Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κόμματα μιας χρήσης

Γρά­φει ο Γιάν­νης Βεντού­ρας //

Όλα ανε­ξαι­ρέ­τως τα πολι­τι­κά κόμ­μα­τα εκφρά­ζουν ταξι­κά, και κατ’ επέ­κτα­ση, οικο­νο­μι­κά συμ­φέ­ρο­ντα. Η Αστι­κή και η Εργα­τι­κή τάξη έχουν αντί­θε­τα και αντι­κρουό­με­να συμ­φέ­ρο­ντα, επο­μέ­νως υπο­χρε­ω­τι­κά οφεί­λουν να έχουν και δια­φο­ρε­τι­κά κόμματα.

Στα πλαί­σια όμως της αστι­κής τάξης υπάρ­χει σκλη­ρός αντα­γω­νι­σμός μετα­ξύ των δια­φο­ρε­τι­κών τμη­μά­των της. Υπάρ­χει το εφο­πλι­στι­κό κεφά­λαιο, το βιο­μη­χα­νι­κό, το τρα­πε­ζι­κό, το εμπο­ρι­κό, το ξενο­δο­χεια­κό, το αγρο­τι­κό και πολ­λά άλλα επι­μέ­ρους, τα οποία δια­γκω­νί­ζο­νται για να μοι­ρα­στούν το κρα­τι­κό χρή­μα και να εξα­σφα­λί­σουν καλύ­τε­ρους όρους για την δική τους ανάπτυξη.

Επει­δή οι αντα­γω­νι­σμοί τους μπο­ρεί να κατα­λή­ξουν σε σκλη­ρές συγκρού­σεις, που ενδε­χο­μέ­νως να φέρουν και την αυτο­κα­τα­στρο­φή τους, προ­σπα­θούν να συμ­βι­βά­ζο­νται και να λει­τουρ­γούν στα πλαί­σια του κόμ­μα­τός τους.

Έλα όμως που η αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή την οποία είναι υπο­χρε­ω­μέ­νη η αστι­κή κυβέρ­νη­ση να ακο­λου­θή­σει, ενδε­χο­μέ­νως να ξεση­κώ­σει τα λαϊ­κά στρώ­μα­τα και να την ανα­τρέ­ψουν. Έτσι η αστι­κή τάξη φρο­ντί­ζει να έχει του­λά­χι­στον δύο κόμ­μα­τα που θα εναλ­λάσ­σο­νται στην κυβερ­νη­τι­κή εξου­σία. Είναι ο γνω­στός μας δικομ­μα­τι­σμός, ο οποί­ος στην μετα­χου­ντι­κή Ελλά­δα εξυ­πη­ρε­τή­θη­κε από την ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ.

Πάντα όμως η αστι­κή τάξη έχει να προ­σφέ­ρει δια­φο­ρε­τι­κές εναλ­λα­κτι­κές επι­λο­γές στο λαό από κόμ­μα­τα μιας χρή­σης, κόμ­μα­τα που χρη­σι­μο­ποιού­νται για να απο­σβέ­σουν τις λαϊ­κές αντι­δρά­σεις. Βέβαια υπάρ­χουν και στρα­τη­γι­κές εφε­δρεί­ες, όπως το κόμ­μα του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ. Το 2010–2015, λόγω της οικο­νο­μι­κής κρί­σης, ο λαός εγκα­τέ­λει­ψε μαζι­κά και τα δύο βασι­κά της κόμ­μα­τα. Έτσι η αστι­κή τάξη χρη­σι­μο­ποί­η­σε ως εναλ­λα­κτι­κή προ­σω­ρι­νή λύση, τη λύση του Συνα­σπι­σμού, ο οποί­ος ένε­κα των συν­θη­κών μετο­νο­μά­σθη­κε σε ΣΥΡΙΖΑ.

Η γκά­μα των κομ­μά­των μιας χρή­σης, καλύ­πτει όλο το πολι­τι­κό φάσμα, αρχί­ζο­ντας από την φασι­στι­κή δεξιά και φθά­νο­ντας μέχρι την αρι­στε­ρά. Γρή­γο­ρα όμως απο­κα­λύ­πτε­ται ο ρόλος τους, ο λαός τα εγκα­τα­λεί­πει και έτσι ανα­γκα­στι­κά απο­σύ­ρο­νται από την ενερ­γό πολι­τι­κή δρά­ση. Στο σύνο­λό τους είναι αρχη­γι­κά και προ­σω­πο­πα­γή κόμ­μα­τα, έτσι όταν καεί το «χαρ­τί» του αρχη­γού, μαζί καί­γε­ται και το κόμμα.

Αξί­ζει να δού­με μερι­κές ενδει­κτι­κές περιπτώσεις.

Το 1977 ο Κων­στα­ντί­νος Μητσο­τά­κης ίδρυ­σε το ΚΟΜΜΑ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ (1,08%), εξε­λέ­γη βου­λευ­τής στα Χανιά  και τον επό­με­νο χρό­νο προ­σχώ­ρη­σε στην ΝΔ.

Μετά τον κατα­πο­ντι­σμό της ΕΔΗΚ, ο Νική­τας Βενι­ζέ­λος ίδρυ­σε το ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ, και συμ­με­τεί­χε στις εκλο­γές του 1981 με ποσο­στό (0,37%), το 1985 με (0,17%) και το 1989 με (0,14%). Το 1993 εισχώ­ρη­σε στην ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ του Αντώ­νη Σαμα­ρά για να εκλε­γεί βου­λευ­τής και το κόμ­μα του μπή­κε στην αφάνεια.

Η πρώ­τη δια­κυ­βέρ­νη­ση της χώρας από το ΠΑΣΟΚ, έφε­ρε και την διά­ψευ­ση πολ­λών λαϊ­κών προσ­δο­κιών. Οι απο­χω­ρή­σεις στε­λε­χών του ήταν συχνές.

Το 1984 ο Νίκος Καρ­γό­που­λος απο­χώ­ρη­σε  από το ΠΑΣΟΚ και ίδρυ­σε το ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΑΣΚΕ). Στις εκλο­γές του 1985 έλα­βε 0,16%, του 1985 σχε­δόν εκμη­δε­νί­στη­κε με ποσο­στό 0,04% και συνέ­χι­σε για πολ­λά χρό­νια να συμ­με­τέ­χει αυτό­νο­μα στις εκλο­γι­κές ανα­με­τρή­σεις με μικρό­τε­ρα ποσοστά.

Το 1987 ο Γερά­σι­μος Αρσέ­νης διε­γρά­φη από το ΠΑΣΟΚ και ίδρυ­σε το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ. Στις εκλο­γές του 1989 έλα­βε (0,21%) και δεν εξε­λέ­γη, αλλά στις ευρω­ε­κλο­γές κατόρ­θω­σε να εκλε­γεί ευρω­βου­λευ­τής με ποσο­στό (0,66%). Στη συνέ­χεια προ­σχώ­ρη­σε πάλι στο ΠΑΣΟΚ.

Την ίδια επο­χή, ο Κωστής Στε­φα­νό­που­λος, αφού απέ­τυ­χε δύο φορές να εκλε­γεί πρό­ε­δρος της ΝΔ, το 1981 έχα­σε από τον Ευάγ­γε­λο Αβέ­ρωφ και το 1984 από τον Κων­στα­ντί­νο Μητσο­τά­κη, απο­χώ­ρη­σε από την ΝΔ και ίδρυ­σε την ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ (ΔΗΑΝΑ). Στις εκλο­γές του 1989, όπου το πολι­τι­κό σύστη­μα έχει να αντι­με­τω­πί­σει τα σοβα­ρά προ­βλή­μα­τα του σκαν­δά­λου Κοσκω­τά, έλα­βε το χαμη­λό ποσο­στό του 1,01%, ενώ απέ­τυ­χε και στις ευρω­ε­κλο­γές. Έτσι το 1994 ανέ­στει­λε την δρά­ση της ΔΗΑΝΑ.

Η δια­κυ­βέρ­νη­ση της χώρας το 1990–1993 από την ΝΔ του Κων­στα­ντί­νου Μητσο­τά­κη δημιούρ­γη­σε μεγά­λη δυσα­ρέ­σκεια στο λαό. Εκεί­νη την επο­χή, το 1993, ο Αντώ­νης Σαμα­ράς διε­γρά­φη από την ΝΔ και ίδρυ­σε την ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ (ΠΟΛ.ΑΝ.) Στις εκλο­γές του 1993 έλα­βε ποσο­στό 4,88, στις ευρω­ε­κλο­γές 8,70%, ενώ το 1996 απέ­τυ­χε να εκλε­γεί βου­λευ­τής λαμ­βά­νο­ντας ποσο­στό 2,94%. Λόγω των απο­τυ­χιών και στις ευρω­ε­κλο­γές του 1999, δεν πήρε μέρος στις εκλο­γές του 2000, ενώ το 2004 στή­ρι­ξε την ΝΔ και στην συνέ­χεια προ­σχώ­ρη­σε σε αυτήν.

Το 1995 το ΠΑΣΟΚ βρί­σκε­ται σε ανα­τα­ρα­χή εφό­σον ο Ανδρέ­ας Παπαν­δρέ­ου πρέ­πει να αντι­κα­τα­στα­θεί. Ο Δημή­τρης Τσο­βό­λας, μαζί με παλιά στε­λέ­χη του ΠΑΣΟΚ, ιδρύ­ει το  1995 το Δημο­κρα­τι­κό Κοι­νω­νι­κό Κίνη­μα (ΔΗ.Κ.ΚΙ.). Στις εκλο­γές του 1996 έλα­βε 4,43% ενώ στις επό­με­νες απέ­τυ­χε να εκλε­γεί βου­λευ­τής. Το 2000 πήρε 2,69% και το 2004 ποσο­στό 1,79% με απο­τέ­λε­σμα να ανα­κοι­νώ­σει την διά­λυ­ση του κόμ­μα­τος. Μετά την απο­χώ­ρη­ση του Τσο­βό­λα, το 2007 μέλη του κόμ­μα­τος απο­φά­σι­σαν να συνε­χί­σουν την λει­τουρ­γία του και να συμ­με­τέ­χουν στον ΣΥΡΙΖΑ. Μετά το 2015 τα υπο­λείμ­μα­τα απο­χώ­ρη­σαν από τον ΣΥΡΙΖΑ και συνερ­γά­ζο­νται με διά­φο­ρα εξω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κά κόμματα.

Το 2000 ο Γιώρ­γος Καρα­τζα­φέ­ρης απο­χώ­ρη­σε από την ΝΔ και ίδρυ­σε το κόμ­μα ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΛΑ.Ο.Σ). Στις εκλο­γές του 2004 έλα­βε 2,19% μένο­ντας εκτός βου­λής, ενώ το 2007 έφτα­σε στο 3,80% και εξέ­λε­ξε βου­λευ­τές. Το 2009 έλα­βε το μεγα­λύ­τε­ρο ποσο­στό του, 5,63%. Το 2011, στη διάρ­κεια της μεγά­λης κρί­σης και των λαϊ­κών αντι­δρά­σε­ων, μαζί με το ΠΑΣΟΚ και την ΝΔ συμ­με­τεί­χε στην κυβέρ­νη­ση «Παπα­δή­μου». Έτσι προ­σέ­φε­ρε την κάλυ­ψη μιας ελά­χι­στης εθνι­κής ομο­ψυ­χί­ας που απαι­τού­σε το σύστη­μα, για να δικαιο­λο­γή­σει την συγκυ­βέρ­νη­ση των γαλα­ζο­πρά­σι­νων «αιώ­νιων εχθρών». Αυτό είχε σαν απο­τέ­λε­σμα στις δύο ανα­με­τρή­σεις του 2012 το ΛΑΟΣ να λάβει ποσο­στό 2,89% και 1,58%, και να μεί­νει εκτός βου­λής. Μετά την νέα απο­τυ­χία του το 2015 με ποσο­στό 1,03%, δεν ξανα­συμ­με­τεί­χε σε εκλογές.

Η οικο­νο­μι­κή κρί­ση όμως είναι πολύ μεγά­λη και απαι­τού­νται πολ­λά «μνη­μό­νια» και πολ­λά σκλη­ρά αντι­λαϊ­κά μέτρα. Το σύστη­μα έχει ανά­γκη να προ­σφέ­ρει στο λαό δια­φο­ρε­τι­κές εναλ­λα­κτι­κές λύσεις για να τον ελέγ­ξει και να τον χει­ρα­γω­γή­σει. Την περί­ο­δο αυτή χρη­σι­μο­ποιού­νται κατά κόρον τα «κόμ­μα­τα μιας χρή­σης» ως ανα­χώ­μα­τα. Ο λαός δεν πρέ­πει να ριζο­σπα­στι­κο­ποι­η­θεί, δεν πρέ­πει να δει την πρό­τα­ση που του προ­τεί­νει το ΚΚΕ.

Το 2010, μετά το πρώ­το μνη­μό­νιο και την απα­ξί­ω­ση των δύο κυβερ­νη­τι­κών κομ­μά­των, ο Φώτης Κου­βέ­λης απο­χω­ρεί από τον ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟ και ιδρύ­ει την ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ (ΔΗΜΑΡ). Σε αυτό εντά­χθη­καν στε­λέ­χη του ΠΑΣΟΚ και οικο­λο­γι­κές ομά­δες. Η προ­βο­λή που παρεί­χε το σύστη­μα, βοή­θη­σε την ΔΗΜΑΡ στις εκλο­γές του Μαΐ­ου του 2012 να λάβει ποσο­στό 6,11% ενώ στις εκλο­γές του Ιου­νί­ου 6,26%.

Με τους 17 βου­λευ­τές που εξέ­λε­ξε συμ­με­τεί­χε στην κυβέρ­νη­ση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ με πρω­θυ­πουρ­γό τον Σαμα­ρά. Η συμ­με­το­χή της κρί­θη­κε από το πολι­τι­κό σύστη­μα ως απα­ραί­τη­τη, όχι επει­δή έλλει­παν βου­λευ­τές για να σχη­μα­τι­σθεί κυβέρ­νη­ση (ΝΔ και ΠΑΣΟΚ είχαν 162 βου­λευ­τές), αλλά επει­δή έπρε­πε να δώσει άλλο­θι στην συνερ­γα­σία της ΝΔ με το ΠΑΣΟΚ, εφό­σον μέχρι τότε η ΝΔ εμφα­νι­ζό­ταν ως αντι­μνη­μο­νια­κό κόμ­μα. Αυτό δυσα­ρέ­στη­σε τους ψηφο­φό­ρους της, και παρά την απο­χώ­ρη­ση τής ΔΗΜΑΡ από την κυβέρ­νη­ση το 2013, στις ευρω­ε­κλο­γές του 2014 έλα­βε μόνο 1,2%, ενώ στις βου­λευ­τι­κές του Ιανουα­ρί­ου του 2015 κατα­πο­ντί­στη­κε με ποσο­στό 0,49%. Στη συνέ­χεια ο Κου­βέ­λης παραι­τή­θη­κε από πρό­ε­δρος και τα υπο­λείμ­μα­τα της ΔΗΜΑΡ απορ­ρο­φή­θη­καν από ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ.

Στα τέλη του 2010 η Ντό­ρα Μπα­κο­γιάν­νη, με την αιτιο­λο­γία ότι ψήφι­σε το πρώ­το μνη­μό­νιο του ΠΑΣΟΚ, δια­γρά­φε­ται από την ΝΔ, και ιδρύ­ει το κόμ­μα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ. Στις εκλο­γές του Μαΐ­ου του 2012 έλα­βε 2,55%, δίχως να εκλέ­ξει βου­λευ­τές και στη συνέ­χεια, ενό­ψει των εκλο­γών του Ιου­νί­ου του 2012, επα­νε­ντά­χθη­κε στην ΝΔ. Το κόμ­μα της «έζη­σε» μόνο λίγες βδομάδες!

Το παι­χνί­δι που παί­χτη­κε μετα­ξύ του «αντι­μνη­μο­νια­κού» Σαμα­ρά και της «μνη­μο­νια­κής» Μπα­κο­γιάν­νη, είναι πολύ χαρα­κτη­ρι­στι­κό για τον τρό­πο που το πολι­τι­κό σύστη­μα προ­σπα­θού­σε να θολώ­σει τα νερά και να χει­ρα­γω­γή­σει τους ψηφο­φό­ρους. Η ΝΔ ενώ ήτα­νε ένα καθα­ρά μνη­μο­νια­κό κόμ­μα (όπως απέ­δει­ξε στην συνέ­χεια), έπρε­πε εκεί­νη την περί­ο­δο να εμφα­νί­ζε­ται με αντι­μνη­μο­νια­κή προβιά!

Το 2012 ο Πάνος Καμ­μέ­νος δια­γρά­φε­ται από την ΝΔ επει­δή δια­φώ­νη­σε με την κυβέρ­νη­ση Παπα­δή­μου και την δανεια­κή σύμ­βα­ση που θα υπο­γρα­φό­ταν. Εφό­σον η ΝΔ είχε πετά­ξει πλέ­ον την προ­βιά του «αντι­μνη­μο­νια­κού» έπρε­πε να βρε­θεί μια λύση για τους ψηφο­φό­ρους της που ήταν ενά­ντια στα μνη­μό­νια. Για να μαντρω­θούν αυτοί οι ψηφο­φό­ροι και να μην ξεφύ­γουν από τον συντη­ρη­τι­κό χώρο, ανα­λαμ­βά­νει ο ακρο­δε­ξιός Πάνος Καμ­μέ­νος να ιδρύ­σει το κόμ­μα ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ (ΑΝΕΛ). Στις εκλο­γές του Μάη του 2012 οι ΑΝΕΛ έλα­βαν 10,61%ενώ τον Ιού­νιο υπο­χώ­ρη­σαν στο 7,51%.

Στη συνέ­χεια τον Ιανουά­ριου του 2015 έλα­βαν 4,75% και συγκρό­τη­σαν κυβέρ­νη­ση συνερ­γα­σί­ας με τον ΣΥΡΙΖΑ. στις εκλο­γές του Σεπτέμ­βρη του 2012 υπο­χώ­ρη­σαν στο 3,69, ενώ στις ευρω­ε­κλο­γές του 2019 κατα­πο­ντί­στη­κε στο 0,80%. Ο ρόλος του είχε πλέ­ον τελειώ­σει και τα στε­λέ­χη του μοι­ρά­στη­καν σε ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ.

Τον Φεβρουά­ριο του 2014 ενό­ψει των ευρο­ε­κλο­γών, από το που­θε­νά, ιδρύ­θη­κε το κόμ­μα ΠΟΤΑΜΙ από τον δημο­σιο­γρά­φο Σταύ­ρο Θεο­δω­ρά­κη. Με την πρω­το­φα­νή προ­βο­λή που είχε από τα μέσα ενη­μέ­ρω­σης, στις ευρω­ε­κλο­γές του Μαΐ­ου της ίδιας χρο­νιάς, έλα­βε ποσο­στό 6,60%. Στις εκλο­γές του Ιανουα­ρί­ου του 2015 έλα­βε 6,05% ενώ στις αντί­στοι­χες του Σεπτεμ­βρί­ου 2015 ποσο­στό 4,09%. Με την νίκη του ΣΥΡΙΖΑ και το μεγά­λο ποσο­στό της ΝΔ το σύστη­μα έδει­χνε να στα­θε­ρο­ποιεί­ται. Το τρί­το μνη­μό­νιο είχε ψηφι­σθεί από όλους πλην ΚΚΕ, και οι λόγοι ύπαρ­ξης του κόμ­μα­τος ΠΟΤΑΜΙ εξέ­λι­παν. Το κόμ­μα μπή­κε σε κρί­ση και τα στε­λέ­χη του δια­μοι­ρά­στη­καν σε ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Βασί­λης Λεβέ­ντης είναι ένας ιδιόρ­ρυθ­μος πολι­τι­κός, ο οποί­ος επί δεκα­ε­τί­ες συντη­ρεί το κόμ­μα του, την ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ. Από το 1993 συμ­με­τέ­χει στις εκλο­γι­κές ανα­με­τρή­σεις με ποσο­στά περί­που στο 0,3%. Το 2015 όμως, τότε που το αστι­κό πολι­τι­κό σύστη­μα είχε ανά­γκη από όλες του τις εφε­δρεί­ες, προ­βλή­θη­κε από τα μέσα ενη­μέ­ρω­σης. Για άλλη μια φορά ο λαός χει­ρα­γω­γή­θη­κε και στις εκλο­γές του Σεπτέμ­βρη του 2015 η ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ έλα­βε 3,43% και μπή­κε στη βου­λή. Στη συνέ­χεια βέβαια, αφού συνει­σέ­φε­ρε ό,τι μπο­ρού­σε στο σύστη­μα για να ορθο­πο­δή­σει, ακο­λού­θη­σε την τύχη των «κομ­μά­των μιας χρή­σης». Στις εκλο­γές του 2019 έλα­βε 1,24 και έμει­νε εκτός βου­λής, ενός τον Μάιο του 2023 επα­νήλ­θε στα παλιά ποσο­στά του (0,38%).

Το 2016 το ΛΑΟΣ του Καρα­τζα­φέ­ρη έχει κατα­πο­ντι­στεί, οι ΑΝΕΛ χαρο­πα­λεύ­ουν, ενώ η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ συρ­ρι­κνώ­νε­ται και δεν θεω­ρεί­ται αξιό­πι­στος συνερ­γά­της με τα ποι­νι­κά αδι­κή­μα­τα που έχει δια­πρά­ξει. Το κενό στον ακρο­δε­ξιό χώρο είναι μεγά­λο και ο πρώ­ην βου­λευ­τής του ΛΑΟΣ Κυριά­κος Βελό­που­λος ανα­λαμ­βά­νει να το καλύ­ψει, ιδρύ­ο­ντας το κόμ­μα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ.

Στις εκλο­γές του 2019 το κόμ­μα του προ­βάλ­λε­ται από το σύστη­μα και έλα­βε ποσο­στό 3,70%. Στη συνέ­χεια τον Μάιο του 2023 έλα­βε ποσο­στό 4,45%.

Την ίδια περί­ο­δο που ο Βελό­που­λος έκα­νε το κόμ­μα του στο χώρο της ακρο­δε­ξιάς, στην κεντρο­α­ρι­στε­ρά εμφα­νι­ζό­ντου­σαν δύο νέα κόμ­μα­τα, η ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ της Ζωής Κων­στα­ντο­πού­λου και το ΜΕΡΑ25 του Γιάν­νη Βαρου­φά­κη. Η κρί­ση που θα επέλ­θει στον χώρο του «μνη­μο­νια­κού» πλέ­ον ΣΥΡΙΖΑ είναι θέμα χρό­νου. Το σύστη­μα λαμ­βά­νει τα μέτρα του.

Η ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ το 2019 έλα­βε 1,47 ενώ το Μάη του 2023 ποσο­στό 2,89% μένο­ντας εκτός βουλής.

Το ΜΕΡΑ25 το 2019 έλα­βε ποσο­στό 3,44% και μπή­κε στην βου­λή, ενώ τον Μάη του 2023 δεν τα κατά­φε­ρε και με 2,63% δεν εξέ­λε­ξε βουλευτές.

Στις εκλο­γές του Μάη του 2023 έκα­νε εμφά­νι­ση από το που­θε­νά, το κόμ­μα ΝΙΚΗ, και αξιο­ποιώ­ντας την έλλει­ψη της φασι­στι­κής ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ, έλα­βε 2,92%.

Βέβαια υπήρ­ξαν και υπάρ­χουν και πολ­λά μικρό­τε­ρα κόμ­μα­τα και ομά­δες αλλά εφό­σον δεν έπαι­ξαν κάποιο ουσια­στι­κό ρόλο δεν θα ασχο­λη­θού­με στο σημε­ρι­νό σημείωμα.

Τώρα εάν θέλε­τε να προ­βλέ­ψε­τε την τύχη των τελευ­ταί­ων κομ­μά­των, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ, ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΜΕΡΑ25 και ΝΙΚΗ, δεν έχε­τε παρά να τη συγκρί­νε­τε με την τύχη των προη­γού­με­νων «κομ­μά­των μιας χρήσης».

Εάν πάλι θέλε­τε να αντι­στα­θεί­τε στις απάν­θρω­πες πολι­τι­κές του καπι­τα­λι­στι­κού μας συστή­μα­τος, δίχως να πέφτε­τε στα δίχτυα των ανα­χω­μά­των του, δεν έχε­τε παρά να συντα­χθεί­τε με το ΚΚΕ.

Θα είστε σίγου­ροι ότι με το ΚΚΕ θα υπάρ­χει 100% Μαχη­τι­κή Λαϊ­κή Αντιπολίτευση!

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο