Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κόσμος σε μια έκσταση — Η καλύτερη ταινία του Γκλάουμπερ Ρόχα

Από 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ στους Κινηματόγραφους

IMDB link  🎥 🎬

TERRA EM TRANSE | O Vômito Triunfal de Glauber Rocha

ΒΡΑΒΕΙΑ

Έντονη πολιτική εστίαση,  αμεσότητα των μηνυμάτων που καθρεφτίζει κοινωνίες φλογισμένες από την προσδοκία επαναστατικών αλλαγών.
Στη φανταστική χώρα της Λατινικής Αμερικής Eldorado, ένας ποιητής προσπαθεί να επηρεάσει την πολιτική αλλαγή επηρεάζοντας ισχυρούς άνδρες. 
 

Ο τίτλος της τρί­της ται­νί­ας του πρώ­ην Βρα­ζι­λιά­νου σκη­νο­θέ­τη Glauber Rocha είναι αρκε­τά αυτο­νό­η­τος, αντι­προ­σω­πευ­τι­κός της σημα­σί­ας, της θέσης και του πλαι­σί­ου του στον πολι­τι­σμό και την κοι­νω­νία της Βρα­ζι­λί­ας στα τέλη της δεκα­ε­τί­ας του 1960: ένα ταξί­δι σαν την έκστα­ση στην καρ­διά μιας σύγκρου­σης χώρας.
Μια κορε­σμέ­νη, σου­ρε­α­λι­στι­κή φαντα­σί­ω­ση για την αιώ­νια σύγκρου­ση μετα­ξύ ιδε­α­λι­σμού και πραγ­μα­τι­σμού, που δια­μορ­φώ­νε­ται ως μια λεπτή κάλυ­ψη των πολι­τι­κών ταρα­χών της Βρα­ζι­λί­ας, η Terra em Transe  είναι μια ορμη­τι­κή ροή εικό­νων και σκέ­ψε­ων που στο­χεύ­ουν ακρι­βώς στην ώρα και τον τόπο της, αλλά των οποί­ων οι διαυ­γής σκέ­ψεις για την πολι­τι­κή και την κοι­νω­νία παρα­μέ­νουν έγκυ­ρες και σύγχρονες.

Λέγε­ται σε κατα­κερ­μα­τι­σμέ­νη, γραμ­μι­κά ακο­λου­θία χρη­σι­μο­ποιώ­ντας συχνά φορη­τές κάμε­ρες σε στυλ ρεπορ­τάζ, κυνη­γά με ενθου­σια­σμό την ελευ­θε­ρία και την αλή­θεια με εξί­σου από­λυ­τους όρους, κάνο­ντάς τα ενσω­μα­τώ­νο­ντας στην ίδια την ελευ­θε­ρία της μορ­φής — όπως ένας άγριος, τρο­πι­κός Godard που αφή­νε­ται χαλα­ρός σε μια ζού­γκλα δυσα­ρέ­σκειας και ποί­η­σης. Ονο­μα­στι­κά, αυτό λέει την ιστο­ρία για το πώς, σε μια φαντα­στι­κή λατι­νο­α­με­ρι­κά­νι­κη χώρα, ο αρι­στε­ρός ποι­η­τής Πάο­λο Μαρ­τίνς (Jardel Filho) βλέ­πει συστη­μα­τι­κά τις πολι­τι­κές του φιλο­δο­ξί­ες και τα ιδα­νι­κά του να κατα­στρέ­φο­νται στα χέρια των παρα­σκη­νια­κών συμ­βι­βα­σμών και των ισχυ­ρών βιο­μη­χα­νι­κών πιέ­σε­ων, που δια­βρώ­νο­νται από την αντι­πα­ρά­θε­ση. με πραγ­μα­τι­κή ζωή. Και η ιστο­ρία πυρο­βο­λή­θη­κε από τον κ. Ρόχα σαν ο υπέ­ρο­χα ηρω­ι­κός ρομα­ντι­σμός του ιδε­α­λι­σμού να κατα­λή­ξει σε έναν εξί­σου υπέ­ρο­χα ηρω­ι­κό και υπέ­ρο­χα απο­γοη­τευ­τι­κό ρομα­ντι­σμό, τυλί­γο­ντας τον θεα­τή σε μια κακο­φω­νία ήχου.

TERRA EM TRANSE O Vomito Triunfal de Glauber Rocha
Η Terra em Transe  δεν είναι τέλεια ται­νία, αλλά τα ελατ­τώ­μα­τα της απο­τε­λούν ανα­πό­σπα­στο μέρος της δύνα­μης της, την καλ­λι­τε­χνι­κή και ιστο­ρι­κή σημα­σία της ως ορό­ση­μο τόσο για το βρα­ζι­λιά­νι­κο “Cinema Novo” κίνη­μα της δεκα­ε­τί­ας του 1960 όσο και για τα πολ­λά παγκό­σμια “νέα κύμα­τα” “αυτής της δεκαετίας.

Ηθο­ποιοί: Jardel Filho, Paulo Autran, José Lewgoy, Glaube Rocha, Paulo Gracindo, Hugo Carvana, Danuza Leão Σκη­νο­θέ­της και συγ­γρα­φέ­ας: Glauber Rocha Κινη­μα­το­γρα­φία: Luiz Carlos Barreto (b & w) Μου­σι­κή: Sérgio Ricardo Σχε­δια­στής και κοστού­μια: Paulo Gil Soares Επι­μέ­λεια: Eduardo Escorel Παρα­γω­γός: Zelito Viana (Mapa Filmes, Difilm) Βρα­ζι­λία, 1967, 107 λεπτά 

🎬   ENTRANCED EARTH (TERRA EM TRANSE 1967), σε σκη­νο­θε­σία Glauber Rocha, 106 λεπτά, Βραζιλία)
Μία από τις σημα­ντι­κές ται­νί­ες του κινή­μα­τος «Cinema Novo» της Βρα­ζι­λί­ας εμπνευ­σμέ­νη από το Γαλ­λι­κό Νέο Κύμα , σε σκη­νο­θε­σία του Glauber Rocha (BLACK GOD, WHITE DEVIL). Στο φαντα­στι­κό Eldorado, ένας δημο­σιο­γρά­φος και ποι­η­τής (Jardel Filho) κάνει ένα εξω­τι­κό ταξί­δι στην πολι­τι­κή της Δεξιάς και της Αρι­στε­ράς πριν απο­γοη­τευ­τεί σε αυτήν την αλλη­γο­ρι­κή κρι­τι­κή της σύγ­χρο­νης Βρα­ζι­λί­ας. Αρχι­κά θεω­ρή­θη­κε από την κυβέρ­νη­ση της Βρα­ζι­λί­ας ως «αμαυ­ρώ­νο­ντας την εικό­να της Βρα­ζι­λί­ας», το ENTRANCED EARTH αργό­τε­ρα θα έπαι­ζε το Φεστι­βάλ των Καν­νών, κερ­δί­ζο­ντας το βρα­βείο «Διε­θνής Ομο­σπον­δία Κρι­τι­κών Κινηματογράφου».

 • Ο επα­να­στα­τι­κός κινη­μα­το­γρά­φος του Ρόχα μια ανα­γνω­ρι­σμέ­νη έμπνευ­ση για το μου­σι­κό κίνη­μα «Τρο­πι­κά» της Βραζιλίας.
 • Επη­ρε­α­σμέ­νος από την κου­βα­νι­κή επα­νά­στα­ση του 1959, προ­σπά­θη­σε να συν­δυά­σει τη θεω­ρία και την πρα­κτι­κή σύμ­φω­να με την ουσία της επα­να­στα­τι­κής πρα­κτι­κής. Ο κινη­μα­το­γρά­φος, που θα είναι ένα από τα πιο απο­τε­λε­σμα­τι­κά εργα­λεία στην επα­νά­στα­ση που θα κάνουν οι άνθρω­ποι, είναι ένα σημα­ντι­κό όπλο. Ως εκ τού­του, ο κινη­μα­το­γρά­φος πρέ­πει να πει απευ­θεί­ας τι θέλει να πει και να μεί­νει μακριά από τις μετα­φο­ρές και τις ανα­φο­ρές, ώστε όλοι να μπο­ρούν να το καταλάβουν.

«Το βρα­ζι­λιά­νι­κο σινε­μά είναι σαν τη Βρα­ζι­λία καθ’ αυτή».
                      Κάρ­λος Ντιέ­γκες  
Βρα­ζι­λία ανα­πτύσ­σει στις δεκα­ε­τί­ες του 1960 και 1970 το δικό της κινη­μα­το­γρα­φι­κό μοντέ­λο με τη μορ­φή του Cinema Novo και εμπνευ­στές τους σκη­νο­θέ­τες Γκλά­ου­μπερ Ρόχα, Νέλ­σον Περέι­ρα ντος Σάντος, Κάρ­λος Ντιέ­γκες και Ζοα­κίμ Πέντρο ντε Αντράντε.
Το Cinema Novo αντλεί απευ­θεί­ας επιρ­ρο­ές από το νεο­ρε­α­λι­σμό και εξε­λίσ­σε­ται παράλ­λη­λα με το γαλ­λι­κό νέο κύμα, με κινη­τή­ρια δύνα­μη το σύν­θη­μα «Μια κάμε­ρα στο χέρι και μια ιδέα στο κεφά­λι» («Uma câmera na mão e uma idéia na cabeça»).
   

📽️  Φιλ­μο­γρα­φία (σκη­νο­θέ­της)

📽️  Δια­κρί­σεις-Βρα­βεία

 • Writer (12)
 • Producer (12)
 • Actor (5)
 • Editor (3)
 • Soundtrack (3)
 • Costume designer (1)
 • Production designer (1)
 • Thanks (2 credits)
 • Self (15 credits)
 • Archive footage (11)

New Star logoΥπάρχει ένα διαφορετικό σινεμά New Star

Γρα­φείο Τύπου NEW STAR
Phone: 2108640054 — 2108220008 — 2108640017
E‑mail: [email protected]

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο