Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κόμμα Τουντέχ: Καλεί σε εντατικοποίηση των λαϊκών διαδηλώσεων κατά του δικτατορικού ιρανικου καθεστώτος

Σε κάλε­σμα για εντα­τι­κο­ποί­η­ση των λαϊ­κών δια­δη­λώ­σε­ων κατά του αυταρ­χι­κού, θεο­κρα­τι­κού καθε­στώ­τος στο Ιράν προ­χώ­ρη­σε το Κόμ­μα Του­ντέχ (Κόμ­μα του Λαού), με ανα­κοί­νω­ση που εξέ­δω­σε η Κεντρι­κή Επιτροπή.

Στην ανα­κοί­νω­ση, η ΚΕ του Του­ντέχ ανα­φέ­ρει ότι η απε­χθής δολο­φο­νία της Μαχ­σά Αμι­νί από το καθε­στώς έχει προ­κα­λέ­σει πρω­το­φα­νείς δια­δη­λώ­σεις σε περισ­σό­τε­ρες από 80 πόλεις της χώρας, δημιουρ­γώ­ντας ένα κύμα δια­μαρ­τυ­ρί­ας ενά­ντια στην διαρ­κή κατα­πί­ε­ση των δικαιω­μά­των των γυναι­κών και του λαού.

Το Του­ντέχ επι­ση­μαί­νει ότι το δικτα­το­ρι­κό καθε­στώς προ­βαί­νει σε κάθε δυνα­τή προ­σπά­θεια για να κατα­στεί­λει και να τσα­κί­σει την λαϊ­κή εξέ­γερ­ση οδη­γώ­ντας σε λου­τρό αίμα­τος με δεκά­δες νεκρούς και τραυ­μα­τί­ες. Στο πλαί­σιο αυτό καλεί την εργα­τι­κή τάξη και τα λαϊ­κά στρώ­μα­τα να συνε­χί­σουν, ακό­μη πιο απο­φα­σι­στι­κά, την πάλη ενά­ντια στην δικτα­το­ρία του Χαμε­νεϊ και των συμ­μά­χων του.

«Το καθε­στώς της Ισλα­μι­κής Δημο­κρα­τί­ας δεν επι­δέ­χε­ται καμία μεταρ­ρύθ­μι­ση και η διαιώ­νι­σή του θα οδη­γή­σει σε τρο­με­ρές κατα­στρο­φές, εμπο­δί­ζο­ντας την πορεία της χώρας μας προς την ελευ­θε­ρία, την ειρή­νη, την ασφά­λεια και την κοι­νω­νι­κή δικαιο­σύ­νη. Η διαιώ­νι­ση του ισχύ­ο­ντος καθε­στώ­τος είναι η από­λυ­τη αιτία ανα­σφά­λειας στην χώρα μας», επι­ση­μαί­νει η ΚΕ του Τουντέχ.

«Ο βασι­κός στό­χος του λαού, όπως απο­τυ­πώ­νε­ται ξεκά­θα­ρα στα συν­θή­μα­τά του, είναι η μετά­βα­ση από την σημε­ρι­νή δικτα­το­ρία σε ένα ελεύ­θε­ρο και ανε­ξάρ­τη­το Ιράν, απε­λευ­θε­ρω­μέ­νο από τα δεσμά του θεο­κρα­τι­κού καθε­στώ­τος και την απει­λή ξένων επεμ­βά­σε­ων, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων αυτών που γίνο­νται από ξένα κέντρα προ­πα­γάν­δας ενά­ντια στην χώρα μας», ανα­φέ­ρει το Τουντέχ.

«Το Κόμ­μα Του­ντέχ κατα­δι­κά­ζει για άλλη μια φορά την αιμα­τη­ρή και βάναυ­ση κατα­στο­λή του λαού μας από το θεο­κρα­τι­κό καθε­στώς και καλεί όλες τις προ­ο­δευ­τι­κές δυνά­μεις του Ιράν και ολό­κλη­ρου του κόσμου να υπο­στη­ρί­ξουν ενερ­γά το μαζι­κό κίνη­μα δια­μαρ­τυ­ρί­ας στη χώρα», κατα­λή­γει η ανα­κοί­νω­ση της ΚΕ.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο