Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κόσοβο: Πρώτα τους βομβάρδισε… τώρα τους κλέβει τον ορυκτό πλούτο

Αφού πρώ­τα ισο­πέ­δω­σε την πρώ­ην Γιου­γκο­σλα­βία (για να προ­α­σπί­σει υπο­τί­θε­ται τα ανθρώ­πι­να δικαιώ­μα­τα της αλβα­νι­κής μειο­νό­τη­τας) τώρα έρχε­ται να αρπά­ξει τον ορυ­κτό πλού­το του Κοσό­βου,  μιας περιο­χής, στην οποία εκτι­μά­ται πως υπάρ­χουν πάνω από 14 δισ. τόνοι λιγνί­τη και άνθρακα.

Ο λόγος για τον Αμε­ρι­κα­νό στρα­τη­γό Γου­έ­σλι Κλάρκ και την εται­ρία “Envidity Energy”, την οποία διευ­θύ­νει. Η εται­ρεία του κατέ­θε­σε πρό­τα­ση ενδια­φέ­ρο­ντος για την εκμε­τάλ­λευ­ση του ορυ­κτού πλού­του του Κοσό­βου και ανα­μέ­νει την έγκρι­ση της κυβέρνησης.

Ο Ουέ­σλι Κλάρκ διε­τέ­λε­σε στρα­τιω­τι­κός διοι­κη­τής του ΝΑΤΟ για την Ευρώ­πη, την περί­ο­δο 1997–2000 και ήταν επι­κε­φα­λής της αερο­πο­ρι­κής εκστρα­τεί­ας κατά της Γιου­γκο­σλα­βί­ας που διήρ­κη­σε 79 ημέ­ρες και είχε ως απο­τέ­λε­σμα την απο­χώ­ρη­ση των σερ­βι­κών δυνά­με­ων, τον Ιού­νιο του 1999, από το Κόσο­βο. Η εται­ρία του δρα­στη­ριο­ποιεί­ται στον ενερ­γεια­κό τομέα και έχει παρου­σία στο Κόσο­βο από το 2013 όταν και κατέ­θε­σε για πρώ­τη φορά πρό­τα­ση ενδια­φέ­ρο­ντος. Μέχρι σήμε­ρα ωστό­σο, δεν έχει εγκρι­θεί εξαι­τί­ας της πολι­τι­κής αστά­θειας στο Κόσοβο.

Προ­χθές ο Αμε­ρι­κα­νός στρα­τη­γός δήλω­σε, από το Μαυ­ρο­βού­νιο όπου συμ­με­τεί­χε σε συνέ­δριο για την ασφά­λεια, ότι η νέα κυβέρ­νη­ση του Ράμους Χαρα­ντι­νάι, ασχο­λεί­ται με το θέμα και ανα­μέ­νει να ολο­κλη­ρω­θεί σύντο­μα η δια­δι­κα­σία έγκρι­σης. Η πρό­τα­σή που κατέ­θε­σε η εται­ρία “Envidity Energy”, περι­λαμ­βά­νει την αεριο­ποί­η­ση του υπό­γειου άνθρα­κα με τεχνο­λο­γι­κές μεθό­δους που επι­τρέ­πουν την παρα­γω­γή συν­θε­τι­κού πετρε­λαί­ου (ντί­ζελ) μέσω της χρή­σης προηγ­μέ­νων τεχνο­λο­γιών. Η εκτί­μη­ση είναι ότι σε πρώ­τη φάση θα παρά­γο­νται 1.200 βαρέ­λια ημε­ρη­σί­ως και στα­δια­κά η παρα­γω­γή θα φτά­σει τα 20.000 βαρέ­λια. Η αρχι­κή επέν­δυ­ση θα είναι 15 εκα­τομ­μύ­ρια δολά­ρια ενώ συνο­λι­κά θα ανέλ­θει σε πέντε δισε­κα­τομ­μύ­ρια δολάρια.

Σύμ­φω­να με τον Τύπο της Πρί­στι­νας αυτό που προ­κα­λεί ανη­συ­χία σε πολι­τι­κούς και οικο­νο­μι­κούς φορείς είναι το γεγο­νός ότι η εται­ρία του Κλαρκ ζητά­ει την εκμε­τάλ­λευ­ση του υπε­δά­φους στα 3/4 της επι­κρά­τειας του Κοσό­βου, γεγο­νός που θα της εξα­σφα­λί­σει μονο­πω­λια­κό καθεστώς.

Ίδιο σενά­ριο, η χώρα αλλά­ζει, πρώ­τα με ιμπε­ρια­λι­στι­κές επι­χει­ρή­σεις ισο­πε­δώ­νουν χώρες, αιμα­το­κυ­λούν λαούς, στο όνο­μα των ανθρω­πί­νων δικαιω­μά­των και απώ­τε­ρο στό­χο τον έλεγ­χο των ενερ­γεια­κών οδών και την εκμε­τάλ­λευ­ση του ορυ­κτού πλούτου.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο