπο­τε προ­κύ­ψουν, θα προ­έλ­θουν μόνο κατ’ εφαρ­μο­γή του μνη­μο­νια­κού νόμου Βρού­τση — Αχτσιό­γλου, σύμ­φω­να με τον οποίο το ύψος, η αύξη­ση ή η μεί­ω­ση του κατώ­τα­του μισθού καθο­ρί­ζο­νται με υπουρ­γι­κή από­φα­ση, με βάση τις «αντο­χές» των κερ­δών των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομίλων.

Η πρό­βλε­ψη λοι­πόν του Προ­γράμ­μα­τος Στα­θε­ρό­τη­τας, που κατα­τέ­θη­κε στην Κομι­σιόν, είναι ακό­μα χει­ρό­τε­ρη και από τις όποιες εξαγ­γε­λί­ες της κυβέρ­νη­σης, αφού το ξεπά­γω­μα των τριε­τιών στους κατώ­τα­τους μισθούς του ιδιω­τι­κού τομέα σπρώ­χνε­ται κατευ­θεί­αν στο… 2027! Συγκε­κρι­μέ­να, εκτι­μά ότι η ανερ­γία ανα­μέ­νε­ται να μειω­θεί σε 11,8% φέτος, σε 10,9% το 2024, 10% το 2025 και 9,8% το 2026. Κατά συνέ­πεια μόνο το 2027 μπο­ρούν να ελπί­ζουν οι μισθω­τοί στο ξεπά­γω­μα των τριετιών.

Βέβαια, το κακό δεν στα­μα­τά εδώ, αφού, σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, ακό­μα και αν οι τριε­τί­ες ξεπα­γώ­σουν το 2027, ο χρό­νος θα αρχί­σει να μετρά από εκεί­νη τη χρο­νι­κή στιγ­μή και μετά, δηλα­δή δεν θα έχει ανα­δρο­μι­κή ισχύ.

Επο­μέ­νως, ο χρό­νος που δια­νύ­ει κάποιος εργα­ζό­με­νος που αμεί­βε­ται ήδη με τον κατώ­τα­το μισθό σήμε­ρα, όπως και τα επό­με­να χρό­νια, δεν θα μετρά­ει ως προ­ϋ­πη­ρε­σία, αλλά χάνε­ται. Σε αυτήν την περί­πτω­ση για να δει κάποιος μισθω­τός αύξη­ση στον κατώ­τα­το μισθό, θα πρέ­πει να συμπλη­ρώ­σει την τριε­τία από εκεί­νο το χρο­νι­κό σημείο και πέρα, στην περί­πτω­σή μας από το 2027 και μετά. Δηλα­δή, καμία αύξη­ση λόγω προ­ϋ­πη­ρε­σί­ας στον κατώ­τα­το μισθό δεν θα γίνει πριν από το 2029!

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο