Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κόσοβο: ΝΑΤΟκρατούμενοι οι σερβικοί δήμοι του προτεκτοράτου

Εκα­το­ντά­δες στρα­τιώ­τες του ΝΑΤΟ, με πλή­ρη εξάρ­τυ­ση, έχουν ανα­πτυ­χθεί στους μεγά­λους σερ­βι­κούς δήμους του βόρειου Κοσό­βου, όπου πάνο­πλες αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις της Πρί­στι­να επι­χει­ρούν από την περα­σμέ­νη Παρα­σκευή να επι­βά­λουν με τη βία τους αλβα­νό­φω­νους δημάρ­χους που «κέρ­δι­σαν» στις κάλ­πες που στή­θη­καν τον περα­σμέ­νο Απρί­λη σε τέσ­σε­ρις δήμους, σε εκλο­γές που μποϊ­κο­τά­ρι­σαν σχε­δόν καθο­λι­κά οι Σέρ­βοι του Κοσό­βου, οι οποί­οι απο­τε­λούν τη συντρι­πτι­κή πλειο­ψη­φία του πλη­θυ­σμού στη συγκε­κρι­μέ­νη περιοχή.

Χτες το από­γευ­μα ανα­φέρ­θη­καν τραυ­μα­τι­σμοί ‑που έως αργά το βρά­δυ φέρο­νταν να ξεπερ­νούν τους 50- στην πόλη Ζβέ­τσαν, μετά από παρέμ­βα­ση της ΝΑΤΟι­κής δύνα­μης KFOR για την κατα­στο­λή των διαμαρτυριών.

Σύμ­φω­να με όσα μετέ­δω­σαν σερ­βι­κά ΜΜΕ, άντρες της KFOR προ­σπά­θη­σαν να απε­γκλω­βί­σουν ‑κάνο­ντας χρή­ση χημι­κών και δακρυ­γό­νων- θωρα­κι­σμέ­νο όχη­μα της κοσο­βά­ρι­κης αστυ­νο­μί­ας που βρέ­θη­κε υπό τον κλοιό δια­δη­λω­τών μπρο­στά από το δημαρχείο.

Υπήρ­ξαν ανα­φο­ρές μάλι­στα για νοση­λεία ενός ατό­μου σε κρί­σι­μη κατά­στα­ση. Σήμε­ρα ο Ιτα­λός διοι­κη­τής της ΝΑΤΟι­κής δύνα­μης ανα­κοί­νω­σε ότι 30 στρα­τιώ­τες της τραυ­μα­τί­σθη­καν στις συγκρούσεις.

Ο πρό­ε­δρος της Σερ­βί­ας Αλε­ξά­νταρ Βού­τσιτς πρό­κει­ται να συνα­ντή­σει πρε­σβευ­τές του απο­κα­λού­με­νου κουι­ντέ­του (ΗΠΑ, Ιτα­λία, Γαλ­λία, Γερ­μα­νία και Βρε­τα­νία) στο Βελι­γρά­δι και αργό­τε­ρα πρό­κει­ται να συνα­ντη­θεί με τους πρε­σβευ­τές της Ρωσί­ας και της Κίνας στη Σερβία.

Σύμ­φω­να με σερ­βι­κά μέσα ενη­μέ­ρω­σης, οχη­μα­το­πο­μπές τεθω­ρα­κι­σμέ­νων του Σερ­βι­κού Στρα­τού κατευ­θύ­νο­νται προς τη γραμ­μή οριο­θέ­τη­σης με το Κόσοβο.

Ο επι­κε­φα­λής της εξω­τε­ρι­κής πολι­τι­κής της ΕΕ Ζοζέπ Μπο­ρέλ έσπευ­σε να κατα­δι­κά­σει τις χθε­σι­νές επι­θέ­σεις κατά δυνά­με­ων του ΝΑΤΟ.

Ο Ιτα­λός υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Αντό­νιο Ταγιά­νι κάλε­σε Βελι­γρά­δι και Πρί­στι­να «να επι­δεί­ξουν ηρε­μία και να εγκα­τα­λεί­ψουν τη βία».

Η εκπρό­σω­πος του γαλ­λι­κού υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών Αν-Κλερ Λεζά­ντρ ανέ­φε­ρε σε δήλω­σή της πως «είναι περισ­σό­τε­ρο σημα­ντι­κό παρά ποτέ για την Πρί­στι­να και για το Βελι­γρά­δι να δεί­ξουν υπευ­θυ­νό­τη­τα, επι­στρέ­φο­ντας στο τρα­πέ­ζι των δια­πραγ­μα­τεύ­σε­ων με διά­θε­ση συμβιβασμού».

902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο