Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κόμμα των Κομμουνιστών, ΗΠΑ: Τα γεγονότα στο Καπιτώλιο είναι αποτέλεσμα της καπιταλιστικής σήψης

Σε ανα­κοί­νω­ση που εξέ­δω­σε για τα γεγο­νό­τα στο Καπι­τώ­λιο των ΗΠΑ, το Κόμ­μα των Κομ­μου­νι­στών, ΗΠΑ (PCUSA)* επι­ση­μαί­νει τα εξής:

Στις 6 Γενά­ρη 2021, την ημέ­ρα που το Κογκρέ­σο, ετοι­μά­ζο­νταν να επι­κυ­ρώ­σει τα απο­τε­λέ­σμα­τα των εκλο­γών του 2020, ένα ακρο­δε­ξιό πλή­θος ανέ­βη­κε στο Καπι­τώ­λιο με προ­φα­νή στό­χο να προ­κα­λέ­σει πρα­ξι­κό­πη­μα υπέρ του Ντό­ναλντ Τραμπ. Αυτός ο συρ­φε­τός, απο­τε­λού­με­νος από υπο­στη­ρι­κτές απο­τυ­χη­μέ­νων κινη­μά­των όπως η “Συνο­μο­σπον­δία” (Confederacy), το “Νότιο Βιετ­νάμ” και άλλους αντι­δρα­στι­κούς και αντι­κομ­μου­νι­στές, ενώ­θη­κε για να στη­ρί­ξει τον αντι­δη­μο­κρα­τι­κό και φασι­στι­κό στό­χο εγκα­θί­δρυ­σης μιας αντι­δρα­στι­κής δικτατορίας.

Υπήρ­ξε πολύ λίγη αντί­στα­ση από την Αστυ­νο­μία του Καπι­τω­λί­ου. Παρ’ όλα αυτά, με το που όχλος έφτα­σε στην πόρ­τα της ολο­μέ­λειας, υπήρ­ξε μια μικρή ένο­πλη σύγκρου­ση που οδή­γη­σε στο θάνα­το ενός εκ των ακρο­δε­ξιών δια­δη­λω­τών. Παρά το γεγο­νός αυτό, είναι αρκε­τά ξεκά­θα­ρο ότι υπήρ­ξε συνερ­γα­σία μετα­ξύ των φασι­στι­κών δυνά­με­ων και της Αστυ­νο­μί­ας του Καπι­τω­λί­ου. Η αστυ­νο­μία φαί­νε­ται να επι­κοι­νω­νεί με τους δια­δη­λω­τές σε φιλι­κό κλί­μα, να βγά­ζει φωτο­γρα­φί­ες μαζί τους, να δίνουν χει­ρα­ψί­ες, ακό­μη και να τους ανοί­γει τις πύλες. Είναι αδύ­να­το για την αστυ­νο­μία και τον στρα­τό να μην είχαν λάβει γνώ­ση για την οργα­νω­μέ­νη μαζι­κή δια­δή­λω­ση στο κέντρο της Ομο­σπον­δια­κής Κυβέρ­νη­σης. Πως αλλιώς μπο­ρεί να εξη­γη­θεί το γεγο­νός ότι επί σχε­δόν τέσ­σε­ρις ώρες το πλή­θος αφέ­θη­κε να λεη­λα­τεί την Γερου­σία και τη Βου­λή των Αντι­προ­σώ­πων; Αν και η δήμαρ­χος της Ουά­σινγ­κτον είχε ζητή­σει, μέρες πριν την δια­δή­λω­ση, να στα­λεί η Εθνο­φρου­ρά, το αίτη­μα της απορ­ρί­φθη­κε. Είναι πέρα από ύπο­πτο ότι το αίτη­μα αυτό απορ­ρί­φθη­κε, είναι ένα ξεκά­θα­ρο σημά­δι της συνερ­γα­σί­ας μετα­ξύ της αστυ­νο­μί­ας και των φασι­στι­κών ομάδων.

Ο νεο­ε­κλε­γείς Πρό­ε­δρος Τζο Μπάι­ντεν δήλω­σε πως “η δημο­κρα­τία μας δέχε­ται μια πρω­το­φα­νή επί­θε­ση” και κάλε­σε τον Ντό­ναλντ Τραμπ να ζητή­σει την άμε­ση διά­λυ­ση των δια­δη­λω­τών. Η γλυ­κα­νά­λα­τη αυτή απά­ντη­ση ήταν ντρο­πια­στι­κή και είναι αδια­νό­η­το για τον νεο­ε­κλεγ­μέ­νο Πρό­ε­δρο να μην ζητά την σύλ­λη­ψη όσων βρί­σκο­νται πίσω από το επι­χει­ρη­θέν πρα­ξι­κό­πη­μα. Εάν στην θέση αυτών ήταν το κίνη­μα Black Lives Matter, κομ­μου­νι­στές δια­δη­λω­τές ή του φιλει­ρη­νι­κού κινή­μα­τος, θα είχαν – το λιγό­τε­ρο – συλ­λη­φθεί πριν ακό­μη προ­λά­βουν να φτά­σουν στα σκα­λιά του Καπι­τω­λί­ου. Κατα πάσα πιθα­νό­τη­τα θα είχαν πυρο­βο­λη­θεί. Μαύ­ροι δια­δη­λω­τές θα είχαν σίγου­ρα ακό­μη χει­ρό­τε­ρη τύχη.

Για­τί συνέ­βη τώρα αυτός ο ξεση­κω­μός; Για­τί μετά από 300 χρό­νια ιστο­ρί­ας αυτής της χώρας βιώ­νου­με σήμε­ρα μια τέτοια κατά­στα­ση; Αυτά που συμ­βαί­νουν είναι απο­τέ­λε­σμα της καπι­τα­λι­στι­κής σήψης. Το οικο­νο­μι­κό και πολι­τι­κό σύστη­μα απέ­τυ­χε να αντι­με­τω­πί­σει επαρ­κώς την παν­δη­μία η οποία έχει επι­τα­χύ­νει την οικο­νο­μι­κή παρακ­μή. Η άρχου­σα τάξη έχει εξα­ντλή­σει όλους τους τρό­πους προ­ε­κι­μέ­νου να απο­μυ­ζά κέρ­δος από την εργα­τι­κή τάξη, με νεο­φι­λε­λεύ­θε­ρες μεταρ­ρυθ­μί­σεις που επί δεκα­ε­τί­ες οδή­γη­σαν στην υπο­βάθ­μι­ση της ποιό­τη­τας ζωής της εργα­τι­κής τάξης και την ολο­έ­να και αυξα­νό­με­νη ανεργία.

Μόνο μια ενω­μέ­νη εργα­τι­κή τάξη έχει τη δύνα­μη να προ­κα­λέ­σει δρα­στι­κή κοι­νω­νι­κή αλλα­γή εξαι­τί­ας της σχέ­σης της με τα μέσα παρα­γω­γής – τα εργο­στά­σια, τις πλου­το­πα­ρα­γω­γι­κές πηγές, την ίδια την εργα­τι­κή δύναμη.

Πηγή: idcommunism.com

* Το Κόμ­μα των Κομ­μου­νι­στών, ΗΠΑ (Party of Communists, USA — PCUSA) δεν πρέ­πει να συγ­χέ­ε­ται με το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα των ΗΠΑ (ΚΚ ΗΠΑ). Το Κόμ­μα των Κομ­μου­νι­στών, ΗΠΑ, ιδρύ­θη­κε το 2014 από πρώ­ην μέλη του ΚΚ ΗΠΑ τα οποία απο­χώ­ρη­σαν δια­φω­νώ­ντας με την οπορ­του­νι­στι­κή γραμ­μή του τελευ­ταί­ου. Θυμί­ζε­ται ότι στις πρό­σφα­τες εκλο­γές του Νοέμ­βρη, το PCUSA στή­ρι­ξε την υπο­ψη­φιό­τη­τα του Ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νού Κρί­στο­φερ Χελά­λι, στην πολι­τεία του Βερ­μόντ, για τη Βου­λή των Αντιπροσώπων.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο