Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κόρινθος: ΜΚΟ εν μέσω κακοκαιρίας και πανδημίας έδιωξε πρόσφυγες από τις εστίες τους (ΦΩΤΟ)

Πρό­σφυ­γες με παι­διά εγκα­τα­λειμ­μέ­νοι στο δρό­μο εν μέσω κακο­και­ρί­ας και παν­δη­μί­ας! Αφέ­θη­καν στην τύχη τους και κιν­δυ­νεύ­ουν ανθρώ­πι­νες ζωές!

Όπως έγι­νε γνω­στό από τη «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» Κοριν­θί­ας η αρμό­δια Μ.Κ.Ο. απο­φά­σι­σε να διώ­ξει πρό­σφυ­γες από τις εστί­ες τους καθώς ολο­κλη­ρώ­θη­κε η σύμ­βα­ση με την οποία φιλο­ξε­νού­νταν σε ξενο­δο­χείο στους Aγί­ους Θεο­δώ­ρους Κορινθίας

Όμως μεγά­λος αριθ­μός προ­σφύ­γων δεν έχει εξα­σφα­λί­σει στέ­γα­ση και βρί­σκε­ται εκτε­θει­μέ­νος στη βρο­χή, το κρύο και την κακο­και­ρία που ανα­μέ­νε­ται να επι­δει­νω­θεί τις επό­με­νες ώρες!

Κλι­μά­κιο της Τ.Ε. Κοριν­θί­ας του ΚΚΕ βρέ­θη­κε στο χώρο που παρα­μέ­νουν οι πρό­σφυ­γες και μίλη­σε μαζί τους για τα προ­βλή­μα­τα που αντιμετωπίζουν.

Οι εκλεγ­μέ­νοι Σύμ­βου­λοι της «Λαι­κής Συσπεί­ρω­σης» στο Δήμο και στην Περι­φέ­ρεια επι­κοι­νώ­νη­σαν με τη δημο­τι­κή και περι­φε­ρεια­κή αρχή και απαί­τη­σαν να δοθεί άμε­σα λύση ώστε να βρουν κατα­φύ­γιο σε ασφα­λείς χώρους με ανθρώ­πι­νες συν­θή­κες διαβίωσης.

Οι ώρες που περ­νούν είναι κρί­σι­μες και οι αρμό­διοι να ανα­λά­βουν τις ευθύ­νες τους πριν να είναι αργά!

prosfyges agioi theodoroi1 prosfyges agioi theodoroi2 prosfyges agioi theodoroi3 prosfyges agioi theodoroi4 prosfyges agioi theodoroi5

Πηγή: 902.gr

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο